Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Мукачiвська трикотажна фабрика була збудована на початку 1970 роцi i розрахована на виробничу- потужнiсть 17,5 млн, штук трикотажних виробiв. Вона стала головним пiдприємством у складi виробничого трикотажного об'єднання Збудована з розмахом, в умовах планово-економiчного розвитку фабрика у визначенi термiни досягла оптимальних обсягiв виробництва. Згодом пiдприємство стає одним з найбiльш промислових об'єднань галузi на Закарпаттi i в Українi. У 1992 роцi фабрика стала державним орендним пiдприємством. У 1994 роцi здiйснено викуп майна державного орендного пiдприємства Мукачiвського виробничо-торговельного трикотажного об'єднання i перетворення у вiдкрите акцiонерне товариство. Наразi, пiсля перiоду спаду обсягiв виробництва та скорочення чисельностi, на пiдприємствi вiдбуваються позитивнi динамiчнi процеси. Колектив вiдновлює позицiї фабрики на внутрiшньому ринку, демонструє можливостi успiшної спiвпрацi з iноземними партнерами. ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" розташована в Захiднiй Українi, в м.Мукачево, Закарпатської областi. Мiсто знаходиться поблизу захiдного кордону Українi з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунiєю. Через географiчнi особливостi Закарпаття є зручним з'єднувальним шляхом мiж державами Пiвнiчної та Пiвденної, Схiдної та Захiдної Європи. На даний час ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" є одним з найбiльших виробникiв в Українi та найбiльшим пiдприємством у галузi легкої промисловостi в Закарпатськiй областi. Починаючи з 2 квартала 2005 року ВАТ " Мукачiвська трикотажна фабрика " Мрiя " розпочала спiльний проект з Литовською компанiєю "Утенос трикотажас " по вiдновленню повного циклу трикотажного виробництва вiд пряжi до готового виробу. З цьою метою був розроблений бiзнес - план , згiдно якого пiдприємство розпочало виробництво продукцiї з власного полотна . ВАТ "Мукачiвска трикотажна фабрика "Мрiя" свої позицiї вiдстояла. Продаж (збут) продукцiї склав 12,4 млн.грн., в тому числi на ринку України 3,6млн.грн.. Валовий прибуток склав 2 ,9млн.грн. Дуже важливим для Пiдприємства в 2010 роцi був вихiд на український ринок. На Українi продано виробiв на 1,4 млн.грн.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Вiдповiдно до законодавства та установчих документiв управлiння компанiєю та контроль за її дiяльнiстю в 2010 роцi здiйснювали генеральний директор , збори акцiонерiв , наглядова (спостережна) рада , ревiзiйна комiсiя . Вищим органом управлiння Товариства являються загальнi збори акцiонерiв, що скликаються не рiдше 1 разу на рiк. Оперативне управлiння за дiяльнiстю здiйснював генеральний директор . Нагляд та контроль за роботою генерального директора здiйснюють наглядова (спостережна) рада (з 5 осiб) та ревiзiйна комiсiя (з 3 осiб). В склад пiдприємства входять такi основнi виробничi пiдроздiли: в'язальний цех , фарбувально-оздоблювальний цех , дiльниця нанесення малюнку на полотно або окремi деталi виробiв, закрiйно-пiдготовчий цех, швейнi цехи , пакувальна дiльниця та логiстика . На пiдприємствi створенi вiддiли та служби, якi забезпечують виробничий процес та господарську дiяльнiсть пiдприємства.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду, не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо) На пiдприємствi забезпечений належний рiвень органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку, дотримання єдиних принципiв, методiв та пiдходiв у вiдображеннi поточних операцiй в облiку та складаннi звiтностi вiдповiдно до порядку, визначеного Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. Кз996 та затвердженими положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Нарахування амортизацiї за основними засобами здiйснюється на основi метода передбаченого податковим законодавством. Справедливою вартiстю на дату балансу вважається залишкова вартiсть основних засобiв. Одиницею запасiв для цiлей бухгалтерського облiку вважається найменування запасiв. Застосовується перiодична система оцiнкизапасiв (матерiалiв, сировини (палива), комплектуючих виробiв i напiвфабрикатiв). При вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi оцiнка запасiв здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. При складаннi балансу здiйснюється оцiнка запасiв та вiдображається у бухгалтерському облiку та звiтностi за первiсною вартiстю. Транспортно-заготiвельнi витрати понесенi на придбання ТМЦ, здiйсненi за плату - безпосередньо включаються до собiвартостi таких засобiв. Облiк iнших витрат, що входить до первiсної вартостi запасiв, придбаних за плату щомiсяця вiдносити на вартiсть придбаних запасiв. На основi плану рахункiв використовується робочий план рахункiв та органiзований контроль за правильнiстю та безперервнiстю вiдображення всiх операцiй та достовiрною оцiнкою активiв, зобов"язань, капiталу в бухгалтерському облiку. Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi щорiчно проводиться аудиторська перевiрка незалежною аудиторською фiрмою.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi вiдкритого акцiонерного товариства
"Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя"
станом на 01 сiчня 2012 року.
Загальним зборам акцiонерiв
Генеральному директору ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя"
м. Мукачево, вул. Матросова, 13
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку України
Нами проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя", що включає Баланс станом на 31.12.2011року, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що минув на зазначену дату з метою висловлення незалежної професiйної думки вiдносно її достовiрностi в усiх суттєвих аспектах. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку (далi П(С)БО), iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.
Основнi вiдомостi про емiтента:
- Повна назва: Вiдкрите акцiонерне товариство "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя";
- Код за ЄДРПОУ: 00307253;
- Мiсцезнаходження: Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Матросова 13;
- Реєстрацiї: Розпорядженням виконкому Мукачiвської Ради народних депутатiв за № 155 вiд 26.07.1994 року;
- Дата внесення змiн до установчих документiв:
- 11.09.1998 р. за № 636;
- 09.12.1998 р. за № 990;
- 09.12.1999 р. № 1016 до Роздiлу VI.;
- 21.09.2005 р. №132310500010000455 - нова редакцiя Статуту;
- 08.11.2007 р. №13231050001000455 - нова редакцiя Статуту;
- 07.05.2008 р. № 13231050001000455 - нова редакцiя Статуту;
- 13.05.2009 р. № 13231050009000455 - нова редакцiя Статуту;
- 21.10.2010 р. № 13231050013000455 - нова редакцiя Статуту.
- Основнi види дiяльностi: основним видом дiяльностi згiдно статуту є виробництво i продаж товарiв народного споживання;
- Кiлькiсть засновникiв: згiдно статутних документiв засновником товариства є особи, якi на дату проведення установчих зборiв були акцiонерами його попередника - вiдкритого акцiонерного товариства Мукачiвського виробничо-торговельного трикотажного об'єднання "Мрiя".

