Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2010 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Мукачiвська трикотажна фабрика була збудована на початку 1970 роцi i розрахована на виробничу- потужнiсть 17,5 млн, штук трикотажних виробiв. Вона стала головним пiдприємством у складi виробничого трикотажного об'єднання Збудована з розмахом, в умовах планово-економiчного розвитку фабрика у визначенi термiни досягла оптимальних обсягiв виробництва. Згодом пiдприємство стає одним з найбiльш промислових об'єднань галузi на Закарпаттi i в Українi. У 1992 роцi фабрика стала державним орендним пiдприємством. У 1994 роцi здiйснено викуп майна державного орендного пiдприємства Мукачiвського виробничо-торговельного трикотажного об'єднання i перетворення у вiдкрите акцiонерне товариство. Наразi, пiсля перiоду спаду обсягiв виробництва та скорочення чисельностi, на пiдприємствi вiдбуваються позитивнi динамiчнi процеси. Колектив вiдновлює позицiї фабрики на внутрiшньому ринку, демонструє можливостi успiшної спiвпрацi з iноземними партнерами. ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" розташована в Захiднiй Українi, в м.Мукачево, Закарпатської областi. Мiсто знаходиться поблизу захiдного кордону Українi з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунiєю. Через географiчнi особливостi Закарпаття є зручним з'єднувальним шляхом мiж державами Пiвнiчної та Пiвденної, Схiдної та Захiдної Європи. На даний час ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" є одним з найбiльших виробникiв в Українi та найбiльшим пiдприємством у галузi легкої промисловостi в Закарпатськiй областi.
Починаючи з 2 квартала 2005 року ВАТ " Мукачiвська трикотажна фабрика " Мрiя " розпочала спiльний проект з Литовською компанiєю "Утенос трикотажас " по вiдновленню повного циклу трикотажного виробництва вiд пряжi до готового виробу.
З цьою метою був розроблений бiзнес - план , згiдно якого пiдприємство розпочало виробництво продукцiї з власного полотна .
ВАТ "Мукачiвска трикотажна фабрика "Мрiя" свої позицiї вiдстояла. Продаж (збут) продукцiї склав 12,4 млн.грн., в тому числi на ринку України 3,6млн.грн.. Валовий прибуток склав 2 ,9млн.грн.
Дуже важливим для Пiдприємства в 2010 роцi був вихiд на український ринок. На Українi продано виробiв на 1,4 млн.грн.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Вiдповiдно до законодавства та установчих документiв управлiння компанiєю та контроль за її дiяльнiстю в 2010 роцi здiйснювали генеральний директор , збори акцiонерiв , наглядова (спостережна) рада , ревiзiйна комiсiя . Вищим органом управлiння Товариства являються загальнi збори акцiонерiв, що скликаються не рiдше 1 разу на рiк. Оперативне управлiння за дiяльнiстю здiйснював генеральний директор . Нагляд та контроль за роботою генерального директора здiйснюють наглядова (спостережна) рада (з 5 осiб) та ревiзiйна комiсiя (з 3 осiб).
В склад пiдприємства входять такi основнi виробничi пiдроздiли: в'язальний цех , фарбувально-оздоблювальний цех , дiльниця нанесення малюнку на полотно або окремi деталi виробiв, закрiйно-пiдготовчий цех, швейнi цехи , пакувальна дiльниця та логiстика .
На пiдприємствi створенi вiддiли та служби, якi забезпечують виробничий процес та господарську дiяльнiсть пiдприємства.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій   Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду, не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) На пiдприємствi забезпечений належний рiвень органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку, дотримання єдиних принципiв, методiв та пiдходiв у вiдображеннi поточних операцiй в облiку та складаннi звiтностi вiдповiдно до порядку, визначеного Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. Кз996 та затвердженими положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
Нарахування амортизацiї за основними засобами здiйснюється на основi метода передбаченого податковим законодавством. Справедливою вартiстю на дату балансу вважається залишкова вартiсть основних засобiв.
Одиницею запасiв для цiлей бухгалтерського облiку вважається найменування запасiв. Застосовується перiодична система оцiнкизапасiв (матерiалiв, сировини (палива), комплектуючих виробiв i напiвфабрикатiв). При вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi оцiнка запасiв здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
При складаннi балансу здiйснюється оцiнка запасiв та вiдображається у бухгалтерському облiку та звiтностi за первiсною вартiстю.
Транспортно-заготiвельнi витрати понесенi на придбання ТМЦ, здiйсненi за плату - безпосередньо включаються до собiвартостi таких засобiв.
Облiк iнших витрат, що входить до первiсної вартостi запасiв, придбаних за плату щомiсяця вiдносити на вартiсть придбаних запасiв.
На основi плану рахункiв використовується робочий план рахункiв та органiзований контроль за правильнiстю та безперервнiстю вiдображення всiх операцiй та достовiрною оцiнкою активiв, зобов"язань, капiталу в бухгалтерському облiку. Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi щорiчно проводиться аудиторська перевiрка незалежною аудиторською фiрмою.
Текст аудиторського висновку Закарпатському територiальному
управлiнню Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку України
м. Ужгород, пл. Ш. Петефi, 14
ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя"
п. Р. Купiнене

м. Мукачево, вул. Матросова, 13

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
про фiнансову звiтнiсть вiдкритого акцiонерного товариства
"Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" станом на 1 сiчня 2011 року.
