Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 25.12.2015

Особлива інформація на 23.12.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.12.2015Призначенозаступник голови Наглядової радиЕймундас Мачулiсд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
23.12.2015 р. Правлiнням АТ " Утенос Трикотажас" прийнято рiшення про призначення в члени Наглядової ради Еймундаса Мачулiса замiсть вибувшого члена Гiнтаутаса Барейки, який представляв iнтереси АТ " Утенос Трикотажас" . Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно доручення акцiонера АТ "Утенос Трикотажас " Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства .Згоди на розкриття паспортних даних не дав. Обiймав протягом останнiх 5 рокiв посади :генеральний директор АТ "Утенос трикотажас" з 15.09.2015 ,до цього керiвник пiдроздiлу " Deltaco Baltic " UAB . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.Обраний на 3 роки . На засiданнi Наглядової ради Товариства 23.12.2015р.обраний заступником голови Наглядової ради. Причина рiшення -рiшення правлiння АТ " Утенос Трикотажас" вiд 23.12.2015р. , пiдстава Протокол наглядової Ради Товариства № 8 вiд 23.12.2015р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.