Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Головний бухгалтер / в.о.Генерального директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тетяна Iгорiвна Рощина
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** Вища, Київський iнститут народного господарства, економiст
6) стаж роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "МТФ "Мрiя", керiвник групи працi i заробiтної плати
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.10.2012, невизначено
9) опис Посадова особа ненадала згоду на розкриття паспортних даних Змiн в персональному складi посадової особи в звiтному роцi не було. Згiдно протоколу наглядової ради № 6/12 вiд 04.10.2012 р. призначена виконуючим обов'язки генерального директора по сувмiсництву посад головного бухгалтера . Генеральний директор своїй роботi керується Статутом Товариства, Положенням про генерального директора , законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю. Генеральний директор : а) представляє без довiреностi Товариство у вiдносинах зi всiма без винятку державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, у вiдносинах з фiзичними особами; б) здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства; в) укладає та пiдписує вiд iменi Товариства господарськi та iншi договори, виступає розпорядником його коштiв та майна, видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства, з урахуванням обмежень викладених в цьому Статутi; г) подає Наглядовiй Радi пропозицiї щодо призначення та звiльнення з посади головного бухгалтера; д) розробляє поточнi плани дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання; ж) розробляє фонд оплати працi Товариства та подає його на затвердження Наглядовiй Радi; з) приймає рiшення про дату скликання та порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв, органiзовує їх проведення; и) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; к) використовує кошти цiльових фондiв Товариства згiдно затверджених Наглядовою Радою напрямкiв i розмiрiв їх використання; л) розробляє бюджет та подає його на затвердження Наглядовiй Радi; м) приймає будь-якi кадровi рiшення i укладає трудовi договори (контракти) з керiвниками та головними бухгалтерами дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства. Оклад, винагорода, як генерального директора згiдно штатного розпису. Посадова особа емiтента виконує обов'язки (головного бухгалтера) згiдно з Посадовою iнструкцiєю по веденню бухгалтерського i фiнансового облiку Товариства. Оклад (винагорода), як Головного бухгалтера, згiдно штатного розпису. Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтньої плати особа не надала. Винагороду в натуральнiй фомi не отримувала. Посад на будь яких iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалася. Загальний стаж трудової дiяльностi становить понад 33 роки, попереднi посади: економiст, керiвник групи працi i заробiтної плати ПАТ "МТФ "Мрiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада Голова наглядоворї ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вашкiс Вiтаутас
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1967
5) освіта** Вища, Каунаський технологiчний iнститут, магiстр по менеджменту i адмiнiстративного бiзнесу.
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора з управлiння ризику бiзнесу концерну СБА.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2015, 3 роки
9) опис Посадова особа ненадала згоду на розкриття паспортних даних Змiн в персональному складi посадової особи в звiтному роцi не було. Голова наглядової ради є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Компетенцiя Наглядової Ради. У своїй роботi керується Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду , законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю Наглядова Рада вiдповiдно до Статуту визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Генеральним директором поточнi плани розвитку Товариства та звiти про їх виконання. Наглядова Рада вiдповiдно до Статуту здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Генеральним директором поточнi плани розвитку Товариства та звiти про їх виконання; б) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; в) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Генеральним директором; д) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Генеральним директором дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Генерального директора, або за згодою мiж Генеральним директором i Товариством, усуває Генерального директора вiд виконання ним обов'язкiв i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора; е) визначає умови оплати працi Генерального директора; з) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства.Винагороду не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. В Товариствi не працює. Загальний стаж трудової дiяльностi становить понад 27р. Попереднi посади: заступник директора з управлiння ризику бiзнесу концерну СБА. Нерезидент. Голова наглядової ради Товариства з 2008 р. Згiдно Рiшення Наглядової ради за № 1/2015 вiд 23.04.2015 р.-Обраний Головою Наглядової ради Товариства.Керiвний стаж понад 21 рокiв Перебуває на посадi директора з управлiння ризику бiзнесу концерну СБА, Литва. Нерезидент. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалася.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кучинскене Реда
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1965
5) освіта** Вища , Каунаський технологiчний унiверситет , iнженер -математик
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер " Утенос трикотажас "
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2015, 3 роки
9) опис Посадова особа ненадала згоду на розкриття паспортних даних Змiн в персональному складi посадової особи в звiтному роцi не було.Член наглядової ради є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. У своїй роботi керується Статутом Товариства, Положенням про ревiзiйну комiсiю , законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю. Наглядова Рада вiдповiдно до Статуту визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Генеральним директором поточнi плани розвитку Товариства та звiти про їх виконання. Винагороду не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. В Товариствi не працює. Загальний стаж трудової дiяльностi понад 28 рокiв. Попереднi посади:Провiдний бухгалтер " Утенос трикотажас ". Нерезидент. Перебуває на посадi Головного бухгалтера " Утенос трикотажас ", Литва. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалася.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лорета Рибокене
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1971
5) освіта** Вища, Вiльнюський педагогiчний унiверситет , соцiальний вчитель
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Викладач коледжу м. Утена
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2015, 3 роки
9) опис Посадова особа ненадала згоду на розкриття паспортних даних. Головним обов'язком членiв наглядової ради є контроль за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства та захист iнтересiв акцiонерiв Товариства. Керується у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, та рiшеннями зборiв Товариства. Для здiйснення своїх повноважень наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi; - iнiцiювати скликання загальних зборiв акцiонерiв; - залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства. Член наглядової ради є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.Наглядова Рада вiдповiдно до Статуту визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Генеральним директором поточнi плани розвитку Товариства та звiти про їх виконання. Винагороду не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. В Товариствi не працює.Загальний стаж трудової дiяльностi понад 22 р., керiвний стаж понад 11 р. Перебуває на посадi начальника вiддiлу персоналу "Утенос трикотажас " , Литва. Нерезидент. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалася.


