Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
14.04.2011
99.1600000
Порядок денний
1. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк i визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
2. Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 р.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк . Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв Товариства за 2010 рiк.
5. Затвердження рiшень Генерального директора, Наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рiшення про змiну найменування ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" на Публiчне акцiонерне товариство згiдно вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства".
7. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї у вiдповiдностi до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства".
8. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiдностi до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства".
9. Про вiдкликання та обрання органiв управлiння Товариства: Наглядової ради, Генерального директора, Ревiзiйної комiсiї.
По питаннях 1-5 рiшення прийнятi
По питанню 6 рiшення не прийнято
Питання 7-9 не розглядались 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.