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу щодо фiнансової звiтностi
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Аудитор несе вiдповiдальнiсть:

- за дотримання Кодексу етики професiйних бухгалтерiв, проведення аудиторської перевiрки згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики i Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку затвердженого рiшенням ДКЦПФР № 1528 вiд 19.12.2006 р; Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" вiд 29.09.2011 р. № 1360;

- за формування i висловлення думки стосовно фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки;

- за розгляд вiдповiдностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства при пiдготовцi фiнансових звiтiв та за розгляд суттєвих невизначеностей.

Аудитор не може передбачити майбутнi подiї або обставини, що можуть спричинити припинення пiдприємством його дiяльностi на безперервнiй основi.

Факт здiйснення аудиту може дiяти як запобiжний засiб, але аудитор не несе (i не може нести) вiдповiдальностi за запобiгання шахрайству або помилки.

Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, за винятком можливого впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у аудиторському висновку (звiтi), фiнансовi звiти пiдприємства за 2011 рiк подають достовiрно iнформацiю про фiнансовий стан Вiдкритого акцiонерного товариства "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя", вiдповiдно до "Порядку подання фiнансової звiтностi", затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 року № 419 та нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Думка щодо фiнансових звiтiв умовно - позитивна.

Висновок (звiт) щодо вимог Комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку

Аудиторський висновок (звiт) пiдготовлений вiдповiдно до:

" Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 року № 3125-XII iз змiнами i доповненнями;

" Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України "Про затвердження положення щодо пiдготовки Аудиторських висновкiв, якi подаються до державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку" вiд 19.12.2006 р. № 1528; та рiшення вiд 31.01.2008 р. за № 69;

" Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" вiд 29.09.2011 р. № 1360;

" Вимог Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України;


" Вимог Закону України №996-ХIV вiд 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз змiнами та доповненнями внесеними до Закону України;

" Вимог Мiжнародних стандартiв аудиту.

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

Для здiйснення аудиторської перевiрки використовувались наступнi документи:
" Статутнi документи;
" Фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк;
" Головна книга за 2011 рiк;
" Регiстри аналiтичного та синтетичного облiку за 2011 рiк.
Перевiрка проводилась вибiрковим методом.
За результатами перевiрки аудитори вважають за необхiдне зазначити наступне:

Фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк складена у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв України:

" № 1 "Загальнi вiдомостi до фiнансової звiтностi";
" № 2 "Баланс";
" № 3 "Звiт про фiнансовi результати";
" № 4 "Звiт про рух грошових коштiв";
" № 5 "Звiт про власний капiтал";
" № 6 "Виправлення помилок та змiн в фiнансових звiтах",
та вiдповiдно до Наказiв Мiнiстерства фiнансiв України "Про внесення змiн до деяких положень (стандартiв) бухгалтерського облiку".

Облiкова полiтика ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" була затверджена Наказом по пiдприємству № 81С вiд 29.04.2011 року, протягом 2011 року методика бухгалтерського облiку була незмiнною.
Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку Товариством проведено iнвентаризацiю активiв i зобов'язань вiдповiдно до iнструкцiй по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України за № 69 вiд 11.08.1994 р. (iз послiдуючими змiнами та доповненнями). Оскiльки договiр про здiйснення аудиторської перевiрки був укладений пiсля дати Балансу, аудитори не приймали участi в iнвентаризацiї матерiальних активiв, тому висновки про достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi ми базували на аналiзi представлених Товариством документах по iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, а також первинної документацiї щодо фiнансово - господарської дiяльностi Товариства.

Фiнансовi звiти Товариства мiстять статтi, склад i змiст яких визначено вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть щодо принципiв її пiдготовки, визнання i розкриття її елементiв в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО та обраної облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функцiонування в нацiональнiй валютi України - гривнi.

Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi суми активiв, зобов'язань, власного капiталу, результатiв дiяльностi в цiлому вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства згiдно з визначеною Концептуальною основою.
При веденнi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансових звiтiв товариство дотримується принципiв автономностi, безперервної дiяльностi, перiодичностi, фактичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, єдиного грошового вимiрника.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВIВ
ВАТ "МУКАЧIВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "МРIЯ"

Облiк основних засобiв та нематерiальних активiв.
При аналiзi активiв пiдприємства за 2011 рiк спостерiгається їх зниження на 3368,0 тис. грн. Пасив балансу показує, що джерелами фiнансування активiв є кредити банкiв та iншi позиковi кошти.
За звiтний перiод вiдбулося: зменшення необоротних активiв на 3901,0 тис. грн., в т. ч:

зменшення за рахунок:
ў зносу основних засобiв - 1583,0 тис. грн.
ў накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв - 9,0 тис. грн.
ў реалiзацiї основних засобiв - 2333,0 тис. грн. (залишкова вартiсть)
ў списання основних засобiв - 1,0 тис. грн. (залишкова вартiсть)
ў iнших фiнансових iнвестицiй (облiгацiй) - 38,0 тис. грн.

збiльшення за рахунок;
ў придбання малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 5,0 тис. грн.
ў придбання основних засобiв - 58,0 тис. грн.
Пiдприємство має на балансi власнi основнi засоби. Iнвентаризацiя проведена станом на 30.11.2011 р. (Наказ № 103С вiд 20.11.2011 р.). На звiтну дату на балансi облiковуються основнi засоби за залишковою вартiстю в сумi 29314,0тис. грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась на 3986,0 тис. грн.:
" зменшення на 4049,0 тис. грн. за рахунок вибуття:

- реалiзацiя машин та обладнання
- лiквiдацiї (списання) в зв'язку з непридатнiстю для подальшої
експлуатацiї

" збiльшення на 63,0 тис. грн. за рахунок придбання.


Вiдображення надходження, реалiзацiї, вибуття основних засобiв вiдповiдає Стандарту 7 "Основнi засоби".

Пiдприємство застосовувало норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв передбаченi прямолiнiйним методом.

Коефiцiєнт зносу основних засобiв дорiвнює 0,50. Такий рiвень зносу свiдчить про те, що основнi засоби на пiдприємствi знаходяться у доброму станi, однак з порiвнянням 2010 р. цей коефiцiєнт збiльшився на 0,03.

Облiк нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам Стандарту 8 "Нематерiальнi активи". Станом на 31.12.2011 р. нематерiальнi активи значаться в сумi - 144,0 тис. грн. - залишкова вартiсть (програмне забезпечення).

Облiк фiнансових iнвестицiй.

Облiк фiнансових iнвестицiй ведеться вiдповiдно до Стандарту 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Станом на 31.12.2011 р. на балансi пiдприємства рахуються iншi довгостроковi iнвестицiї у сумi 236,0 тис. грн.:
" вкладення у Статутний капiтал СТК "Синяк", Мукачiвський р-н, с. Синяк в сумi 80970,00 грн.;
" акцiї Промiнвестбанку в сумi 4090,00 грн.
" акцiї банку "Український капiтал" в сумi 61,00 грн.
" облiгацiї внутрiшньої державної позики для вiдшкодування сум податку на додану вартiсть (Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України № 368 вiд 12.05.2010 р.) в сумi 151000,00 грн.

Купiвля, продаж цiнних паперiв iнших пiдприємств за звiтний перiод не здiйснювалась.

Облiк оборотних активiв та розрахункiв.

Вартiсть оборотних активiв за 2011 рiк збiльшилась на 531,0 тис. грн., за рахунок зменшення дебiторської заборгованостi, запасiв.

Аналiз структури оборотних активiв
ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика"
Найменування статей На початок
2011 року На кiнець
2011 року Змiни
Абсолютна величина
(тис. грн.) Частка в оборотних активах (%) Абсолютна величина
(тис. грн.) Частка в оборотних активах (%) В абсолютнiй величинi
(тис. грн. ) В структурi
%
Запаси 677,0 21,90 1136,0 31,36 + 459,0 + 9,46
Дебiторська заборгованiсть 2395,0 77,49 2437,0 67,28 + 42,0 - 10,21
Грошовi кошти i їх еквiваленти 19,0 0,61 49,0 1,36 + 30,0 + ,75
Всього 3091,0 100 3622,0 100 + 531,0 -
З аналiзу структури оборотних активiв за звiтний перiод бачимо значнi змiни в оборотних активах, а саме:

- збiльшення питомої ваги грошових коштiв на 0,75 %,

- збiльшення питомої ваги запасiв на 9,46 %,

- зменшення питомої ваги дебiторської заборгованостi на 10,21 %.
Найбiльшу питому вагу на 31.12.2011 року складає дебiторська заборгованiсть 67,28 %. Однак, слiд вiдмiтити позитивним є те, що дебiторська заборгованiсть с термiном погашення до 12 мiсяцiв.
Бухгалтерський облiк товарно-матерiальних цiнностей ведеться згiдно Стандарту 9 "Запаси". Придбання запасiв ведеться за первiсною вартiстю, вибуття за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. За пiдсумками 2011 року спостерiгається збiльшення запасiв пiдприємства.

У балансi запаси вiдображенi за первiсною вартiстю. Iнвентаризацiя запасiв проводилась станом на 30.11.2011 р. (Наказ № 103С вiд 20.11.2011 р.). Данi Балансу про величину запасiв пiдтверджуються даними головної книги, облiкових регiстрiв, iнвентаризацiйної вiдомостi.