1.1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
1.1.1. Назва, номер, та дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, виданого Аудиторською палатою України, мiсцезнаходження, телефон (факс) :
- Аудиторська фiрма "АУДИТ";
- Свiдоцтво Аудиторської палати України № 0037 про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, затверджене Рiшенням Аудиторської палати України №98 вiд 26.01.2001 р. термiн дiї до 04.11. 2015 р
- 89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру 19I1,
- тел. 5-41-16, тел.Iфакс 4-49-91.
1.1.2. Назва документа:
- Висновок незалежного аудитора про фiнансову звiтнiсть вiдкритого акцiонерного товариства "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя", станом на 1 сiчня 2011 року.
1.1.3. Мiсце проведення аудиту:
- м. Мукачево, вул. Матросова, 13. Дата видачi 12.04.2011 р.
1.2. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
1.2.1. Дата та номер договору на проведення аудиту:
- №7 вiд 22.03.2011 р.
1.2.2. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
- 05.04.2011 р. по 12.04.2011 р.
1.2.3. Масштаб проведення аудиту:
Перевiрка проводилась вибiрковим методом.
Нами проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" за 2010 рiк з метою висловлення незалежної професiйної думки вiдносно її достовiрностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi даним бухгалтерського облiку, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за 2010 рiк у вiдповiдностi до:
" Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 року № 3125-XII iз змiнами i доповненнями.
" Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України "Про затвердження положення щодо пiдготовки Аудиторських висновкiв, якi подаються до державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку" вiд 19.12.2006 р. № 1528. та рiшення вiд 31.01.2008 р. за №69
" Вимог Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України.
" Вимог Закону України №996-ХIV вiд 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". iз змiнами та доповненнями.
" Вимог Мiжнародних стандартiв аудит.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Як джерело аудиторської перевiрки використовувались наступнi документи:
- Статутнi документи;
- Фiнансова звiтнiсть за 2010 рiк;
- Головна книга за 2010 рiк;
- Регiстри аналiтичного та синтетичного облiку.
За результатами перевiрки аудитори вважають за необхiдне зазначити наступне:
Основнi вiдомостi про емiтента:
- Повна назва: Вiдкрите акцiонерне товариство "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя";
- Код за ЄДРПОУ: 00307253;
- Мiсцезнаходження: Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Матросова 13;
- Реєстрацiї: Розпорядженням виконкому Мукачiвської Ради народних депутатiв за № 155 вiд 26.07. 1994 року ;
- Дата внесення змiн до установчих документiв:
- 11.09.1998 р. за № 636;
- 09.12.1998 р. за № 990;
- 09.12.1999 р. № 1016 до Роздiлу VI.
- 21.09.2005 р. №132310500010000455 - нова редакцiя Статуту
- 08.11.2007 р. №13231050001000455 - нова редакцiя Статуту
- 07.05.2008 р. № 13231050001000455- нова редакцiя Статуту
- 13.05.2009 р. № 13231050009000455- нова редакцiя Статуту
- 21.10.2010 р. №13231050013000455 - нова редакцiя Статуту
- Основнi види дiяльностi: основним видом дiяльностi згiдно статуту є виробництво i продаж товарiв народного споживання;
- Кiлькiсть засновникiв: згiдно статутних документiв засновником товариства є особи , якi на дату проведення установчих зборiв були акцiонерами його попередника - вiдкритого акцiонерного товариства Мукачiвського виробничо-торговельного трикотажного об'єднання "Мрiя";
Управлiння та контроль за дiяльнiстю товариства здiйснюють:
" Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння;
" В акцiонерному товариствi створено наглядову раду, ревiзiйну комiсiю;
" Генеральний директор - орган товариства, який здiйснює безпосереднє управлiння його поточною дiяльнiстю.
Фiнансова звiтнiсть за 2010 рiк складена у вiдповiдностi до стандартiв:
" № 1. "Загальнi вiдомостi до фiнансової звiтностi";
" № 2. "Баланс";
" № 3. "Звiт про фiнансовi результати";
" № 4. "Звiт про рух грошових коштiв";
" № 5. "Звiт про власний капiтал";
" № 6. "Виправлення помилок та змiн в фiнансових звiтах",
та вiдповiдно до Наказiв Мiнiстерства фiнансiв України "Про внесення змiн до деяких положень (стандартiв) бухгалтерського облiку" за №989 вiд 25.11.2002 р., №363 вiд 23.05.2003 р.
Облiкова полiтика ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" була затверджена Наказом по пiдприємству № 51 вiд 29.03.2004 року, (iз змiнами та доповненнями внесеними наказом №248I1 вiд 04.12.2006р.), протягом 2010 року методика бухгалтерського облiку була незмiнною.
Керiвництво пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Керуючись власним досвiдом, ми здiйснили оцiнювання аудиторського ризику, тобто, ризику, що беруть на себе аудитори даючи судження про достовiрнiсть даних зовнiшньої звiтностi, тодi як вони можуть мiстити певнi помилки й пропуски, що не потрапили в поле зору аудиторiв. З огляду на це ми вважаємо, що ця перевiрка мала середнiй аудиторський ризик.
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки.
Аудитор несе вiдповiдальнiсть:
- за дотримання Кодексу етики професiйних бухгалтерiв, проведення аудиторської перевiрки згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики i Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку затвердженого рiшенням ДКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006 р;
- за формування i висловлення думки стосовно фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки;
- за розгляд вiдповiдностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства при пiдготовцi фiнансових звiтiв та за розгляд суттєвих невизначеностей.
Аудитор не може передбачити майбутнi подiї або обставини, що можуть спричинити припинення пiдприємством його дiяльностi на безперервнiй основi.
