Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
В 2011 роцi середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв склала 299 з них робочих - 272, спецiалiстiв - 27 чол. Процент спецiалiстiв складає 9%, робочих - 91 %. Кiлькiсть працiвникiв зменшилося на 33 чол. Середня заробiтня плата одного працiвника 1343 грн., спецiалiста - 2797 грн. ( збiльшилась в порiвняннi з 2010 роком на 4,5%) . Фонд оплати працi склав за 2011 рiк -4900 тис.грн. ; 2010 рiк - 5071,8; тис.грн. , зменшення за рахунок зменшення чисельностi персоналу. Обсяг реалiзацiї на одного працiвника в 2011 роцi склав 37,8 тис.грн. у порiвняннi з 2010 роком збiльшився на 2%. Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: