Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Мукачiвська трикотажна фабрика була збудована на початку 1970 року i розрахована на виробничу- потужнiсть 17,5 млн, штук трикотажних виробiв. Вона стала головним пiдприємством у складi виробничого трикотажного об'єднання Збудована з розмахом, в умовах планово-економiчного розвитку фабрика у визначенi термiни досягла оптимальних обсягiв виробництва. Згодом пiдприємство стає одним з найбiльш промислових об'єднань галузi на Закарпаттi i в Українi. У 1992 роцi фабрика стала державним орендним пiдприємством. У 1994 роцi здiйснено викуп майна державного орендного пiдприємства Мукачiвського виробничо-торговельного трикотажного об'єднання i перетворення у вiдкрите акцiонерне товариство. Наразi, пiсля перiоду спаду обсягiв виробництва та скорочення чисельностi, на пiдприємствi вiдбуваються позитивнi динамiчнi процеси. Колектив вiдновлює позицiї фабрики на внутрiшньому ринку, демонструє можливостi успiшної спiвпрацi з iноземними партнерами. ПАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" розташована в Захiднiй Українi, в м.Мукачево, Закарпатської областi. Мiсто знаходиться поблизу захiдного кордону Українi з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунiєю. Через географiчнi особливостi Закарпаття є зручним з'єднувальним шляхом мiж державами Пiвнiчної та Пiвденної, Схiдної та Захiдної Європи. На даний час ПАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" є одним з найбiльших виробникiв в Українi та найбiльшим пiдприємством у галузi легкої промисловостi в Закарпатськiй областi. ПАТ "Мукачiвска трикотажна фабрика "Мрiя" свої позицiї вiдстояла. Продаж (збут) продукцiї та послуг склав 9,5 млн.грн., в тому числi на ринку України 4,4 млн.грн. Валовий прибуток склав 1,32 млн.грн. Дуже важливим для Пiдприємства в 2015 роцi було продовжено реалiзацiю на український ринок.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів;
ПАТ «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства. Основними видами дiяльностi є виробництво спiднього одягу, виробництво iншого верхнього одягу, виробництво iншого одягу й аксесуарiв, оптова торгiвля одягом i взуттям, роздрiбна торгiвля одягом у спецiальних магазинах. ПАТ «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» знаходиться: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Матросова, 13. Свiдоцтво Про державну реєстрацiю: Серiя АОО №610755 вiд 26.07.1994 р.
Вiдповiдно до законодавства та установчих документiв управлiння компанiєю та контроль за її дiяльнiстю в 2015 роцi здiйснювали генеральний директор , збори акцiонерiв , наглядова (спостережна) рада , ревiзiйна комiсiя . Вищим органом управлiння Товариства являються загальнi збори акцiонерiв, що скликаються не рiдше 1 разу на рiк. Оперативне управлiння за дiяльнiстю здiйснював генеральний директор . Нагляд та контроль за роботою генерального директора здiйснюють наглядова рада (з 5 осiб) та ревiзiйна комiсiя (з 3 осiб).
В склад пiдприємства входять такi основнi виробничi пiдроздiли: закрiйно-пiдготовчий цех, швейний цех та логiстика . На пiдприємствi створенi вiддiли та служби, якi забезпечують виробничий процес та господарську дiяльнiсть пiдприємства.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; В 2015 роцi середня чисельнiсть працiвникiв склала 173 чол.: из них робочих - 158, спецiалiстiв – 15 чол. Процент спецiалiстiв складає 8,7%, робочих – 91,3 %.
Кiлькiсть працiвникiв зменшилась на 13 чоловiк.
Середня заробiтня плата одного працiвника в еквiвалентi повної зайнятостi - 2372 грн., спецiалiста – 3378грн.
Фонд оплати працi склав за 2015рiк -5,5 млн.грн., 2014 рiк -4,6 млн..грн. , збiльшення за рахунок пiдвищення заробiтної плати. Реалiзацiя на одного працiвника пiдприємства в 2015 роцi склала 52,8 тис.грн. у порiвняннi з 2014 р. збiльшилась на 14%.
Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Не належить
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Не здiйснює
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтнього перiоду, не надходили.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); На пiдприємствi забезпечений належний рiвень органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку, дотримання єдиних принципiв, методiв та пiдходiв у вiдображеннi поточних операцiй в облiку та складаннi звiтностi вiдповiдно до порядку, визначеного Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. №996 та затвердженими положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Нарахування амортизацiї за основними засобами здiйснюється на основi лiнiйного метода. Справедливою вартiстю на дату балансу вважається залишкова вартiсть основних засобiв. Одиницею запасiв для цiлей бухгалтерського облiку вважається найменування запасiв. Застосовується перiодична система оцiнкизапасiв (матерiалiв, сировини (палива), комплектуючих виробiв i напiвфабрикатiв). При вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi оцiнка запасiв здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. При складаннi балансу здiйснюється оцiнка запасiв та вiдображається у бухгалтерському облiку та звiтностi за первiсною вартiстю. Транспортно-заготiвельнi витрати понесенi на придбання ТМЦ, здiйсненi за плату - безпосередньо включаються до собiвартостi таких засобiв. Облiк iнших витрат, що входить до первiсної вартостi запасiв, придбаних за плату щомiсяця вiдносити на вартiсть придбаних запасiв. На основi плану рахункiв використовується робочий план рахункiв та органiзований контроль за правильнiстю та безперервнiстю вiдображення всiх операцiй та достовiрною оцiнкою активiв, зобов"язань, капiталу в бухгалтерському облiку. Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi щорiчно проводиться аудиторська перевiрка незалежною аудиторською фiрмою.
Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї, але не ранiше мiсяця, наступного за мiсяцем коли об'єкт почав використовуватися (введено в експлуатацiю).
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 50% його вартостi та решти 50% вартостi у мiсяцi їх вилучення з активiв (списання з балансу) внаслiдок невiдповiдностi критерiям визнання активом.
Залишкова вартiсть, строк корисного використання й методи амортизацiї переглядаються й при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.
Первiсно запаси визнаються за собiвартiстю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до теперiшнього мiсця перебування та приведення у теперiшнiй стан. Пiд час вибуття (списання з балансу) запаси оцiнюються за методом ФIФО.
Фiнансовi активи, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, позики i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, та фiнансовi активи, доступнi для продажу.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Номенклатура продукцiї, яку випускає пiдприємство, найрiзноманiтнiша. Практично це всi можливi види трикотажного одягу для дiтей i дорослих, вiд повзункiв до спортивних костюмiв. Виробництво є незалежним вiд сезонних змiн i здiйснюється згiдно оперативного планування. За умови роботи в даний час переважно на засадах давальницької сировини, що мало мiсце в звiтньому роцi, ринок збуту визначається замовником. Продукцiя виготовлена на нашому пiдприємствi, реалiзується майже в усiх країнах Європи. При виробництвi власної продукцiї на внутрiшнiй ринок реалiзацiя здiйснюється через торгову мережу згiдно договорiв. Сировина та матерiали закуповувались згiдно виробничих потреб на Українi та вiд партнерiв по спiльнiй виробничiй дiяльностi. Основний постачальник компанiя "Утенос Трикотажас" (Литва). В 2015 роцi на пiдприємствi пошито 698,6 тис. трикотажних виробiв.
На експорт в Литву пошито 512,5 тис.од., на український ринок 186,1 тис.од.Пiдприємство експортувало продукцiї на 422,9 тис.Евро. Весь експорт з давальницької сировини до Литви .
Вартiсть послуг за виготовлення виробiв залежить вiд їх трудомiсткостi i обсягiв замовлень. У виробництвi використовується обладнання вiдомих фiрм Японiї, Нiмеччини, Iталiї, Англiї, США. На фабрицi працюють спецiалiсти-професiонали, якi мають вiдповiдну теоретичну пiдготовку i практичний досвiд роботи в умовах iнтенсивного виробництва.

основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останнi 5 рокiв ( 2010 - 2015 р.) зменшились активи пiдприємства за рахунок вибуття i зносу. Вартiсть необоротних активiв за цей перiод зменшилась до 18,8тис.грн. в 2015роцi по залишковiй вартостi. В 2015 роцi пiдприємство iнвестувало 1130 тис. грн. в основному на будiвництво котельнi на твердому паливi, встановлення кондицiонерiв в швейному цеху, закуплено обладнання та запчастини для швейного цеху.
Продане фарбувальне та в'язальне обладнання , яке не використовувалось в процесi виробництва на суму 2242тис.грн.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини вiдсутнi
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Пiдприємство має на балансi власнi основнi засоби. Iнвентаризацiя проведена станом на 30.11.2015 р. наказ № 24 вiд 16.11.2015 р ..На звiтну дату на балансi облiковуються основнi засоби за залишковою вартiстю в сумi 18756 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась на 7492тис. грн.: За звiтний перiод вiдбулося: зменшення необоротних активiв на 4174тис. грн., в т. ч: зменшення за рахунок:зносу основних засобiв – 3491 тис. грн.
реалiзацiї основних засобiв – 2242тис. грн. (залишкова вартiсть)iнших фiнансових iнвестицiй (облiгацiй) – 38,0 тис. грн.збiльшення за рахунок: придбання малоцiнних необоротних матерiальних активiв та придбання основних засобiв – 1130 тис. грн.
Пiдприємство застосовувало норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв прямолiнiйним методом . Коефiцiєнт зносу основних засобiв дорiвнює 0,50. Такий рiвень зносу свiдчить про те, що основнi засоби на пiдприємствi знаходяться у доброму станi. В швейних цехах працює швейне обладнання сучасне вiд свiтових фiрм JUKI, YAMATO, RIMOLDI, UNION SPECIAL, BROTHER, PFAFF, MAUSER SPECIAL, TEXTIMA, Koliz. В 2016 роцi збiльшення обсягiв виробництва не передбачається .