Факт здiйснення аудиту може дiяти як запобiжний засiб, але аудитор не несе (i не може нести) вiдповiдальностi за запобiгання шахрайству або помилки.
На нашу думку фiнансовi звiти пiдприємства за 2010 рiк подають достовiрно, в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан Вiдкритого акцiонерного товариства "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" вiдповiдно до "Порядку подання фiнансової звiтностi", затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 року №419 та нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Думка щодо фiнансових звiтiв безумовно позитивна.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВIВ
ВАТ "МУКАЧIВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "МРIЯ"
Облiк основних засобiв та нематерiальних активiв.
При аналiзi активiв пiдприємства за 2010 рiк спостерiгається їх зниження на 3286,0 тис. грн. Пасив балансу показує, що джерелами фiнансування активiв є кредити банкiв та iншi позиковi кошти.
За звiтний перiод вiдбулося: зменшення необоротних активiв на 2258,0 тис. грн., в т.ч:
зменшення за рахунок:
ў зносу основних засобiв - 1761,0 тис. грн.
ў накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв - 5,0 тис. грн.
ў реалiзацiї основних засобiв - 752,0 тис. грн. (залишкова вартiсть)
ў списання основних засобiв - 2,0 тис. грн. (залишкова вартiсть)
збiльшення за рахунок:
ў придбання основних засобiв - 73,0 тис. грн.
ў придбання iнших фiнансових iнвестицiй (облiгацiй) - 189,0 тис. грн.
Вiдображення надходження, реалiзацiї, вибуття основних засобiв вiдповiдає Стандарту 7. "Основнi засоби".
Пiдприємство має на балансi власнi основнi засоби. Iнвентаризацiя проведена станом на 30.11.2010 р. (Наказ №56 С вiд 25.11.2010 р.). На звiтну дату на балансi облiковуються основнi засоби за залишковою вартiстю в сумi 33168,0 тис. грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась на 1577,0 тис. грн.:
" зменшення на1650,0 тис. грн. за рахунок:
- реалiзацiї машин та обладнання - 1597,0 тис. грн.
(швейних машин);
- лiквiдацiї (списання) в зв'язку з непридатнiстю для подальшої експлуатацiї
(прес, кетельнi машини i т.д.) - 53,0 тис. грн.
" збiльшення на 73,0 тис. грн. за рахунок проведення ремонту будинкiв (покрiвлi).
Пiдприємство застосовувало норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв передбаченi податковим законодавством.
Коефiцiєнт зносу основних засобiв дорiвнює 0,47 . Такий рiвень зносу свiдчить про те, що основнi засоби на пiдприємствi знаходяться у доброму станi, однак з порiвнянням 2009 р. цей коефiцiєнт збiльшився на 0,02
Облiк нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам Стандарту 8 "Нематерiальнi активи". Станом на 31.12.2010 р. нематерiальнi активи значаться в сумi - 153,0 тис. грн. - залишкова вартiсть (програмне забезпечення).
Облiк фiнансових iнвестицiй.
Облiк фiнансових iнвестицiй ведеться вiдповiдно до Стандарту 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Станом на 31.12.2010 р. на балансi пiдприємства рахуються iншi довгостроковi iнвестицiї у сумi 274,0 тис. грн.:
" вкладення у Статутний капiтал СТК "Синяк", Мукачiвський р-н, с. Синяк в сумi 80970,00 грн.;
" акцiї Промiнвестбанку в сумi 4090,00 грн.
" акцiї банку "Український капiтал" в сумi 61,00 грн.
" облiгацiї внутрiшньої державної позики для вiдшкодування сум податку на додану вартiсть (Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України №368 вiд 12.05.2010 р.) в сумi - 189000,00 грн.
Продаж цiнних паперiв iнших пiдприємств за звiтний перiод не здiйснювалась.
Облiк оборотних активiв та розрахункiв.
Вартiсть оборотних активiв за 2010 рiк зменшилась на 1005,0 тис. грн., за рахунок зменшення дебiторської заборгованостi.
Аналiз структури оборотних активiв
ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя"
Найменування статей На початок
2010 року На кiнець
2010 року Змiни
Абсолютна величина
(тис. грн.) Частка в оборотних активах (%) Абсолютна величина
(тис. грн.) Частка в оборотних активах (%) В абсолютнiй величинi
(тис. грн. ) В структурi
%
Запаси 518,0 12,65 677,0 21,90 + 159,0 + 9,25
Дебiторська заборгованiсть 3509,0 85,67 2395,0 77,49 - 1114,0 - 8,18
Грошовi кошти i їх еквiваленти 69,0 1,68 19,0 0,61 - 50,0 - 1,07
Всього 4096,0 100 3091,0 100 - 1005,0 -
З аналiзу структури оборотних активiв за звiтний перiод бачимо змiни в оборотних активах, а саме:
- збiльшення питомої ваги запасiв на 9,25 %
- зменшення питомої ваги грошових коштiв на 1,07 %,
- зменшення питомої ваги дебiторської заборгованостi на 8,18 %,
Найбiльшу питому вагу на 31.12.2010 року складає дебiторська заборгованiсть 77,49%. Слiд вiдмiтити позитивним є те, що дебiторська заборгованiсть с термiном погашення до 12 мiсяцiв.
Бухгалтерський облiк товарно-матерiальних цiнностей ведеться згiдно Стандарту 9 "Запаси". Придбання запасiв ведеться за первiсною вартiстю, вибуття за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. За пiдсумками 2010 року спостерiгається зменшення запасiв пiдприємства.