Збiльшення вартостi запасiв станом на 31.12.2011 р. на 459,0 тис. грн. в порiвняннi з даними на початок року при зниженнi оборотностi запасiв, зменшення об'єму реалiзацiї носять негативний характер, а також i показник тривалостi обороту запасiв, який характеризує перiод часу, протягом якого запаси перетворюються в реалiзованi товари збiльшився та склав 34 дня (360I10,58). У 2010 р. цей показник дорiвнює 23 дня (360I15,90).
Облiк розрахункiв з дебiторами ведеться вiдповiдно до стандарту 10 "Дебiтори".

Станом на 30.12.2011 року була проведена iнвентаризацiя суми дебiторської заборгованостi. Слiд вiдмiтити зростання дебiторської заборгованостi пiдприємства, особливо значно збiльшилась стаття Балансу "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 365,0 тис. грн., а дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом зменшилась на 247,0 тис. грн.

У балансi сума дебiторської заборгованостi рахується за первiсною вартiстю.

На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя", вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ВАТ "МУКАЧIВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "МРIЯ"

Облiк розрахункiв з кредиторами ведеться вiдповiдно до Стандарту 11 "Зобов'язання". На дату складання фiнансової звiтностi була проведена iнвентаризацiя зобов'язань. Непогашена заборгованiсть за позиками банкiв це :
довгостроковi кредити, згiдно:
" кредитної угоди № 314 вiд 21.02.2006 р., та додаткової угоди вiд 18.07.2006 р., додаткової угоди № 2 вiд 30.10.2009 р. укладеної з банком "СЕБ Банк" в сумi 2680120,00 Євро, строк погашення 20.11.2012 р. Станом на 31.12.2011 р. не погашено - 471550,03 євро, в еквiвалентi 4856,0 тис. грн.
" кредитної угоди № 411 вiд 26.02.2008 р. (змiни внесенi додатком №5 вiд 30.10.2009 р.) укладеної з банком "CЕБ Банк" на суму 819880,00 Євро. Термiн погашення 20.11.2012 р. Станом на 31.12.2011 р. не погашено 551080,00 Євро в еквiвалентi 5675,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 року непогашена сума по довгостроковим кредитам складає 10531,0 тис. грн. Вона знайшла вiдображення по рядку Балансу 510 "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями".

Окрiм цього, пiдприємством була одержана позика вiд АТ "Утенос Трикотажас" в сумi 1000,0 тис. євро, еквiвалент 10298,0 тис. грн. (договiр позики №1 вiд 21.11.2006 р., додаткова угода №1 вiд 05.12.2007 строк погашення 12.12.2008 р.,
додаткова угода № 2 вiд 01.12.2008 р. строк погашення 14.12.2009 р., додаткова угода № 3 вiд 07.12.2009 р. термiн погашення 30.11.2012 р.), та вiдображено по рядку Балансу 470 "Iншi довгостроковi зобов'язання"

За 2011 рiк товариство зменшило зобов'язання на 2948,0 тис. грн. в т.ч.:

ў зменшено за рахунок:
- погашення довгострокових кредитiв банку на суму 635776,00 Євро в еквiвалентi 7004,0 тис. грн.,
- був проведений перерахунок довгострокових зобов'язань (позика вiд АТ "Утенос Трикотажас") - 275,0 тис. грн.,
- зменшення зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 10,0 тис. грн., зi страхуванням - 3,0 тис. грн.;

ў збiльшено за рахунок:
- авансiв одержаних на суму 3398,0 тис. грн.,
- кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги - 356,0 тис. грн.,
- iнших поточних зобов'язань - 550,0 тис. грн.,
- оплати працi - 40,0 тис. грн..


На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя ", вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Облiк iпотечних облiгацiй.
Iпотечних облiгацiй товариство не випускало, а також зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами немає.

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Станом на 31.12.2011 р. власний капiтал товариства становить мiнус 28023,0 тис. грн. та складається зi:

" Статутного капiталу - 5130,0 тис. грн.;
" Iншого додаткового капiталу - 16097,0 тис. грн.;
" Резервного капiталу - 16,0 тис. грн.;
" Непокритих збиткiв - - 49266,0 тис. грн.

Власний капiтал протягом 2011 року зменшився на 446,0 тис. грн. за рахунок збиткiв. Iнший додатковий капiтал вiдображений в фiнансовiй звiтностi правильно.

На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя "в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.

ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства розраховане вiдповiдно до методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р. на основi показникiв балансу Товариства станом на 31.12.2011 р. має вiд'ємне значення 28023,0 тис. грн.
В наслiдок порiвняння вартостi чистих активiв ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" iз розмiру Статутного капiталу слiд зробити висновок, що Товариство не виконує вимоги статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. за № 435-IV.

IНФОРМАЦIЯ ПРО СПЛАТУ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПIТАЛУ) У ВСТАНОВЛЕНI ЗАКОНОДАВСТВОМ ТЕРМIНИ
Вiдкрите акцiонерне товариство "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" засноване вiдповiдно до рiшення конференцiї трудового колективу Мукачiвського ВТТО "Мрiя" 28.04.1994 р. протокол № 1 шляхом перетворення, внаслiдок викупу майна, державного орендного пiдприємства Мукачiвського ВТТО "Мрiя" у вiдкрите акцiонерне товариство.

