Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2010 рік

Звіт про рух грошових коштів

$top_title"); $c++; } print_r(""); /*for($t=0;$t<2;$t++){ print_r(""); }*/ print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>  "); }else{ ?> X"); }elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){ print_r(""); }else{ */ $name="RK".$ar[$i][2]."_0$j"; $value=$ra[$db][$name]; print_r(""); // } } } print_r(""); } ?>
НадходженняВидаток
   X$value
Примітки:
Чистий рух грошових коштiв у результатi операцiйної iнвестицiйної дiяльностi має вiд_ємне значення, а фiнансової та iнвестицiйної _ позитивне. Це означає, що пiдприємство фiнансує витрати операцiйної та iнвестицiйної дiяльностi за рахунок надходжень вiд фiнансової дiяльностi .

Залишок коштiв на кiнець 2010 року склав 19 тис.грн. , проти 69 тис.грн. на початок року.