У балансi запаси вiдображенi за первiсною вартiстю. Iнвентаризацiя запасiв проводилась станом на 30.11.2010 р. (Наказ № 56С вiд 25.11.2010 р.). Данi Балансу про величину запасiв пiдтверджуються даними головної книги, облiкових регiстрiв, iнвентаризацiйної вiдомостi.
Збiльшення вартостi запасiв станом на 31.12.2010 р. на 159,0 тис. грн. в порiвняннi з даними на початок року при збiльшеннi оборотностi запасiв, збiльшення об'єму реалiзацiї носять позитивний характер, однак, показник тривалостi обороту запасiв, який характеризує перiод часу, протягом якого запаси перетворюються в реалiзованi товари збiльшився та склав 33 днi (360I10,88). У 2009 р. цей показник дорiвнює 31 дня (360I11,49).
Облiк розрахункiв з дебiторами ведеться вiдповiдно до стандарту 10 "Дебiтори".
Станом на 30.12. 2010року була проведена iнвентаризацiя суми дебiторської заборгованостi. Слiд вiдмiтити зниження дебiторської заборгованостi товариства:

- дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 424,0 тис. грн. за рахунок погашення суми заборгованостi контрагентами;
- дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом на 689,0 тис. грн. податок на додану вартiсть (189,0 тис. грн. переведено в облiгацiї внутрiшньої державної позики, 500,0 тис. грн. - зараховано в рахунок поточних податкових зобов'язань).
У балансi сума дебiторської заборгованостi рахується за первiсною вартiстю.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя", вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ВАТ "МУКАЧIВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "МРIЯ"
Облiк розрахункiв з кредиторами ведеться вiдповiдно до Стандарту 11 "Зобов'язання". На дату складання фiнансової звiтностi була проведена iнвентаризацiя зобов'язань. Непогашена заборгованiсть за позиками банкiв це :
довгостроковi кредити, згiдно:
" кредитної угоди № 314 вiд 21.02.2006 р., та додаткової угоди вiд 18.07.2006 р., додаткової угоди №2 вiд 30.10.2009 р укладеної з банком "СЕБ Банк" в сумi 2680120 євро, строк погашення 20.11.2012 р. Станом на 31.12.2010 р. не погашено - 953726,03 євро, в еквiвалентi 10084,0 тис. грн.
" кредитної угоди №411 вiд 26.02.2008 р. (змiни внесенi додатком №5 вiд 30.10.2009 р.) укладеної з банком "CЕБ Банк" на суму 819880,0 Євро. Термiн погашення 20.11.2012 р. Станом на 31.12.2010 р. не погашено 704680,00 Євро в еквiвалентi 7451,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2010 року непогашена сума по довгостроковим кредитам складає 17535,0 тис. грн. Вона знайшла вiдображення по рядку 440 Балансу "Довгостроковi кредити банкiв" 13477,0 тис. грн. та рядку 510 "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" 4058,0 тис. грн. (буде погашатись протягом наступного року).
Окрiм цього, пiдприємством була одержана позика вiд АТ "Утенос Трикотажас" в сумi 1000,0 тис. євро, еквiвалент 10573,0 тис. грн. (договiр позики №1 вiд 21.11.2006 р., додаткова угода №1 вiд 05.12.2007 строк погашення 12.12.2008 р.,
додаткова угода №2 вiд 01.12.2008 строк погашення 14.12.2009 р, додаткова угода №3 вiд 07.12.2009 р. термiн погашення 30.11.2012 р.), та вiдображено по рядку Балансу 470 "Iншi довгостроковi зобов'язання"
За 2010 рiк пiдприємство зменшило зобов'язання на 6935,0 тис. грн. в т.ч.
ў зменшено довгостроковi зобов'язання на 7278,0 тис. грн.:
- товариство погасило довгостроковi кредити банку на суму 365752,47 євро в еквiвалента - 3780,0 тис. грн.;
- був проведений перерахунок кредиторської заборгованостi по кредиту в зв'язку зi змiною курсу валют - 2622,0 тис. грн.;
- був проведений перерахунок довгострокових зобов'язань (позика вiд АТ "Утенос Трикотажас") - 876,0 тис. грн.
ў збiльшено поточнi зобов'язання на 343,0 тис. грн. - аванси одержанi
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя ", вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
Облiк iпотечних облiгацiй.
Iпотечних облiгацiй товариство не випускало, а також зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами немає.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Станом на 31.12.2010 р. власний капiтал товариства становить мiнус 27577,0 тис. грн. та складається зi:
" Статутного капiталу - 5130,0 тис. грн.;
" Iншого додаткового капiталу - 16097,0 тис. грн.;
" Резервного капiталу - 16,0 тис. грн.;
" Непокритих збиткiв - 48820,0 тис. грн.
Власний капiтал протягом 2010 року збiльшився на 3593,0 тис. грн. за рахунок прибутку.
Iнший додатковий капiтал вiдображений в фiнансовiй звiтностi правильно.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя "в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2010 р. складає мiнус 27577,0 тис. грн. що не вiдповiдає вимогам статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. за № 435-IV.
IНФОРМАЦIЯ ПРО СПЛАТУ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПIТАЛУ) У ВСТАНОВЛЕНI ЗАКОНОДАВСТВОМ ТЕРМIНИ
Вiдкрите акцiонерне товариство "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" засноване вiдповiдно до рiшення конференцiї трудового колективу Мукачiвського ВТТО "Мрiя" 28.04.1994 р. протокол №1 шляхом перетворення, внаслiдок викупу майна, державного орендного пiдприємства Мукачiвського ВТТО "Мрiя" у вiдкрите акцiонерне товариство.
