Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  33085.000  30770.000   0.000  0.000  33085.000   30770.000
  - будівлі та споруди  17095.000  16443.000  0.000  0.000  17095.000   16443.000
  - машини та обладнання  15464.000  13860.000  0.000  0.000  15464.000  13860.000
  - транспортні засоби  67.000  47.000  0.000  0.000  67.000  47.000
  - інші  459.000  420.000  0.000  0.000  459.000  420.000
2. Невиробничого призначення:  2525.000  2398.000  0.000  0.000  2525.000  2398.000
  - будівлі та споруди  2525.000  2398.000  0.000  0.000  2525.000  2398.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  35610.000  33168.000  0.000  0.000  35610.000  33168.000
Опис:    Пiдприємство має на балансi власнi основнi засоби. Iнвентаризацiя проведена станом на 30.11.2010 р. (Наказ №56 С вiд 25.11.2010 р.). На звiтну дату на балансi облiковуються основнi засоби за залишковою вартiстю в сумi 33168,0 тис. грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась на 1577,0 тис. грн.:
зменшення на1650,0 тис. грн. за рахунок:
реалiзацiї машин та обладнання - 1597,0 тис. грн.; лiквiдацiї (списання) в зв'язку з непридатнiстю для подальшої експлуатацiї- 53,0 тис. грн.;збiльшення на 73,0 тис. грн. за рахунок проведення ремонту будинкiв (покрiвлi).
Пiдприємство застосовувало норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв передбаченi податковим законодавством.
Коефiцiєнт зносу основних засобiв дорiвнює 0,47 . Такий рiвень зносу свiдчить про те, що основнi засоби на пiдприємствi знаходяться у доброму станi, однак з порiвнянням 2009 р. цей коефiцiєнт збiльшився на 0,02 . Нараховано амортизацiї по основнiм засобам 1766тис.грн. за 2010рiк



Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
-27577.000 -31170.000
5130.000 5130.000
5130.000 5130.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-27577.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(5130.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 0 тис.грн.Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї