Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Особлива інформація на 27.04.2018

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

126.04.201857618.00022428.000256.900
Зміст інформації:
Загальнi збори Товариства , якi вiдбулися 26.04.2018р. приняли рiшення надати попередню згоду Наглядовiй радi Товариства на вчинення значних правочинiв якi будуть вчинятися акцiонерним Товариством i протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв товариства,.А саме:, купiвля – продаж, поставка, вiдчуження майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг, укладання договорiв в тому числi додаткових договорiв.Продовження термiну договору позики № 1 вiд 21.11.2006р. на суму 1000тис.Евро . Загальна сума правочинiв складає 57618 тис.грн (еквiвалент 1800тис. Евро.)Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 507902905 шт. Для участi у зборах зареєструвались акцiонери, якi володiють 507661254 голосуючими акцiями.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 507661254; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.