Формування статутного капiталу здiйснено на пiдставi Акту оцiнки вартостi майна орендного пiдприємства, який затверджено Начальником Закарпатського регiонального вiддiлення фонду державного майна України, станом на 01.01.1994 р.
Згiдно вищевказаного Акту оцiнки розмiр Статутного капiталу визначений в сумi 197328,44 грн., а саме:
" майно, що пiдлягає приватизацiї в сумi 43836,13 грн. Внески здiйснювались шляхом передачi приватизацiйних майнових сертифiкатiв, що пiдтверджено приватизацiйним платiжним дорученням №1 вiд 22.07.1994 р. Передача майна державного пiдприємства вiдбувалась згiдно Акту передачi вiд 12.08.1994 р.;
" майно, що належить орендарю в сумi 153492,31 грн. Внески здiйснювались шляхом персонiфiкацiї майна орендного, що передається колективу згiдно Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду №57-93 вiд 20.05.1993 р. на пiдставi Положення про персонiфiкацiю майна орендного колективу МВТТО "Мрiя", затвердженого конференцiєю акцiонерного товариства МВТТО "Мрiя" (Протокол №1 вiд 28.04.1994 р.).
Статут товариства зареєстрований Виконкомом Мукачiвської ради народних депутатiв 26.07.1994 р. за №155.
Таким чином, на дату державної реєстрацiї Статутний капiтал повнiстю сформований у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
У 1998 роцi Товариство реорганiзоване у зв'язку з видiленням фабрики дитячого трикотажу (змiни до установчих документiв зареєстрованi 28.05.1998 р. Мукачiвським мiськвиконкомом розпорядження №364) та фабрики верхнього трикотажу (змiни до установчих документiв у зв'язку з реорганiзацiєю ВАТ "МТФ "Мрiя", зареєстровано 11.09.1998 р. Розпорядженням №63 Мукачiвського мiськвиконкому).
Пiсля реорганiзацiї розмiр Статутного капiталу ВАТ "МТФ "Мрiя" складав 130458,71 грн., який подiлено на 13045871 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна.
У 2005 роцi була проведена додаткова емiсiя цiнних паперiв в сумi 5000,0 тис. грн. Додаткова емiсiя зареєстрована 24.10.2005 р. за № 10I07I1I5.
Станом на 31.12.2010 р. Статутний капiтал ВАТ Мукачiвська трикотажна фабрика Мрiя" становить 5130458,71 грн., який подiлено на 513045871 акцiю. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 0,01 грн.
Сплачений Статутний капiтал дорiвнює 5 130 458,71 грн. Додаткова емiсiя 5000,0 тис. грн. - оплата в сумi 5000,0 тис. грн., що пiдтверджено наступними платiжними документами:
" Плат. доручення №24 вiд 27.07.05 р. - 2088435,08 грн.;
" Плат. доручення №29 вiд 19.08.05 р. - 317629,60 грн.;
" Плат. доручення №41 вiд 09.08.05 р. - 399798,40 грн.;
" Плат. доручення №18 вiд 21.09.05 р. - 613777,00 грн.;
" Плат. доручення №35 вiд 05.09.05 р. - 417991,60 грн.;
" Плат. доручення №57 вiд 04.10.05 р. - 87379,39 грн.;
" Плат. доручення №10 вiд 08.09.05 р. - 691653,05 грн.;
" Плат. доручення №18 вiд 19.08.05 р. - 77828,00 грн.;
" Плат. доручення №6 вiд 02.08.05 р. - 29152,00 грн.;
" Плат. доручення №7 вiд 02.08.05 р. - 4537,50 грн.;
" Плат. доручення №7 вiд 02.08.05 р. - 742,50 грн.;
" Плат. доручення №10 вiд 02.08.05 р. - 706,50 грн.;
" Плат. доручення №8 вiд 02.08.05 р. - 742,50 грн.;
" Плат. доручення №11 вiд 02.08.05 р. - 706,50 грн.;
" Плат. доручення №9 вiд 02.08.05 р. - 565,50 грн.;
" Плат. доручення №5 вiд 02.08.05 р. - 654,00 грн.;
" Плат. доручення № 1 вiд 10.01.06 р. - 8473,48 грн.;
" Мемор. ордер № 7 вiд 11.09.06 р. - 249620,00 грн.;
" Мемор. ордер №16 вiд 11.09.06 р. - 1319,50 грн.;
" Мемор. ордер №18 вiд 11.09.06 р. - 1526,00 грн.;
" Мемор. ордер №14 вiд 11.09.06 р. - 1648,50 грн.;
" Мемор. ордер №15 вiд 11.09.06 р. - 1732,50 грн.;
" Мемор. ордер №19 вiд 11.09.06 р. - 1648,50 грн.;
" Мемор. ордер №17 вiд 11.09.06 р. - 1732,50 грн.
В бухгалтерському облiку на звiтну дату розмiр Статутного капiталу вiдображено правильно.
