Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  30770.000  26991.000   0.000  0.000  30770.000   26991.000
  - будівлі та споруди  16443.000  16078.000  0.000  0.000  16443.000   16078.000
  - машини та обладнання  13860.000  10544.000  0.000  0.000  13860.000  10544.000
  - транспортні засоби  47.000  42.000  0.000  0.000  47.000  42.000
  - інші  420.000  327.000  0.000  0.000  420.000  327.000
2. Невиробничого призначення:  2398.000  2323.000  0.000  0.000  2398.000  2323.000
  - будівлі та споруди  2398.000  2323.000  0.000  0.000  2398.000  2323.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  33168.000  29314.000  0.000  0.000  33168.000  29314.000
Опис:  Пiдприємство має на балансi власнi основнi засоби. Iнвентаризацiя проведена станом на 30.11.2011 р. (Наказ № 103С вiд 20.11.2011 р.). На звiтну дату на балансi облiковуються основнi засоби за залишковою вартiстю в сумi 29314,0тис. грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась на 3986,0 тис. грн.:
зменшення на 4049,0 тис. грн. за рахунок вибуття:
реалiзацiя машин та обладнання :
лiквiдацiї (списання) в зв'язку з непридатнiстю для подальшої експлуатацiї ;

збiльшення на 63,0 тис. грн. за рахунок придбання.
Пiдприємство застосовувало норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв передбаченi прямолiнiйним методом.
Нараховано амортизацiї по основнiм засобам 1592 тис.грн. за 2011рiк
Коефiцiєнт зносу основних засобiв дорiвнює 0,50.
Такий рiвень зносу свiдчить про те, що основнi засоби на пiдприємствi знаходяться у доброму станi, однак з порiвнянням 2010 р. цей коефiцiєнт збiльшився на 0,03.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
-28023.000 -27577.000
5130.000 5130.000
5130.000 5130.000
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.
Висновок Статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 33153 тис.грн. Скоригований статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 33153 тис.грн. Порушенi вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капiталу.