Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «Аудиторська компанiя Закарпат-Бiзнес-Консалтiнг»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33360313
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 89600, закарпатська обл., м.Мукачево,вул. Митрака, буд.58А, кв.5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 3556, 31.05.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторський висновок (звiт незалежної аудиторської компанiї ТОВ «АК Закарпат-Бiзнес-Консалтiнг») щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» 2015 рiк цей висновок адресується: акцiонерам, керiвництву, iншим користувачам звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» код за ЄДРПОУ 00307253 Мiсцезнаходження: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Матросова, буд13 Свiдоцтво Про державну реєстрацiю: Серiя АОО №610755 вiд 26.07.1994 р. ЗМIСТ Аудиторський висновок 2 Звiт про сукупнi доходи 4 Звiт про фiнансовий стан 5 Звiт про рух грошових коштiв 6 Звiт про змiни у власному капiталi 7 Примiтки до фiнансової звiтностi та важливi аспекти облiкової полiтики 8 Аудиторський висновок (звiт незалежної аудиторської компанiї ТОВ «АК Закарпат-Бiзнес-Консалтiнг») щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» 2015 рiк Вступ Незалежною Аудиторською компанiєю "ЗАКАРПАТ-БIЗНЕС-КОНСАЛТIНГ" (далi за текстом – "ми", або "аудитори") на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, №3556, виданого за рiшенням Аудиторської палати України вiд 31 березня 2005 року за № 147/3 та договору на проведення аудиту № А02/2016 вiд 19 лютого 2016 року, з 22 лютого 2016 р. по 22 березня 2016 р., проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» (далi – "товариство" або "компанiя") за 2015 рiк в складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) - форма №1 станом на 31.12.2015 р.,, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) - форма №2 за 2015р., Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) - форма №3 за 2015р., Звiту про власний капiтал - форма №4 за 2015р., Примiток до рiчної фiнансової звiтностi, важливих аспектiв облiкової полiтики. Звiтнiсть пiдготовлено бухгалтерською службою Товариства у вiдповiдностi iз принципами її складання викладеними в Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року №996-ХIV, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("надалi по тексту - МСФЗ"). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовий звiт Керiвництво компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi мають вiдношення до складання зазначеної фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансового звiту, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансового звiту. Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Аудиторська думка Висновок немодифiкований – безумовно позитивна думка. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» за 2015 рiк, в складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) - форма №1, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) - форма №2, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) - форма №3, Звiту про власний капiтал - форма №4, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi, важливих аспектiв облiкової полiтики та вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16 липня 1999 року №996-ХIV та Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi. Пояснювальний параграф Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на примiтку 15 у фiнансовiй звiтностi, в якiй зазначено, що компанiя зазнала чистого збитку в сумi 27005 тис. грн. протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015р., i станом на цю дату поточнi зобов’язання компанiї перевищують її загальнi активи на 67011 тис. грн. Цi обставини вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть компанiї безперервно продовжувати дiяльнiсть. До цього висновку додається наступна iнформацiя: • Звiт про сукупнi доходи • Звiт про фiнансовий стан • Звiт про рух грошових коштiв • Звiт про змiни у власному капiталi • Примiтки до фiнансової звiтностi та важливi аспекти облiкової полiтики Директор ТОВ "АК ЗАКАРПАТ-БIЗНЕС-КОНСАЛТIНГ" Голубка Я.В. _________________ Дата аудиторського висновку - 22.03.2016 р. (сертифiкат Серiя А № 005892 виданий згiдно рiшення АПУ №143 вiд 17.01.05 р., продовжено згiдно рiшення АПУ № 307/3 29.01.2015р. до 29.01.2020 р.) 89600 Україна, Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Валенберга 29/2