Розмiщення простих iменних акцiй на особових рахунках власникiв станом на 31.12.2010 року зареєстровано:
- фiзичнi особи - 1119 власникiв, якi володiють 5384617 акцiями на суму 53846,17 грн., що складає 1,0495% Статутного капiталу;
- юридичнi особи - 1 власник, який володiє 36406770 акцiї на суму 364067,70 грн., що складає 7,0962% Статутного капiталу
- номiнальний утримувач - 1 власник, який володiє 471254484 акцiй на суму 4712544,84 грн., що складає 91,8543% Статутного капiталу;
Позачерговими Загальними зборами (протокол №02I10 вiд 14.10.2010 р.) прийнято рiшення про переведення цiнних паперiв Товариства в бездокументарну форму. Вибрано:
- депозитарiй Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" м.Київ.
- зберiгач - ПАТ "ОТП Банк" м.Київ.
ЛIКВIДНIСТЬ ПIДПРИЄМСТВ ТА РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ
Пiд час аналiзу фiнансового стану Товариства нами проведено розрахунок наступних коефiцiєнтiв:
Показники фiнансового стану ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя"
№пIп Показники Значення показника станом на Нор-матив
31.12.2009 р. На 31.12.2010 р.
I. Аналiз лiквiдностi пiдприємства
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
0,25-0,5
2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi
0,6-0,8
3. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
0-2,0
II. Аналiз фiнансової стiйкостi пiдприємства
4.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi
0,25-0,5
5. Коефiцiєнт структури капiталу

0,5-1,0
6. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами

Бiль-ше 0,1
7. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу
Збiль-шення
III. Аналiз дiлової активностi пiдприємства
8. Коефiцiєнт оборотностi запасiв
Збiль-шення
9. Коефiцiєнт оборотностi активiв
Збiль-шення
10 Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi
Збiль-шення
11 Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi
Збiль-шення
На основi економiчного аналiзу фiнансового стану можна зробити висновок:
ў покращується дiлова активнiсть товариства, зростає оборотнiсть активiв та кредиторської заборгованостi. Значно зменшилась сума довгострокових зобов'язань;
ў за результатами роботи 2010 року одержаний прибуток;
ў зменшилась питома вага собiвартостi реалiзованої продукцiї по вiдношення до доходу;
однак, вивчивши показники лiквiдностi Товариства можна зробити висновок, що воно низько-лiквiдне та в порiвнянi з 2009 р. платоспроможнiсть погiршилась.
Чистий оборотний капiтал дорiвнює: 3091,0 - 36330,0 = - 33239,0 тис. грн.
Це говорить про те, що пiдприємство незабезпечене власними оборотними засобами, неспроможне негайно погасити свої борги, не має вiльних фiнансових ресурсiв для розширення виробництва та 100 % власного оборотного капiталу капiталiзовано, тобто вкладено в необоротнi активи.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi значно нижче норми, що свiдчить про недостатню автономнiсть Товариства. Зобов'язання Товариства переважають власний капiтал.
Визнаття та оцiнка доходiв в цiлому вiдповiдає П(С)БО 15 "Дохiд".
В рядку 010 "Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї", "Звiту про фiнансовi результати" за 2010 рiк вiдображено дохiд вiд реалiзацiї товарiв послуг в сумi 12410,0 тис. грн. (без ПДВ).
Облiк витрат здiйснюється згiдно П(С)БО 16 "Витрати".
Слiд вiдмiтити, що доходи Товариства збiльшуються швидше чим собiвартiсть реалiзованої продукцiї, якщо в 2009 роцi вiдношення собiвартостi реалiзованої продукцiї до доходу (Без ПДВ) дорiвнював - 82,0 %, то в 2010 роцi цей показник склав 76,56.%
Чистий прибуток пiдприємства за 2010 рiк склав 3593,0 тис. грн. , однак вiн одержаний в основному за рахунок перерахунку кредиторської заборгованостi в зв'язку зi змiною курсу валют. Наростаючим пiдсумком з початку дiяльностi пiдприємства збитки дорiвнюють 48820,0 тис. грн.
Фiнансовий стан Товариства може бути характеризований як не стiйкий, фiнансово залежний вiд залучених коштiв, рiвень платоспроможностi низький.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ДIЇ, ЯКI ВIДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ ЗВIТНОГО РОКУ ТА МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ЕМIТЕНТА ТА ПРИЗВЕСТИ ДО ЗНАЧНОЇ ЗМIНИ ВАРТОСТI ЙОГО ЦIННИХ ПАПЕРIВ
№ пIп Перелiк подiй, що могли вплинути
на фiнансово-господарський стан
ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2010 роцi
1 Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було
2 Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не було
3 Факти лiстiнгуIделiстiнгу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не було
4 Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% активiв емiтента. не було
5 Змiна складу посадових осiб не було
6 Змiна власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй не було
7 Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв не було
8 Рiшення вищого органу емiтента про змiни розмiру статутного капiталу не було
9 Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю не було
10 Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента не було
Директор ПП "Аудит"
сертифiкат аудитора серiї А-000201
вiд 13.12.2007 року I______________I Ю.О. Кiлару

Заст. директора
ПП "Аудит" I______________I Н.С.Бабiцька
"_____" _______________ 2011 р.
13
"89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру 19I1
тел. 5-41-16, тел.Iфакс 4-49-91
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання  Номенклатура продукцiї, яку випускає пiдприємство, найрiзноманiтнiша. Практично це всi можливi види трикотажного одягу для дiтей i дорослих, вiд повзункiв до спортивних костюмiв. Протягом останнiх рокiв здiйснено комплекс заходiв по вiдновленню роботи в"язального та фарбувально-оздоблювального цеху. Це значно розширює можливостi фабрики щодо виконання замовлень з в"язання та оздоблення трикотажного полотна, нанесення малюнка на полотно або окремi деталi виробiв.