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Серед iстотних проблем, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства, можна визначити: високий рiвень податкiв та нестабiльнiсть податкового законодавства, вiдсутнiсть низьковiдсоткового кредитування промислових пiдприємств. Значною проблемою для пiдприємства є збiльшення вартостi енергоносiїв ( газ , електроенергiя ) , а також їх 100% передоплата .За умови роботи переважно на давальницькiй сировинi, ринок замовлень та збуту визначається замовником. До проблемних причин належать: криза перевиробництва товарiв легкої промисловостi на свiтовому ринку, розмiщення замовлень в країнах з бiльш сприятливими економiчними умовами, недостатня кiлькiсть в забезпеченнi квалiфiкованими швачками в межах мiста та району. В зв"язку з тим , що пiдприємство в основному працює з iноземними замовниками , на обсяги замовлень i реалiзацiї в 2015 роцi значно вплинуло зменшення замовлень вiд основного партнера « Утенос трикотажас »Литва.
У результатi своєї дiяльностi Компанiя пiддається впливу ряду фiнансових ризикiв, а саме кредитному ризику, ризику лiквiдностi та iншим ризикам, що є результатом фiнансових iнструментiв, якi вона має. Полiтика Компанiї по управлiнню ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; В 2015 роцi штафних санкцiй не виплачувалося.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Для фiнансування дiяльностi пiдприємство використовує власнi кошти , отриманi в результатi своєї дiяльностi . Джерелами фiнансування активiв є кредити банкiв i iншi позиковi засоби. Пiдприємство може погасити зовнiшнi борги лише за умови отримання грошових коштiв вiд дебiторiв, реалiзацiї запасiв, та можливо, реалiзацiї необоротних активiв. Пiдприємство низьколiквiдне. Показники фiнансової стiйкостi вказують на те, що дане пiдприємство фiнансово нестiйке.
За 2015 рiк виручка вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг збiльшилася на 675 тис. грн., за рахунок збiльшення обсягiв заказiв вiд українських виробникiв.
Основна мета Компанiї в управлiннi капiталом – забезпечити безперервнiсть дiяльностi Компанiї з метою максимiзацiї прибутку, а також для фiнансування операцiйних i капiтальних витрат i пiдтримання стратегiї розвитку Компанiї.
Компанiя здiйснює управлiння структурою капiталу та коригує її вiдповiдно до змiн в економiчному середовищi, тенденцiях на ринку та стратегiї розвитку. Станом на 31 грудня 2015р. не було змiн до мети чи полiтики Компанiї з управлiння капiталом.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; На кiнець 2015 року пiдприємство працювало згiдно укладених договорiв, порушення по їх виконанню вiдсутнi. Згiдно договорiв проводиться реалiзацiя продукцiї в середньому на суму 750 тис. грн. щомiсячно.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); В 2016роцi планується :1.Реалiзацiя виробiв i послуг на суму 25,7 млн. грн.(980 тис.Евро), в тому числi експорт в Утенос трикотажас – 21,2 млн.грн.(810 тис.Евро), реалiзацiя послуг i виробiв на Українському ринку - забезпечити повну загрузку трудових ресурсiв i максимiлiзацiю доходiв пiдприємства. 2.Досягненнi рiвня якостi продукцiї для забезпечення вимог європейських замовникiв.3.Подальший розвиток реалiзацiї готових виробiв на Українi i за кордоном.4.Пiдвищення продуктивностi працi в швейному цеху. 5. Пiдвищення рiвня квалiфiкацiї персоналу. 6. Формування органiзацiйної культури i лояльностi працiвникiв до пiдприємства.
В 2016 роцi планується реалiзувати 1,0 млн. виробiв. Запланована структура реалiзацiї в 2016 роцi – 82 % на експорт в Утенос трикотажас i 18% на внутрiшнiй ринок.
Запланована середня чисельнiсть працiвникiв пiдприємства в 2016роцi -200 чоловiк, iз них допомiжних i службовцiв - 15%. Важливою метою пiдприємства являється пiдвищення квалiфiкацiї, компетенцiї i ефективностi роботи. Також формування резерву, його пiдготовки i утримання, залучення нових квалiфiкованих швей.
План дiяльностi затверджений на засiданнi наглядової ради 21.03.2016року. Протокол № 02/16.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Кошти на дослiдження та розробки у звiтньому роцi не видiлялися.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; На кiнець 2015 року у пiдприємства вiдсутнi судовi справи.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Чистий збиток за 2015 рiк згiдно звiту про прибутки (збитки) склав 27005тис. грн. . В звiтному роцi пiдприємство отримало валовий прибуток в сумi 1320 тис.грн. ,у попередньому 2014 роцi валовий прибуток склав 1403 тис.грн. Основний збиток пiдприємства за рахунок фiнансової дiяльностi, на яку вплинуло збiльшення курсу валюти Євро до гривнi . Збиток вiд курсових рiзниць, у тому числi по перерахунку заборгованостi по валютi за 2015 рiк склав – 26730 тис.грн.