Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 20637 16704 0 0 20637 16704
будівлі та споруди 14944 14661 0 0 14944 14661
машини та обладнання 5423 1603 0 0 5423 1603
транспортні засоби 18 62 0 0 18 62
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 252 378 0 0 252 378
2. Невиробничого призначення: 2120 2052 0 0 2052 2120
будівлі та споруди 2120 2052 0 0 2120 2052
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 22757 18756 0 0 22757 18756
Опис Iнвентаризацiя проведена станом на 30.11.2015 р. наказ № 24 вiд 16.11.2015 р .На звiтну дату на балансi облiковуються основнi засоби за залишковою вартiстю в сумi 18756тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась на 7492тис. грн.: За звiтний перiод вiдбулося: зменшення необоротних активiв на 4174 тис. грн., в т. ч: зменшення за рахунок:зносу основних засобiв – 3491тис. грн..реалiзацїя основних засобiв – 2242.0тис. грн. (залишкова вартiсть)iнших фiнансових iнвестицiй (облiгацiй) – 38,0 тис. грн.збiльшення за рахунок: придбання основних засобiв – 1130 тис. грн.
Пiдприємство застосовувало норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв передбаченi прямолiнiйним методом. Нараховано амортизацiї по основнiм засобам 567 тис.грн. за 2015рiк Коефiцiєнт зносу основних засобiв дорiвнює 0,50. Такий рiвень зносу свiдчить про те, що основнi засоби на пiдприємствi знаходяться у доброму станi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -97214 -70209
Статутний капітал (тис.грн.) 5130 5130
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 5130 5130
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.
Висновок Порушенi вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вимагається приведення чистих активiв до вимог чинного законодовства.