Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 25.04.2019

Особлива інформація на 25.04.2019

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

125.04.201915000.00022062.00067.990
Зміст інформації:
Загальнi збори Товариства , якi вiдбулися 25.04.2019р. приняли рiшення Надати попередню згоду Наглядовій раді на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року з дня прийняття цього рішення ,а саме: купівля - продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг, укладання договорів в тому числі додаткових договорів. Гранична сукупна вартість правочинів становить 15 000 000 грн.. Для участi у зборах зареєструвались акцiонери, якi володiють 507661254 голосуючими акцiями.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 507661254, що становить 98,95% від загальної кількості акцій; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.