Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про рух грошових коштів

$top_title"); $c++; } print_r(""); /*for($t=0;$t<2;$t++){ print_r(""); }*/ print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>  "); }else{ ?> X"); }elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){ print_r(""); }else{ */ $name="RK".$ar[$i][2]."_0$j"; $value=$ra[$db][$name]; print_r(""); // } } } print_r(""); } ?>
НадходженняВидаток
   X$value
Примітки:
Чистий рух грошових коштiв у результатi операцiйної , iнвестицiйної дiяльностi має позитивне значення, а фiнансової - вiдємне . Це означає, що пiдприємство фiнансує витрати вiд фiнансової дiяльностi за рахунок надходжень вiд операцiйної та iнвестицiйної дiяльностi.
Залишок коштiв на кiнець 2011 року склав 49 тис.грн. , проти 19 тис.грн. на початок року.