З вересня 2009 року в"язальний та фарбувальний цехи тимчасово не працюють в зв"язку з збiльшенням витрат на сировину енергоносiї та iншi послуги , обладнання знаходиться на консервацiї.
Виробництво є незалежним вiд сезонних змiн i здiйснюється згiдно оперативного планування. За умови роботи в даний час переважно на засадах давальницької сировини, що мало мiсце в звiтньому роцi, ринок збуту визначається замовником. Продукцiя виготовлена на нашому пiдприємствi, реалiзується майже в усiх країнах Європи. При виробництвi власної продукцiї на внутрiшнiй ринок реалiзацiя здiйснюється через торгову мережу згiдно договорiв. Сировина та матерiали закуповувались згiдно виробничих потреб на Українi та вiд партнерiв по спiльнiй виробничiй дiяльностi. Основний постачальник компанiя "Утенос Трикотажас" (Литва).
В 2010 роцi на пiдприємствi пошито 1,9 млн. трикотажних виробiв.
На експорт в Литву пошито 1,5 млн. од., на український ринок 415 тис. од..
В 2010 роцi пiдприємство реалiзувало на внутрiшньому ринку України трикотажних виробiв на суму 1400 тис.грн. проти 1000 тис.грн. в 2009 роцi.
Вартiсть послуг за виготовлення виробiв залежить вiд їх трудомiсткостi i обсягiв замовлень. ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" єдине пiдприємство в регiонi, що здатне здiйснювати повний цикл трикотажного виробництва.
У виробництвi використовується обладнання вiдомих фiрм Японiї, Нiмеччини, Iталiї, Англiї, США.
На фабрицi працюють спецiалiсти-професiонали, якi мають вiдповiдну теоретичну пiдготовку i практичний досвiд роботи в умовах iнтенсивного виробництва.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування  За останнi 5 рокiв ( 2005 - 2010 р.) значно збiльшились активи пiдприємства за рахунок
придбання необоротних активiв . Вартiсть необоротних активiв за цей перiод збiльшилась з 12882 тис.грн. до 33627тис.грн.
Основнi вкладення в необоротнi активи почалися з 2005 року.
За 2005-2008рiк пiдприємство проводило оновлення виробничих потужностей в зв"язку з переходом на повний цикл трикотажного виробництва вiд в"язання до готових виробiв . За 2005-2008року було поновлено основних засобiв на суму 30 ,6 млн. грн.
Була повнiстью проведена реконструкцiя в"язального , фарбувального цехiв , зроблений кап.ремонт 2х швейних цехiв .
Завдяки успiшнiй роботi з основним партнером - литовською компаниею "Утенос трикотажас " по залученню iнвестицiй в виробництво , на фабрицi в 2005 роцi було введено в дiю нове сучаснен швейне , в"язальне та фарбувальне обладнання , зроблено ремонтних робiт по реконструкцiї на загальну суму майже 7 млн.грн.
Для запуску повного циклу виробництва трикотажних полотен були вкладенi значнi iнвестицiї у виглядi сучасного високопродуктивного в"язального та фарбувального обладнання .
В 2010 роцi пiдприємство iнвестувало 74 тис. грн.. Бiльше уваги придiлялося соцiальним стандартам працiвникiв.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення   Пiдприємство має на балансi власнi основнi засоби. Iнвентаризацiя проведена станом на 30.11.2010 р. (Наказ №56 С вiд 25.11.2010 р.). На звiтну дату на балансi облiковуються основнi засоби за залишковою вартiстю в сумi 33168,0 тис. грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась на 1577,0 тис. грн.:
" зменшення на1650,0 тис. грн. за рахунок:
- реалiзацiї машин та обладнання - 1597,0 тис. грн.
(швейних машин);
- лiквiдацiї (списання) в зв'язку з непридатнiстю для подальшої експлуатацiї
(прес, кетельнi машини i т.д.) - 53,0 тис. грн.
" збiльшення на 73,0 тис. грн. за рахунок проведення ремонту будинкiв (покрiвлi).
Пiдприємство застосовувало норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв передбаченi податковим законодавством.
Коефiцiєнт зносу основних засобiв дорiвнює 0,47 . Такий рiвень зносу свiдчить про те, що основнi засоби на пiдприємствi знаходяться у доброму станi, однак з порiвнянням 2009 р. цей коефiцiєнт збiльшився на 0,02 .
Пiдприємство застосовувало норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв передбаченi податковим законодавством.
Для запуску повного циклу виробництва трикотажних полотен були вкладенi значнi iнвестицiї у виглядi сучасного високопродуктивного в"язального та фарбувального обладнання .
Закупленi в"язальнi машини нiмецької фiрми "Майер" , якi при повному завантаженнi можуть випускати до 100 тон. трикотажного полотна в мiсяць.
Для фарбувального виробництва було придбано :
обладнання швейцарської фiрми "Тисс " ; машина для отжима полотна "Сантастреч " фiрми "Сантекс" iталiйська машина для сушки полотна "Монтi" та багато iншого .
В швейних цехах повнiстю замiнено швейне обладнання на сучасне вiд свiтових фiрм JUKI, YAMATO, RIMOLDI, UNION SPECIAL, BROTHER, PFAFF, MAUSER SPECIAL, TEXTIMA, Koliz.
Введено в дiю нову котельну вартiстю 2127 тис.грн. , яка дозволила задовiльнити всi потреби пiдприємства по виробництву пару , включаючи виробничi пiдроздiли i опалення примiщень, а також забезпечила економiю газу .
