Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки
1 Товариство не входить до будь яких об"єднань пiдприємств. 2.Лiцензiї (дозволи) пiдприємство у звiтному роцi не отримувало 3 Послугами рейтингового агенства Товариство не користувалося. 4.Товариство не входить до будь яких об"єднань пiдприємств. 5.Емiтент в створеннi юридичних осiб –участi не приймав 6.Корпоративний секретар вiдсутнiй. 7.Дивiденди у звiтньому роцi не нараховувалися та не виплачувалися. 8.Послугами третiх осiб пiдприємство не користувалося. 9.Товариство не здiйснювало емiсiю: процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних та iнших цiнних паперiв, сертифiкатiв ФОН та не має зобов'язань за цими цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. 10.Товариство протягом звiтнього перiоду не викупало власнi акцiї. 11.Кодекс (принципи) корпоративного управлiння на товариствi не прийнято. 12. Звiт про стан об'єкта нерухомостi:(не випускались цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi). 13.На загальних зборах 23.04.2015р. вiдкликано органи управлiння Товариством та обрано: Члени наглядової ради пять осiб: 1. Барека Гiнтаутас - дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ "Утенос Трикотажас" Литва. 2. Андрiй Гробовдана особа - буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ "Утенос Трикотажас" Литва. 3.Вашкiс Вiтаутас; 4.Кучинскене Реда; 5.Лорета Рибокене. Члени Ревiзiйної комiсiї три особи. 1. Бiгун Марiя Iванiвна, 2. Тегзе Вiра Iванiвна, 3. Солiган Любов Iванiвна. 14.На засiданнi Наглядової Ради Товариства вiд 17.11.2015року ( Протокол № 7/15 вiд 17.11.2015) прийнято рiшення про припинення повноваження- звiльнення ( за власним бажанням , на пiдставi поданої заяви) члена Наглядової ради Барейка Гiнтаутаса . Згоди на розкриття паспортних даних не дав. Не володiє акцiями емiтента .Представник юридичної особи АТ "Утенос Трикотажас» , яка володiє 98,95% акцiй Товариства . Членом Наглядової ради був 3 роки .. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. На дану посаду нiкого не обрано. 15. 23.12.2015 р. Правлiнням АТ " Утенос Трикотажас" прийнято рiшення про призначення в члени Наглядової ради Еймундаса Мачулiса замiсть вибувшого члена Гiнтаутаса Барейки, який представляв iнтереси АТ " Утенос Трикотажас" . Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно доручення акцiонера АТ "Утенос Трикотажас " Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства .Згоди на розкриття паспортних даних не дав. Обiймав протягом останнiх 5 рокiв посади :генеральний директор АТ "Утенос трикотажас" з 15.09.2015 ,до цього керiвник пiдроздiлу " Deltaco Baltic " UAB . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.Обраний на 3 роки . На засiданнi Наглядової ради Товариства 23.12.2015р.обраний заступником голови Наглядової ради. Причина рiшення -рiшення правлiння АТ " Утенос Трикотажас" вiд 23.12.2015р. , пiдстава Протокол наглядової Ради Товариства № 8 вiд 23.12.2015р.