Формування статутного капiталу здiйснено на пiдставi Акту оцiнки вартостi майна орендного пiдприємства, який затверджено Начальником Закарпатського регiонального вiддiлення фонду державного майна України, станом на 01.01.1994 р.

Згiдно вищевказаного Акту оцiнки розмiр Статутного капiталу визначений в сумi 197328,44 грн., а саме:

" майно, що пiдлягає приватизацiї в сумi 43836,13 грн. Внески здiйснювались шляхом передачi приватизацiйних майнових сертифiкатiв, що пiдтверджено приватизацiйним платiжним дорученням № 1 вiд 22.07.1994 р. Передача майна державного пiдприємства вiдбувалась згiдно Акту передачi вiд 12.08.1994 р.;

" майно, що належить орендарю в сумi 153492,31 грн. Внески здiйснювались шляхом персонiфiкацiї майна орендного, що передається колективу згiдно Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду №57-93 вiд 20.05.1993 р. на пiдставi Положення про персонiфiкацiю майна орендного колективу МВТТО "Мрiя", затвердженого конференцiєю акцiонерного товариства МВТТО "Мрiя" (Протокол № 1 вiд 28.04.1994 р.).

Статут товариства зареєстрований Виконкомом Мукачiвської ради народних депутатiв 26.07.1994 р. за № 155.
Таким чином, на дату державної реєстрацiї Статутний капiтал повнiстю сформований у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
У 1998 роцi Товариство реорганiзоване у зв'язку з видiленням фабрики дитячого трикотажу (змiни до установчих документiв зареєстрованi 28.05.1998 р. Мукачiвським мiськвиконкомом розпорядження № 364) та фабрики верхнього трикотажу (змiни до установчих документiв у зв'язку з реорганiзацiєю ВАТ "МТФ "Мрiя", зареєстровано 11.09.1998 р. Розпорядженням № 63 Мукачiвського мiськвиконкому).
Пiсля реорганiзацiї розмiр Статутного капiталу ВАТ "МТФ "Мрiя" складав 130458,71 грн., який подiлено на 13045871 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна.
У 2005 роцi була проведена додаткова емiсiя цiнних паперiв в сумi 5000,0 тис. грн. Додаткова емiсiя зареєстрована 24.10.2005 р. за № 10I07I1I5.

Станом на 31.12.2011 р. Статутний капiтал ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика Мрiя" становить 5130458,71 грн., який подiлено на 513045871 акцiю. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 0,01 грн.

Сплачений Статутний капiтал дорiвнює 5 130 458,71 грн. Додаткова емiсiя 5000,0 тис. грн. - оплата в сумi 5000,0 тис. грн., що пiдтверджено наступними платiжними документами:
" Плат. доручення №24 вiд 27.07.05 р. - 2088435,08 грн.;
" Плат. доручення №29 вiд 19.08.05 р. - 317629,60 грн.;
" Плат. доручення №41 вiд 09.08.05 р. - 399798,40 грн.;
" Плат. доручення №18 вiд 21.09.05 р. - 613777,00 грн.;
" Плат. доручення №35 вiд 05.09.05 р. - 417991,53 грн.;
" Плат. доручення №57 вiд 04.10.05 р. - 87379,39 грн.;
" Плат. доручення №10 вiд 08.09.05 р. - 691653,05 грн.;
" Плат. доручення №18 вiд 19.08.05 р. - 77828,00 грн.;
" Плат. доручення №6 вiд 02.08.05 р. - 29152,00 грн.;
" Плат. доручення №7 вiд 02.08.05 р. - 4537,50 грн.;
" Плат. доручення №7 вiд 02.08.05 р. - 742,50 грн.;
" Плат. доручення №10 вiд 02.08.05 р. - 706,50 грн.;
" Плат. доручення №8 вiд 02.08.05 р. - 742,50 грн.;
" Плат. доручення №11 вiд 02.08.05 р. - 706,50 грн.;
" Плат. доручення №9 вiд 02.08.05 р. - 565,50 грн.;
" Плат. доручення №5 вiд 02.08.05 р. - 654,00 грн.;
" Плат. доручення № 1 вiд 10.01.06 р. - 8473,48 грн.;
" Мемор. ордер № 7 вiд 11.09.06 р. - 249620,00 грн.;
" Мемор. ордер №16 вiд 11.09.06 р. - 1319,50 грн.;
" Мемор. ордер №18 вiд 11.09.06 р. - 1526,00 грн.;
" Мемор. ордер №14 вiд 11.09.06 р. - 1648,50 грн.;
" Мемор. ордер №15 вiд 11.09.06 р. - 1732,50 грн.;
" Мемор. ордер №19 вiд 11.09.06 р. - 1648,50 грн.;
" Мемор. ордер №17 вiд 11.09.06 р. - 1732,50 грн..
В бухгалтерському облiку на звiтну дату розмiр Статутного капiталу вiдображено правильно.

Розмiщення простих iменних акцiй на особових рахунках власникiв станом на 31.12.2011 року зареєстровано:
- фiзичнi особи - 1119 власникiв, якi володiють 5384617 акцiями на суму 53846,17 грн., що складає 1,0495% Статутного капiталу;
- юридичнi особи - 1 власник, який володiє 507661254 акцiї на суму 5076612,54 грн., що складає 98,9505 % Статутного капiталу.

