Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 02.02.2018

Особлива інформація на 31.01.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

31.01.2018ПризначеноВиконуючий обов"язки Генерального директораРощина Тетяна IгорiвнаВР, 456498, 30.09.2011, Мукачiвський МВ УМВС в Закарпатськiй областi0.0436
Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової Ради Товариства вiд 31.01.2018року ( Протокол № 02/18 вiд 31.01.2018) прийнято рiшення про продовження повноважень на посадi виконуючого обов"язки генерального директора Товариства Рощиної Тетяни Iгорiвни (паспорт ВР № 456498 виданого 30.09.2011р. Мукачiвським МВ УМВС в Закарпатськiй обл.).Перебуває на посадi головного бухгалтера Товариства . Виконувала обов"язки генерального директора з 04.10.2012р.Призначена на посаду в.о. генерального директора по сувмiсництву на невизначений термiн до обрання генерального директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.