Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Аудиторська фiрма "Аудит"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  20432138
Місцезнаходження  Закарпатська область, 89600, м. Мукачево, пл. Миру, 19I1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Сертифiкат серiї А
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Видане згiдно рiшення Аудиторської палати України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  13.12.2007
Міжміський код та телефон  03131 4-49-91
Факс  03131 5-41-15
Вид діяльності  Аудитор (аудиторська фiрма), що надає послуги Емiтентам
Опис  Свiдоцтво № 0037 про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, затверджене Рiшенням Аудиторської палати України №156I6 вiд 15 грудня 2005 року, дiйсний до 04 листопада 2015 р. Сертифiкат серiї А №000201 Видане згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 13.12.2007 №185I3 термiн дiї до 17.02.2013о. Сертифiкат ДКЦПФР України № 98I0027 вiд 19.09.1998р.
 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  21685166
Місцезнаходження  Україна, м. Київ, 01033, м.Київ, вул. Жилянська, 43
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Серiя АВ № 470725
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  07.10.2007
Міжміський код та телефон  (044)490 05 00; 0 800 300 050
Факс  (044)490 05 00; 0 800 300 050
Вид діяльності  депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв
Опис  Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю: Серiя А01 № 370771, видане Голосiївською районною у мiстi Києвi адмiнiстрацiєю 02.03.1998 р., № 1 068 105 0030 005865 Серiя АВ № 470725, строк дiї 07.10.2007-07.10.2012, видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на пiдставi рiшення №1092 вiд 07.10.2007р.
 
Найменування  ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  Україна, м. Київ, 01001, м.Київ, вул.Тропiнiна,7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  044 585-42-40
Факс  044 585-42-40
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть, депозитарiю паперiв.
Опис  Свiдоцтво про державну реєстрацiю АО1 №623427, номер запису 10741050005033282, дата проведення державної реєстрацiї 14.05.2008р., орган , що видав свiдоцтво Шевченкiвська районна державна адмiнiстрацiя у мiстi Києвi. Строк дiї лiцензiї до 27.05.2019р.