Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 21.09.2016

Особлива інформація на 19.09.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.09.2016Звільненочлен Наглядової Ради - заступник головиЕймундас Мачулiсд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової Ради Товариства вiд 19.09.2016р.року ( Протокол № 06/16 вiд 19.09.2016) прийнято рiшення про припинення повноваження- звiльнення ( за власним бажанням , на пiдставi поданої заяви) члена Наглядової ради - заступника голови Еймундаса Мачулiса . Згоди на розкриття паспортних даних не дав. Не володiє акцiями емiтента .Представник юридичної особи АТ "Утенос Трикотажас» (Литва) , яка володiє 98,95% акцiй Товариства . Членом Наглядової ради був 1рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.
19.09.2016Призначенозаступник голови Наглядової радиАлгирдас Шабунасд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
19.09.2016 р. Правлiнням АТ " Утенос Трикотажас" (Литва) прийнято рiшення про призначення в члени Наглядової ради Алгирдаса Шабунаса замiсть вибувшого члена Еймундаса Мачулiса, який представляв iнтереси АТ " Утенос Трикотажас" . Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно доручення акцiонера АТ "Утенос Трикотажас " Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства .Згоди на розкриття паспортних даних не дав. Обiймав протягом останнiх 5 рокiв посади :генеральний директор АТ "Утенос трикотажас" з 06.09.2016 ,до цього останнiх 5 рокiв працював в концернi "SBA" вiцепрезидентом. Загальний стаж роботи 20 рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.Призначений на 3 роки . На засiданнi Наглядової ради Товариства 19.09.2016р.обраний заступником голови Наглядової ради. Причина рiшення -рiшення правлiння АТ " Утенос Трикотажас" вiд 19.09.2016р. , пiдстава Протокол наглядової Ради Товариства № 06/16 вiд 19.09.2016р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.