Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Генеральний директор Купiнене Рома LTU № 2071231, виданий вiддiл мiграцiї м. Утена (89) Литва 27.05.2005 03.11.2009 10 0.00000194914 % 10 0 0 0
Голова Наглядової ради Вiлунас Нерiус LTU № 20665916, виданий вiддiл мiграцiї м. Утена (89) 16.03.2005 21.10.2008 1 0.00000019491 % 1 0 0 0
Заступник голови наглядової ради Вашкiс Вiтаутас LTU № 2099135, виданий комiсарiат полiцiї вiддiлу мiграцiї Каунського району (65) Литва 29.06.2006 10.04.2008 1 0.00000019491 % 1 0 0 0
Член Наглядової ради Кучинська Реде LTU № 22498132, виданий паспортний стiл м. Утена 05.02.2010 21.10.2008 4 140 0.00080694539 % 4 140 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Марiя Iванiвна Бiгун ВО № 527514, виданий Мукачiвським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 05.10.1998 24.09.1998 253 960 0.04950044711 % 253 960 0 0 0
Головний бухгалтер Тетяна Iгорiвна Рощiна ВО № 659934, виданий Мукачiвським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 16.12.1999 24.09.1998 223 688 0.04360000005 % 223 688 0 0 0
Член Наглядової ради Лорета Рибокiєне LB № 892750, виданий паспортний стiл м. Утена Литва 17.06.1996 08.04.2008 1 0.00000019491 % 1 0 0 0
Член Наглядової ради Рубенас Саулюс LTU № 20392304, виданий комiсарiат полiцiї вiддiлу мiграцiї Каунаського району (65) Литва 16.12.2003 21.10.2008 2 999 0.00058454812 % 2 999 0 0 0
Усього   484 800 0.09449447455 % 484 800 0 0 0
Опис