Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 13477.000  X X
Довгостроковий кредит банку  24.02.2006  7650.000  6.870  20.11.2012 
Довгостроковий кредит банку  26.02.2008  5827.000  7.910  20.11.2012 
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
    0.000  0.000000000000   
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
    0.000  X  
Податкові зобов'язання X 3660.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 46903.000  X X
Усього зобов'язань X 64040.000  X X


Опис: Станом на 31.12.2010 року непогашена сума по довгостроковим кредитам складає 17535 тис. грн. Вона знайшла вiдображення по рядку 440 Балансу "Довгостроковi кредити банкiв" 13477 тис. грн. та рядку 510 "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" 4058тис. грн. (буде погашатись протягом наступного року).