Позачерговими Загальними зборами (протокол № 02I10 вiд 14.10.2010 р.) прийнято рiшення про проведення цiнних паперiв Товариства в бездокументарну форму. Вибрано:
- депозитарiй , договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е 171I11 вiд 18.01.2011 р. з Приватним акцiонерним Товариством Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв , ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" внесено до загального реєстру кодiв цiнних паперiв з присвоєнням коду(ISIN) UA0700211008.

- Зберiгач - ПАТ "ОТП Банк" м. Київ.

Корпоративне управлiння дiяльностi ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту Товариства. Органами корпоративного управлiння Товариством є:

" Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння;
" В акцiонерному товариствi створено наглядову раду, ревiзiйну комiсiю;
" Генеральний директор - орган товариства, який здiйснює безпосереднє управлiння його поточною дiяльнiстю.

В Товариствi протягом 2011 року не була створена служба внутрiшнього аудиту.

ЛIКВIДНIСТЬ ПIДПРИЄМСТВ ТА РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ
Пiд час аналiзу фiнансового стану Товариства нами проведено розрахунок наступних коефiцiєнтiв:

Показники фiнансового стану ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя"
№пIп Показники Значення показника станом на Нор-матив
31.12.2010 р. На 31.12.2011 р.
I. Аналiз лiквiдностi пiдприємства
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
0,25-0,5
2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi0,6-0,8
3. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)

1,0-2,0
II. Аналiз фiнансової стiйкостi пiдприємства
4.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi0,25-0,5
5. Коефiцiєнт структури капiталу

0,5-1,0
6. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобамиБiль-ше 0,1
7. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу

Збiль-шення
III. Аналiз дiлової активностi пiдприємства
8. Коефiцiєнт оборотностi запасiв


Збiль-шення
9. Коефiцiєнт оборотностi активiв


Збiль-шення
10 Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостiЗбiль-шення
11 Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi


Збiль-шення

Вивчивши показники лiквiдностi пiдприємства можна зробити висновок, що пiдприємство низьколiквiдне, це свiдчить про те, що пiдприємство може погасити зовнiшнi борги лише за умови отримання грошових коштiв вiд дебiторiв, реалiзацiї запасiв, та, можливо, реалiзацiї необоротних активiв.
Чистий оборотний капiтал дорiвнює: 3622,0 - 47134,0 = - 43512,0 тис. грн.
Цi показники говорять про те, що пiдприємство незабезпечене власними оборотними засобами, неспроможне негайно погасити свої борги, не має вiльних фiнансових ресурсiв для розширення виробництва та 100 % власного оборотного капiталу капiталiзовано, тобто вкладено в необоротнi активи.
Показники фiнансової стiйкостi вказують на те, що дане пiдприємство фiнансово нестiйке.
З аналiзу показникiв дiлової активностi пiдприємства у порiвняннi з 2010 роком бачимо зменшення дiлової активностi пiдприємства. Тобто активи пiдприємства у звiтному роцi використовувались менш ефективно нiж торiк. Низьке значення коефiцiєнта оборотностi активiв пояснюється i "важкою" структурою активiв (необоротнi активи в вартостi майна пiдприємства складають 89,09 %).

Облiк фiнансових результатiв здiйснюється згiдно з П(с)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати" та iнших нормативних документiв. Чистий збиток визначається згiдно з вимогами чинного законодавства.

При перевiрцi достовiрностi даних про дохiд вiд надання послуг встановлено, що визнання та оцiнка доходу в цiлому вiдповiдають нормам Стандарту 15 "Доходи". Облiк витрат здiйснювався згiдно Стандарту 16 "Витрати".

За 2011 рiк виручка вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг зменшилась на 1089,0 тис. грн., за рахунок зменшення обсягiв заказiв вiд покупцiв нерезидентiв.

Балансовий збиток визначений правильно i складає за 2011 рiк 446,0 тис. грн.

Наростаючим пiдсумком з початку дiяльностi пiдприємства збитки становлять 49266,0 тис. грн.

Фiнансовий стан Товариства може бути характеризований як не стiйкий, фiнансово залежний вiд залучених коштiв, рiвень платоспроможностi низький.

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ДIЇ, ЯКI ВIДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ ЗВIТНОГО РОКУ ТА МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ЕМIТЕНТА ТА ПРИЗВЕСТИ ДО ЗНАЧНОЇ ЗМIНИ ВАРТОСТI ЙОГО ЦIННИХ ПАПЕРIВ, ВИЗНАЧЕНИХ Ч. 1 СТ. 41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦIННI ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК" ВIД 23.02.2006 Р. №3480-IV
№ пIп Перелiк подiй, що могли вплинути
на фiнансово-господарський стан
ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2011 роцi
1 Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було
2 Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не було
3 Факти лiстiнгуIделiстiнгу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не було
4 Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% активiв емiтента. не було
5 Змiна складу посадових осiб - Рiшення Наглядової ради № 13I10 вiд 28.04.2011р.
6 Змiна складу посадових осiб - Рiшення Наглядової ради № 15I10 вiд 16.08.2011 р.
7 Змiна власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй не було
8 Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв не було
9 Рiшення вищого органу емiтента про змiни розмiру статутного капiталу не було
10 Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю не було
11 Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента не було

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

" Аудиторська фiрма "АУДИТ";

" Свiдоцтво Аудиторської палати України № 0037 про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi затверджене Рiшенням Аудиторської палати України №98 вiд 26 сiчня 2001 року, термiн дiї до 04 листопада 2015 року;

" Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0001 вiд 24.09.2009 р.;

" 89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру 19I1;

" тел. 5-41-16, тел.Iфакс 4-49-91.


Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:

Договiр на проведення аудиту вiд 23.03.2012 р. № 15

Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:

Аудит проведений в перiод з 23.03.2012 р. по 27.03.2012 р.Директор ПП "Аудит",
Аудитор
Юлiя Кiлару27.03.2012 р.


89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру 19I1
тел. 5-41-16, тел.Iфакс 4-49-91
E-mail: kilaru@audit.mk.uzhgorod.ua
www.audit.mk.uz.ua
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Номенклатура продукцiї, яку випускає пiдприємство, найрiзноманiтнiша. Практично це всi можливi види трикотажного одягу для дiтей i дорослих, вiд повзункiв до спортивних костюмiв. Протягом останнiх рокiв здiйснено комплекс заходiв по вiдновленню роботи в"язального та фарбувально-оздоблювального цеху. Це значно розширює можливостi фабрики щодо виконання замовлень з в"язання та оздоблення трикотажного полотна, нанесення малюнка на полотно або окремi деталi виробiв. З вересня 2009 року в"язальний та фарбувальний цехи тимчасово не працюють в зв"язку з збiльшенням витрат на сировину енергоносiї та iншi послуги , обладнання знаходиться на консервацiї. Виробництво є незалежним вiд сезонних змiн i здiйснюється згiдно оперативного планування. За умови роботи в даний час переважно на засадах давальницької сировини, що мало мiсце в звiтньому роцi, ринок збуту визначається замовником. Продукцiя виготовлена на нашому пiдприємствi, реалiзується майже в усiх країнах Європи. При виробництвi власної продукцiї на внутрiшнiй ринок реалiзацiя здiйснюється через торгову мережу згiдно договорiв. Сировина та матерiали закуповувались згiдно виробничих потреб на Українi та вiд партнерiв по спiльнiй виробничiй дiяльностi. Основний постачальник компанiя "Утенос Трикотажас" (Литва). В 2010 роцi на пiдприємствi пошито 1,9 млн. трикотажних виробiв. На експорт в Литву пошито 1,5 млн. од., на український ринок 415 тис. од.. В 2010 роцi пiдприємство реалiзувало на внутрiшньому ринку України трикотажних виробiв на суму 1400 тис.грн. проти 1000 тис.грн. в 2009 роцi. Вартiсть послуг за виготовлення виробiв залежить вiд їх трудомiсткостi i обсягiв замовлень. ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" єдине пiдприємство в регiонi, що здатне здiйснювати повний цикл трикотажного виробництва. У виробництвi використовується обладнання вiдомих фiрм Японiї, Нiмеччини, Iталiї, Англiї, США. На фабрицi працюють спецiалiсти-професiонали, якi мають вiдповiдну теоретичну пiдготовку i практичний досвiд роботи в умовах iнтенсивного виробництва.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi 5 рокiв ( 2006 - 2011 р.) зменшились активи пiдприємства за рахунок вибуття i зносу. Вартiсть необоротних активiв за цей перiод зменшилась з 40,3 тис.грн. в 2006 роцi до 29,3 тис.грн. в 2011 роцi по залишковiй вартостi.Основнi вкладення в необоротнi активи почалися з 2005 року. За 2005-2008рiк пiдприємство проводило оновлення виробничих потужностей в зв"язку з переходом на повний цикл трикотажного виробництва вiд в"язання до готових виробiв . За 2005-2008року було поновлено основних засобiв на суму 30 ,6 млн. грн. Була повнiстью проведена реконструкцiя в"язального , фарбувального цехiв , зроблений кап.ремонт 2х швейних цехiв . Завдяки успiшнiй роботi з основним партнером - литовською компаниею "Утенос трикотажас " по залученню iнвестицiй в виробництво , на фабрицi в 2005 роцi було введено в дiю нове сучаснен швейне , в"язальне та фарбувальне обладнання , зроблено ремонтних робiт по реконструкцiї на загальну суму майже 7 млн.грн. Для запуску повного циклу виробництва трикотажних полотен були вкладенi значнi iнвестицiї у виглядi сучасного високопродуктивного в"язального та фарбувального обладнання .
В 2011 роцi пiдприємство iнвестувало 63 тис. грн.. Бiльше уваги придiлялося соцiальним стандартам працiвникiв.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Пiдприємство має на балансi власнi основнi засоби. Iнвентаризацiя проведена станом на 30.11.2011 р. (Наказ № 103С вiд 20.11.2011 р). На звiтну дату на балансi облiковуються основнi засоби за залишковою вартiстю в сумi 29314 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась на 3986,0 тис. грн.:
-зменшення на 4049,0 тис. грн. за рахунок вибуття:
реалiзацiя машин та обладнання
-лiквiдацiї (списання) в зв'язку з непридатнiстю для подальшої експлуатацiї
-збiльшення на 63,0 тис. грн. за рахунок придбання.
Пiдприємство застосовувало норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв прямолiнiйним методом . Коефiцiєнт зносу основних засобiв дорiвнює 0,50. Такий рiвень зносу свiдчить про те, що основнi засоби на пiдприємствi знаходяться у доброму станi, однак з порiвнянням 2010 р. цей коефiцiєнт збiльшився на 0,03.
В швейних цехах працює швейне обладнання сучасне вiд свiтових фiрм JUKI, YAMATO, RIMOLDI, UNION SPECIAL, BROTHER, PFAFF, MAUSER SPECIAL, TEXTIMA, Koliz.
