Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
В 2010 роцi середня чисельнiсть працiвникiв склала 332 чол.: из них робочих - 304 чол.; спецiалiстiв - 28 чол. Процент спецiалiстiв складає 8,4%, робочих - 91,6 %. Кiлькiсть працiвникiв зменшилося на 83 чол. за рахунок зменшення працiвникiв швейного цеху в селi Керецьки , якi в 2010 роцi не працювали. Середня заробiтня плата одного працiвника 1288 грн., спецiалiста - 2684 грн. (в еквiвалентi повної зайнятостi) Фонд оплати працi за 2010 рiк склав - 5071,8; за 2009 рiк - 4575,7 тис.грн. , збiльшення за рахунок середньої заробiтної плати . Обсяг реалiзацiї на одного працiвника в 2010 роцi склав 37,4 тис.грн., у порiвняннi з 2009 роком збiльшився на 42%. Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
Примітки:
  Дивiденди акцiонерне товариство в 2010 рiк не виплачувало.