Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 20.11.2015

Особлива інформація на 17.11.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.11.2015Звільненочлен Наглядової РадиГiнтаутас Барейкад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової Ради Товариства вiд 17.11.2015року ( Протокол № 7/15 вiд 17.11.2015) прийнято рiшення про припинення повноваження- звiльнення ( за власним бажанням , на пiдставi поданої заяви) члена Наглядової ради Барейка Гiнтаутаса . Згоди на розкриття паспортних даних не дав. Не володiє акцiями емiтента .Представник юридичної особи АТ "Утенос Трикотажас» , яка володiє 98,95% акцiй Товариства . Членом Наглядової ради був 3 роки .. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. На дану посаду нiкого не обрано.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.