Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Генеральний директор       Купiнене Рома
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
20.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвсьтка трикотажна фабрика "Мрiя"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00307253
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Закарпатська область
     Район
     Поштовий індекс 89600
     Населений пункт м. Мукачево
     Вулиця, будинок вул. Матросова, 13I1
     Міжміський код, телефон та факс 03131 54660, 03131 23018
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2012
    Річна інформація опублікована у 75 Бюлетень Цiннi папери України 24.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація mriya.pat.ua 24.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)