Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 153144
Первісна вартість 011 510510
Накопичена амортизація 012 357366
Незавершене будівництво 020 3232
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 3316829314
Первісна вартість 031 6285858872
Знос 032 2969029558
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 274236
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 3362729726
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 129180
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 3574
готова продукція 130 487344
Товари 140 26538
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 324689
первісна вартість 161 324689
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 19601713
за виданими авансами 180 00
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 9022
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 1949
у т. ч. в касі 231 00
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 2113
Усього за розділом ІІ 260 30913622
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 1517
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 3673333365

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 51305130
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 1609716097
Резервний капітал 340 1616
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -48820-49266
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 -27577-28023
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 260284
Інші забезпечення 410 1012
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 270296
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 134770
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 36603660
Інші довгострокові зобов'язання 470 1057310298
Усього за розділом ІІІ 480 2771013958
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 405810531
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2312423480
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 661110009
з бюджетом 550 5242
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 7976
з оплати праці 580 196236
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 22102760
Усього за розділом IV 620 3633047134
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 3673333365


ПІБ керівника Купiнене Рома
ПІБ головного бухгалтера Головний бухгалтер Тетяна Iгорiвна Рощина
Примітки:
При аналiзi активiв пiдприємства за 2011 рiк спостерiгається їх зниження на 3368,0 тис. грн. Пасив балансу показує, що джерелами фiнансування активiв є кредити банкiв та iншi позиковi кошти.
За звiтний перiод вiдбулося: зменшення необоротних активiв на 3901,0 тис. грн., за рахунок вибуття , зносу основних засобiв, нематерiальних активiв.
Вартiсть оборотних активiв за 2011 рiк збiльшилась на 531 тис. грн., за рахунок збiльшення дебiторської заборгованостi та залишку товарiв для реалiзацiї.
За 2011 рiк пiдприємство зменьшило зобов'язання на 2948 тис. грн. в основному за рахунок погашення кредитiв .
Накопичений збиток, враховуючи результати минулих рокiв - 49266 тис. грн.