Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АОО № 610755
3. Дата проведення державної реєстрації 26.07.1994
4. Територія (область)* Закарпатська область
5. Статутний капітал (грн) 5130458.71
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 179
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

14.14 - ВИРОБНИЦТВО СПIДНЬОГО ОДЯГУ

14.13 - ВИРОБНИЦТВО IНШОГО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ

14.19 - ВИРОБНИЦТВО IНШОГО ОДЯГУ ТА АКСЕСУАРIВ

10. Органи управління підприємства

Органи управлiння товариства розкрито у роздiлi корпоративне управлiння

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПуАТ "ФIДОБАНК" м. Київ
2) МФО банку 300175
3) Поточний рахунок 260063457200
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПуАТ "ФIДОБАНК" м. Київ
5) МФО банку 300175
6) Поточний рахунок 260063457200