ЗВIТ ПРО СУКУПНI ДОХОДИ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року (в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше) Примiтки 2015 2014 Чистий дохiд вiд реалiзацiї 7 9505 8830 Собiвартiсть реалiзацiї 8 (8185) (7427) Валовий прибуток 1320 1403 Iншi операцiйнi доходи 11 36164 7731 Адмiнiстративнi витрати 9 (1768) (1872) Витрати на збут 10 (299) (253) Iншi операцiйнi витрати 11 (63121) (40976) Операцiйний прибуток (збиток) (27704) (33967) Фiнансовi доходи 12 2 3 Фiнансовi витрати 12 (1462) (1345) Iншi доходи 13 2242 489 Iншi витрати 13 (83) (46) Прибуток (збиток) до оподаткування (27005) (34866) Витрати з податку на прибуток 14 (-) (15) Чистий прибуток (збиток) за перiод (27005) (34881) Iнший сукупний дохiд - - Переоцiнка основних засобiв - - Iнший сукупний дохiд, пiсля оподаткування - - Сукупний дохiд за перiод, пiсля оподаткування15 (27005) (34881) Прибуток на акцiю: Базовий та понижений -0,05264 -0,06799 ______________________________________________ (Пiдпис) ______________________________________________ (Пiдпис) В.О. ген. директора / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Рощина Тетяна Iгорiвна . (Посада / П.I.Б.) М.П. ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН на 31 грудня 2015 року (в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше) Примiтки 31.12.2015 31.12.2014 АКТИВИ Необоротнi активи Основнi засоби 16 18756 22757 Нематерiальнi активи 10 145 Вiдстроченi податковi активи - - Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 85 123 18851 23025 Оборотнi активи Запаси 17 602 545 Торгова дебiторська заборгованiсть18 712 546 Аванси виданi 19 136 159 Дебiторська заборгованiсть з бюджетом20 155 278 Iнша дебiторська заборгованiсть18 19 15 Грошовi кошти та їх еквiваленти21 280 562 Iншi оборотнi активи 19 87 82 1991 2187 РАЗОМ AКТИВИ 20842 25212 КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Капiтал Акцiонерний капiтал 22 5130 5130 Додатковий капiтал 10965 10965 Резервний капiтал 16 16 Нерозподiлений прибуток (113325) (86320) (97214) (70209) Довгостроковi зобов'язання Довгостроковi фiнансовi зобов’язання23 26223 19233 Довгостроковi забезпечення 325 285 Вiдстроченi податковi зобов’язання 3655 3655 30203 23173 Поточнi зобов’язання Короткострковi кредити та позики23 - - Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями - - Торгова кредиторська заборгованiсть24 58655 45816 Зобов’язання перед бюджетом20 134 34 Зобов’язання зi страхування 104 32 Зобов’язання з оплати працi 192 171 Аванси отриманi 25 15517 17630 Резерви, забезпечення 25 - - Iнша кредиторська заборгованiсть24 13251 8565 87853 72248 РАЗОМ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 20842 25212 ______________________________________________ (Пiдпис) ______________________________________________ (Пiдпис) В.О. ген. директора / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) М.П. ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року (в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше) 2015 2014 Операцiйна дiяльнiсть Грошовi надходження вiд клiєнтiв 8666 13552 Повернення податкiв 58 103 Цiльове фiнансування - - Отриманi аванси - 452 Отриманi вiдсотки 1 - Отриманi штрафи, пенi - - Грошовi надходження вiд оренди - - Грошовi надходження вiд страхових премiй 21 - Грошовi платежi постачальникам (6610) (3552) Грошовi платежi працiвникам (4328) (3793) Сплачений податок на прибуток (15) (12) Сплачений податок на додану вартiсть (1780) (-) Вiдрахування на соцiальнi заходи (2175) (1886) Сплаченi iншi податки i збори (931) (694) Iншi надходження 349 599 Iншi витрачання (334) (473) Чистi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi (7078) 4296 Iнвестицiйна дiяльнiсть Надходження вiд продажу необоротних активiв 7853 1961 Отриманi вiдсотки 1 3 Отриманi дивiденди - - Придбання необоротних активiв (1096) (41) Iншi надходження 38 38 Iншi витрачання (-) (-) Чистi потоки грошових коштiв, використанi в iнвестицiйнiй дiяльностi6796 1961 Фiнансова дiяльнiсть Поповнення статутного капiталу - - Отриманi позики - - Погашення позик (-) (5716) Поступлення вiд нарахованих вiдсоткiв по рахунках в банках Сплаченi дивiденди (-) (-) Сплаченi вiдсотки (-) (432) Iншi платежi (-) (-) Чистi потоки грошових коштiв, використанi в фiнансовiй дiяльностi- (6148) Чистий прирiст грошових коштiв та їх еквiвалентiв (282) 109 Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду 562 453 Вплив змiн валютних коштiв - - Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду 280 562 ______________________________________________ (Пiдпис) ______________________________________________ (Пiдпис) В.О. ген. директора / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) М.П. Звiт про змiни у власному капiталi За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року (в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше) Зареєстро- ваний капiтал Додатко-вий капiтал Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток Разом Станом на 31 грудня 20145130 10965 16 (86320) (70209) Виправлення помилок - - - - - Дооцiнка основних засобiв Чистий прибуток за перiод - - - (27005) (27005) Виплата дивiдендiв - - Iнший сукупний дохiд - - - Перенесення амортизацiї - - - - - Амортизацiя об'єктiв державної власностi - - - - - Поповнення фонду розвитку виробництва - - - - - Поповнення резервного капiталу - - - - - Iншi змiни в капiталi - - - - - Станом на 31 грудня 2015 5130 10965 16 (113325) (97214) ______________________________________________ (Пiдпис) ______________________________________________ (Пiдпис) В.О. ген. директора / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) М.П.
д/н
д/н