Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ТОВ "Вест-Трансферт"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  22105917
Місцезнаходження  Закарпатська область, Ужгородський, 88000, м. Ужгород, вул. Другетiв, 94б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АБ293318
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  21.10.2005
Міжміський код та телефон  (0312) 61-99-18
Факс  61-99-18
Вид діяльності  Професiйна депозитарна дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис    Строк дiї лiцензiї 21.10.2005 р.-21.10.2010 р. В зв"язку з закiнченням термiну дiї лiцензiї ТОВ "Вест-Трансферт" , акцiонерне товариство змiнило реєстратора 06.01.2011року на ТОВ " Ясени" згiдно протоколу наглядової ради № 8I10 вiд 30.12.2010 року. ТОВ " Ясени" код ЄДРПОУ 22103002 88005 Закарпатська обл, м. Ужгород пл.Керила i Мефодiя 5 лiцензiя АВ 020535 вид.ДКЦПФР 07.02.2006
 
Найменування  Аудиторська фiрма "Аудит"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  20432138
Місцезнаходження  Закарпатська область, Мукачiвський, 89600, м. Мукачево, пл. Миру, 19I1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Свiдоцтво № 0037
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Видане згiдно рiшення Аудиторської палати України за № 98 вiд 26.01.2001, продовжено до 15.12.2010 №156I6 вiд 15.12.2005 р.
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  (03131) 4-49-91
Факс  5-41-15
Вид діяльності  Аудитор (аудиторська фiрма) що надає послуги Емiтентам.
Опис   Сертифiкат серiї А № 000201, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 13 грудня 2007 року № 185I3 термiн дiї до 17 лютого 2013 року. Сертифiкат Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України № 98I0027 вiд 19.09.1998 року. Аудитора акцiонерне товариство не змiнювало.