Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2010 рік

Зміст

1. Основні відомості про емітента:  
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
е) інформація про рейтингове агентство;  
є) інформація про органи управління емітента.  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:  
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов`язання емітента.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
20. Основні відомості про ФОН.  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
24. Правила ФОН.  
25. Річна фінансова звітність.
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
27. Аудиторський висновок.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
Примітки
1) Iнформацiя про рейтингове агенство (п.1 е) не надається у зв'язку iз тим, що рейтингова оцiнка емiтента або цiнних паперiв емiтента не проводилась, через те що пiдприємство не має державної частки, не має монопольного становища, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави. 2) Iнформацiя про органи управлiння (п. 1 є) не подається згiдно р.V п.3.8 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" затвердженного рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. №1591. 3) Iнформацiя про дивiденди (п.7 ) не подається у зв'язку iз тим, що дивiденди протягом року не сплачувались та не нараховувались. 4) Iнформацiя про облiгацiї (п.9 б) не надається, через те що облiгацiї не випускались. 5) Iншi цiннi папери не випускались - iнформацiя не надається (п.9 в). 6) Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався (п.9 г). 7)Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї (п.11г) не надається , тому що ємiтент не займається такими видами дiяльностi, як переробна,,добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроєнергiї,газу та води. 8) Гарантiї третьої особи щодо виконання зобов'язань за випусками боргових цiнних паперiв не надавались, тому iнформацiя стосовно п.12 не надається. 9) Iнформацiя стосовно п.15-24 не надається через те, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН. 10) Рiчна фiнансова звiтнiсть не складалася вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (п.28). 11) Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається через вiдсутнiсть випуску цiльових облiгацiй (п.29). 12) У звiтному роцi згiдно з нормами дiючого законодавства була проведена дематерiалiзацiя акцiй. Рiшення про змiну реєстроутримувача прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 14.10.2010 р. та пiдтверджено Протоколом № 02I10 от 14.10.2010р. 29.12.2010 року заключена угода на ведення реєстру акцiонерiв з зберiгачем ПАТ " ОТП Банк" (договiр № ДЕМ -40 вiд 29.12.2010 р.) та депозитарiєм ПраТ "ВДЦП" ( договiр № Е171I11 вiд 18.01.2011р.). 13) У зв'язку з закiнченням термiну дiї лiцензiї Реєстратора ТОВ "Вест-Трансферт", на пiдставi рiшення Наглядової ради ВАТ "МТФ Мрiя" (Протокол № 8I10 вiд 30.12.2010 року.) обрано тимчасового реєстроутримувача ТОВ "Ясени", на термiн - до закiнчення процедури дематерiалiзацiї. 11.01.2011 року Товариство подало в Закарпатське ТУ ДКЦПФР особливу iнформацiю про змiну Реєстроутримувача. 14) Iнформацiя стосовно загальних зборiв акцiонерiв п. 6. 14.10.2010 року були проведенi позачерговi загальнi збори товариства на яких члени наглядової (спостережної ради ) переобранi на новий термiн в повному складi.