Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2010 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 158153
Первісна вартість 011 510510
Накопичена амортизація 012 352357
Незавершене будівництво 020 3232
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 3561033168
Первісна вартість 031 6443562858
Знос 032 2882529690
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 85274
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 3588533627
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 207129
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 2435
готова продукція 130 227487
Товари 140 6026
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 748324
первісна вартість 161 748324
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 26491960
за виданими авансами 180 00
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 9490
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 6819
у т. ч. в касі 231 00
в іноземній валюті 240 10
Інші оборотні активи 250 1821
Усього за розділом ІІ 260 40963091
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 3815
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 4001936733

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 51305130
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 1609716097
Резервний капітал 340 1616
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -52413-48820
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 -31170-27577
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 214260
Інші забезпечення 410 010
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 214270
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 1987913477
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 36603660
Інші довгострокові зобов'язання 470 1144910573
Усього за розділом ІІІ 480 3498827710
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 32964058
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2472623124
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 57796611
з бюджетом 550 3952
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 7879
з оплати праці 580 280196
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 17892210
Усього за розділом IV 620 3598736330
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 4001936733


ПІБ керівника Рома Купiнене
ПІБ головного бухгалтера Рощина Тетяна Iгорiвна
Примітки:
При аналiзi активiв пiдприємства за 2010 рiк спостерiгається їх зниження на 3286,0 тис. грн. Пасив балансу показує, що джерелами фiнансування активiв є кредити банкiв та iншi позиковi кошти.

За звiтний перiод вiдбулося: зменшення необоротних активiв на 2258,0 тис. грн., за рахунок зносу основних засобiв, нематерiальних активiв.

Вартiсть оборотних активiв за 2010 рiк зменшилась на 1005,0 тис. грн., за рахунок зменшення дебiторської заборгованостi.

За 2010 рiк пiдприємство зменшило зобов_язання на 6935,0 тис. грн. в т.ч.

зменшено довгостроковi зобов_язання на 7278,0 тис. грн.; товариство погасило довгостроковi кредити банку на суму 365752,47 євро в еквiвалента _ 3780,0 тис. грн.; був проведений перерахунок кредиторської заборгованостi по кредиту в зв_язку зi змiною курсу валют _ 2622,0 тис. грн.; був проведений перерахунок довгострокових зобов_язань (позика вiд АТ _Утенос Трикотажас_) _ 876,0 тис. грн.

Накопичений збиток, враховуючи результати минулих рокiв _ 48820,0 тис. грн.