В 2012 роцi значного збiльшення обсягiв виробництва не передбачається
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Серед iстотних проблем, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства, можна визначити: високий рiвень податкiв та нестабiльнiсть податкового законодавства, вiдсутнiсть низьковiдсоткового кредитування промислових пiдприємств.
Значною проблемою для пiдприємства є збiльшення вартостi енергоносiїв ( газ , електроенергiя ) , а також їх 100% передоплата .За умови роботи переважно на давальницькiй сировинi, ринок замовлень та збуту визначається замовником. До проблемних причин належать: криза перевиробництва товарiв легкої промисловостi на свiтовому ринку, розмiщення замовлень в країнах з бiльш сприятливими економiчними умовами, недостатня кiлькiсть в забезпеченнi квалiфiкованими швачками в межах мiста та району. В зв"язку з тим , що пiдприємство в основному працює з iноземними замовниками , на обсяги замовлень i реалiзацiї в 2011 роцi значно вплинуло погiршення фiнансової ситуацiї на європейському та свiтовому ринках .
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства В 2011 роцi було сплачено штафних санкцiй на загальну суму 2,6 тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Для фiнансування дiяльностi пiдприємство використовує власнi кошти , отриманi в результатi своєї дiяльностi . Джерелами фiнансування активiв є кредити банкiв i iншi позиковi засоби. Пiдприємство може погасити зовнiшнi борги лише за умови отримання грошових коштiв вiд дебiторiв, реалiзацiї запасiв, та можливо, реалiзацiї необоротних активiв.
Пiдприємство низьколiквiдне.
Чистий оборотний капiтал складає 43512,0 тис. грн.
Показники фiнансової стiйкостi вказують на те, що дане пiдприємство фiнансово нестiйке.
З аналiзу показникiв дiлової активностi пiдприємства у порiвняннi з 2010 роком бачимо зменшення дiлової активностi пiдприємства. Активи пiдприємства у звiтному роцi використовувались менш ефективно нiж торiк. Низьке значення коефiцiєнта оборотностi активiв пояснюється i "важкою" структурою активiв (необоротнi активи в вартостi майна пiдприємства складають 89,09 %).
За 2011 рiк виручка вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг зменшилась на 1089,0 тис. грн., за рахунок зменшення обсягiв заказiв вiд покупцiв нерезидентiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець 2011 року пiдприємство працювало згiдно укладених договорiв, порушення по їх виконанню вiдсутнi. Згiдно договорiв проводиться реалiзацiя продукцiї в середньому на суму 1 млн. грн. щомiсячно.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Цiлi Пiдприємства на 2012 рiк
Реалiзацiя виробiв i послуг на суму 12,2 млн. грн., в тому числi експорт в Утенос трико-тажас - 4,7 млн.грн., реалiзацiя послуг i виробiв на Українському ринку- 7,5 млн.грн.
Прибуток вiд операцiйної дiяльностi (основної) дiяльностi 1,1 млн.грн.
Подальший розвиток реалiзацiї готових виробiв на Українi
Пiдвищення продуктивностi працi в швейному цеху.
Пiдвищення рiвня квалiфiкацiї персоналу.
Формування органiзацiйної культури i лояльностi працiвникiв до пiдприємства
Реалiзацiя
В 2012 роцi планується реалiзувати 1,6 млн. виробiв. Запланована структура реалiзацiї в 2012 роцi - 39 % на експорт в Утенос трикотажас i 61% на внутрiшнiй ринок.
Прибуток
Прибуток планується отримати за рахунок економiї енергоресурсiв, зменшення неефективних затрат на виробництвi, пiдвищення продуктивностi працi всiх робiтникiв. Валовий прибуток планується - 3,0 млн.грн. Ефективнiсть виробництва - 25 %.
Персонал
Запланована середня чисельнiсть працiвникiв пiдприємства в 2012 роцi - 250 чоловiк, iз них допомiжних i службовцiв - 15 %. Важливою метою пiдприємства являється пiдвищення квалiфiкацiї, компетенцiї i ефективностi роботи. Також формування резерву, його пiдготовки i утримання, залучення нових квалiфiкованих швачок.
План дiяльностi затверджений на засiданнi наглядової ради 24 лютого 2012 року. Протокол № 19I10.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Кошти на дослiдження та розробки у звiтньому роцi не видiлялися.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається На кiнець 2011 року у пiдприємства вiдсутнi судовi справи.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Чистий збиток за 2011 рiк згiдно звiту про прибутки (збитки) склав 446 тис. грн .В 2011 роцi фiнансовi результати погiршились В звiтному роцi пiдприємство отримало валовий прибуток в сумi 1679 тис.грн. ,у попередньому 2010 роцi валовий прибуток склав 2909 тис.грн. Основний збиток пiдприємства за рахунок фiнансової дiяльностi, на яку вплинуло збiльшення курсу валюти Євро до гривнi . Збиток вiд курсових рiзниць, у тому числi по перерахунку заборгованостi по валютi за 2011 рiк склав - 426 тис.грн.