Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2010 рік

Титульний аркуш звіту

Генеральний директор       Рома Купiнене
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
22.04.2011
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Мукачiвська трикотажна фабрика"Мрiя"
    Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00307253
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Закарпатська область
     Район Мукачiвський
     Поштовий індекс 89600
     Населений пункт м. Мукачево
     Вулиця, будинок вул. Матросова, 13I1
     Міжміський код, телефон та факс (03131) 2-30-18, (03131) 5-46-60
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2011
    Річна інформація опублікована у №79 Бюлетень "Цiннi папери України" 29.04.2011
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація немає
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)