В 2011 роцi значного збiльшення обсягiв виробництва не передбачається
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень  Серед iстотних проблем, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства, можна визначити: високий рiвень податкiв та нестабiльнiсть податкового законодавства, вiдсутнiсть низьковiдсоткового кредитування промислових пiдприємств.
За умови роботи переважно на давальницькiй сировинi, ринок замовлень та збуту визначається замовником. До проблемних причин належать: криза перевиробництва товарiв легкої промисловостi на свiтовому ринку, розмiщення замовлень в країнах з бiльш сприятливими економiчними умовами, недостатня кiлькiсть в забезпеченнi квалiфiкованими швачками в межах мiста та району.
В зв"язку з тим , що пiдприємство в основному працює з iноземними замовниками , на обсяги замовлень i реалiзацiї в 2010 роцi значно вплинуло погiршення фiнансової ситуацiї на європейському та свiтовому ринках .
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства   В 2010 роцi було сплачено штафних санкцiй на загальну суму 72,3 тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента  Для фiнансування дiяльностi пiдприємство використовує власнi кошти , отриманi в результатi своєї дiяльностi . Джерелами фiнансування активiв є кредити банкiв i iншi позиковi засоби.
Пiдприємство може погасити зовнiшнi борги лише за умови отримання грошових коштiв вiд дебiторiв, реалiзацiї запасiв, та можливо, реалiзацiї необоротних активiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів  На кiнець 2010 року пiдприємство працювало згiдно укладених договорiв, порушення по їх виконанню вiдсутнi. Згiдно договорiв проводиться реалiзацiя продукцiї в середньому на суму 1 млн. грн. щомiсячно.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)  Цiлi пiдприємства на 2011 рiк
1. Реалiзацiя виробiв i послуг на суму 13,5 млн. грн., в тому числi на Українському ринку реалiзацiя послуг i виробiв на суму 4,2 млн.грн.
2. Прибуток вiд операцiйної дiяльностi (основної) дiяльностi 1,4 млн.грн.
3. Подальший розвиток реалiзацiї готових виробiв на Українi
4. Пiдвищення продуктивностi працi в швейному цеху.
5. Пiдвищення рiвня квалiфiкацiї персоналу.
6. Формування органiзацiйної культури i лояльностi працiвникiв до пiдприємства.
Пiдбiр кадрiв на ключовi посади i їх зацiкав-ленiсть в подальшiй роботi на пiдприємствi.
Реалiзацiя
В 2011 роцi планується реалiзувати 1,9 млн. виробiв. Експорт виробiв на територiю Європейського Союзу i дальше планується здiйснювати через АТ "Утенос трикотажас". Запланована структура реалiзацiї в 2011 году - 68% на експорт i 32% на внутрiш-нiй ринок.
Прибуток
Прибуток планується отримати за рахунок економiї енергоресурсiв, зменшення неефективних затрат на виробництвi, пiдвищення продуктивностi працi всiх робiтникiв. Валовий прибуток планується - 3,5 млн.грн. Ефективнiсть виробництва - 26 %.
Персонал
Запланована середня чисельнiсть працiвникiв пiдприємства в 2011 роцi - 350 чоловiк, iз них допомiжних i службовцiв - 15 %. Важливою цiллю пiдприємства являється пiдвищення квалiфiкацiї, компетенцiї i ефективностi роботи. Також формування резерву, його пiдготовки i утримання, залучення нових квалiфiкованих швей.
План дiяльностi затверджений на засiданнi наглядової ради 2 лютого 2011 року. Протокол
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Кошти на дослiдження та розробки у звiтньому роцi не видiлялися.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається  В квiтнi 2008 року пiдприємство мало судову справу за позовом Закарпатського обласного вiддiлення Фонду соцiального захисту iнвалiдiв про стягнення адмiнiстративно -господарських санкцiй та пенi за недотримання нормативу робочих мiсць для iнвалiдiв на суму 121078,06 грн.
Постановою Господарського суду Закарпатської областi вiд 03.07.2008р. у задоволеннi позову Закарпатському обласному вiддiленню Фонду соцiального захисту iнвалiдiв
вiдмовлено повнiстю.
18 .11.2009 року вiдкрито касацiйне провадження за касацiйною скаргою Закарпатського обласного вiддiлення Фонду соцiального захисту iнвалiдiв на постанову Господарського суду Закарпатської областi вiд 03.07.2008р. 18 .02.2010 року Вищим Адмiнiстративним судом України винесена ухвала К-24525I09 про вiдхилення касацiйної скарги Закарпатського обласного вiддiлення Фонду соцiального захисту iнвалiдiв ,а постанову Господарського суду Закарпатської областi вiд 03.07.2008р залишити без змiн. Ухвала оскарженню не пiдлягає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі  Чистий прибуток за 2010 рiк згiдно звiту про прибутки (збитки) склав 3млн.593 тис. грн.( 2009- збитки 7млн.323тис.грн.).
В 2010 роцi намiтилися позитивнi тенденцiї в досягненнi фiнансових результатiв. Так, в звiтному роцi пiдприємство отримало валовий прибуток в сумi 2909 тис.грн. ,у попередньому 2009 роцi валовий прибуток склав 1976 тис.грн. Основний прибуток пiдприємства за рахунок фiнансової дiяльностi, на яку вплинуло зменьшення валюти Євро до гривнi . Прибуток вiд курсових рiзниць, у тому числi по перерахунку заборгованостi по валютi за 2010 рiк склав - 4 млн.329 тис.грн.