Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
14.04.2011
99.1600000
 Про скликання загальних Зборiв були повiдомленi всi акцiонери Товариства та зроблено оголошення в пресi у встановлений дiючим законодавством термiн. Пропозицiй щодо порядку денного не надходило.
Порядок денний:
1. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк i визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
2. Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 р.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк . Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв Товариства за 2010 рiк.
5. Затвердження рiшень Генерального директора, Наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рiшення про змiну найменування ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" на Публiчне акцiонерне товариство згiдно вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства".
7. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї у вiдповiдностi до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства".
8. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiдностi до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства".
9. Про вiдкликання та обрання органiв управлiння Товариства: Наглядової ради, Генерального директора, Ревiзiйної комiсiї.
По питанням 1-5 прийнятi рiшення . Затвердженi звiти генерального директора , наглядової (спостережної) ради ,ревiзiйної комiсiї,рiчний звiт та баланс за 2010 рiк.
Рiшення по питанням 6-9 загальними зборами не приймалось. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

позачергові
14.10.2010
99.1600000
1. Про скликання загальних Зборiв були повiдомленi всi акцiонери Товариства та зроблено оголошення в пресi у встановлений дiючим законодавством термiн. Пропозицiй щодо порядку денного не надходило.
Порядок денний:
1.Про переведення цiнних паперiв Товариства в бездокументарну форму (дематерiалiзацiю цiнних паперiв Товариства): обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, обрання зберiгача, у якого будуть вiдкриватись рахунки власникам акцiй, визначення дати припинення ведення реєстру, визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю.
2. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження
Статуту Товариства в новiй редакцiї.
3. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження рiшень Генерального Директора, Наглядової ради Товариства.
По всiм питанням прийнятi рiшення. Склад наглядової ради переобраний на новий термiн в повному складi.
Прийнято рiшення про дематерiалiзацiю акцiй . 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
22.04.2010
99.2200000
Про скликання загальних Зборiв були повiдомленi всi акцiонери Товариства та зроблено оголошення в пресi у встановлений дiючим законодавством термiн. Пропозицiй щодо порядку денного не надходило.
Порядок денний:
1.Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2009 рiк.
2.Звiт наглядової (спостережної) ради про роботу в 2009 роцi.
3.Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2009рiк.
4.Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2009рiк, розподiл прибутку(покриття збиткiв).
5.Затвердження рiшень генерального директора, наглядової (спостережної ) ради товариства.
6.Про активи товариства.
7.Про переведення цiнних паперiв товариства в бездокументарну форму
( дематерiалiзацiя цiнних паперiв товариства).
8.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства.
Змiна назви товариства з ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" на приватне (публiчне) акцiонерне товариство "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя". Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї.
9.Про реорганiзацiю ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
10.Створення комiсiї з реорганiзацiї.
11.Обрання голови та членiв комiсiї з реорганiзацiї.
12.Про обмiн акцiй ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" на частки в статутному капiталi товариства,що буде створена внаслiдок реорганiзацiї ,викуп акцiй у акцiонерiв.
По питанням 1-6 прийнятi рiшення . Затвердженi звiти генерального директора , наглядової (спостережної) ради ,ревiзiйної комiсiї,рiчний звiт та баланс за 2009 рiк.
Рiшення по питанням 7-12 порядку денного не приймались . 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.