1) посада Заступник Голови Наглядової ради (Представник юридичної особи АТ "Утенос Трикотажас» )
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Барейка Гiнтаутас
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** Вища, Вiльнюський унiверситет, фiнанси та кредит
6) стаж роботи (років)** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор Вiльнюської птахофабрики
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2015, 3 роки
9) опис Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних. Заступник Голови наглядової ради представник вiд юридичної особи АО «Утенос трикотажас» , є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. У своїй роботi керується Статутом Товариства, Положенням про ревiзiйну комiсiю , законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю .Наглядова Рада вiдповiдно до Статуту здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Генеральним директором поточнi плани розвитку Товариства та звiти про їх виконання; б) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; в) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Генеральним директором; д) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Генеральним директором дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Генерального директора, або за згодою мiж Генеральним директором i Товариством, усуває Генерального директора вiд виконання ним обов'язкiв i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора; е) визначає умови оплати працi Генерального директора; з) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; Винагороду посадова особа не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. В Товариствi не працює. Загальний стаж трудової дiяльностi становить 26 рокiв. Попереднi посади: заступник голови правлiння СЕБ банку . Керiвний стаж понад 21 рокiв. Нерезидент. Перебував на посадi Генерального директора "Утенос Трикотажас", Литва, м. Утена, вул. Басанавiчуса,122. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. На засiданнi Наглядової Ради Товариства вiд 17.11.2015року ( Протокол № 7/15 вiд 17.11.2015) прийнято рiшення про припинення повноваження- звiльнення ( за власним бажанням , на пiдставi поданої заяви) члена Наглядової ради Барейка Гiнтаутаса


1) посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марiя Iванiвна Бiгун
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1957
5) освіта** Вища, Київський iнститут легкої промисловостi, iнженер-технолог
6) стаж роботи (років)** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "МТФ "Мрiя", заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2015, 3 роки
9) опис Посадова особа ненадала згоду на розкриття паспортних даних . Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту Товариства. Матерiали перевiрок ревiзiйна комiсiя надає вищому органу Товариства та наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв ревiзiйної комiсiї вищий орган Товариства не має права затвердити рiчний баланс. Голова ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Посадова особа емiтента надiлена всiма повноваженнями Голови ревiзiйної комiсiї, щодо контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства вiдповiдно до Статуту ВАТ. Оклад (винагорода), як директора з виробництва, згiдно штатного розпису. Винагороду за посаду голови ревiзiйної комiсiї , в тому числi у натуральнiй фомi не отримувала. Посад на будь яких пiдприємствах не займає. Перебуває на посадi директора з виробництва. Загальний стаж трудової дiяльностi становить понад 39 рокiв. Попереднi посади: начальник цеху , начальник виробничого вiддiлу, заступник директора ВАТ "МТФ "Мрiя". Керiвний стаж понад 26 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалася.


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Солiган Любов Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1959
5) освіта** Освiта середньо-спецiальна, Республiканський заочно-технологiчний технiкум м. Київ, 1983 року за фахом технiк-плановик з планування .
6) стаж роботи (років)** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "МТФ "Мрiя", голова профкому
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2015, 3 роки
9) опис Посадова особа ненадала згоду на розкриття паспортних даних Член ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.Посадова особа емiтента надiлена всiма повноваженнями члена ревiзiйної комiсiї, щодо контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства вiдповiдно до Статуту ВАТ. У своїй роботi керується Статутом Товариства, законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки вищому органу Товариства, матерiали перевiрок ревiзiйна комiсiя надає вищому органу Товариства та наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв ревiзiйної комiсiї вищий орган Товариства не має права затвердити рiчний баланс. Винагороду за посаду члена ревiзiйної комiсiї в тому числi у натуральнiй фомi не отримувала. Посад на будь яких пiдприємствах не займає. Перебуває на посадi пакувальника . Попереднi керiвнi посади: голова профкомi, член ревiзiйної комiсiї Оклад (винагорода), як пакувальника згiдно штатного розпису. Загальний стаж роботи понад 39 рокiв. Керiвний стаж понад 6 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалася.


1) посада економiст ПАТ"МТФ"Мрiя"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тегзе Вiра Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1964
5) освіта** Вища, Ужгородський державний унiверситет
6) стаж роботи (років)** 32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Економiст ПАТ "МТФ"Мрiя"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2015, 5 рокiв
9) опис Посадова особа ненадала згоду на розкриття паспортних даних Член ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.Посадова особа емiтента надiлена всiма повноваженнями члена ревiзiйної комiсiї, щодо контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства вiдповiдно до Статуту ПАТ. У своїй роботi керується Статутом Товариства, законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки вищому органу Товариства, матерiали перевiрок ревiзiйна комiсiя надає вищому органу Товариства та наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв ревiзiйної комiсiї вищий орган Товариства не має права затвердити рiчний баланс. Винагороду за посаду члена ревiзiйної комiсiї в тому числi у натуральнiй фомi не отримувала. Посад на будь яких пiдприємствах не займає. Економiст ПАТ"МТФ "Мрiя" останнi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалася.


1) посада Член наглядової ради (Представник юридичної особи АТ "Утенос Трикотажас» )
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрiй Гробов
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1972
5) освіта** Вища,Вiльнюський унiверситет
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фiнансовий аналiтик Концерну SBA. Литва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2015, 3 роки
9) опис Посадова особа не ненадала згоду на розкриття паспортних даних. Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ «Утенос Трикотажас» Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства. Член наглядової ради представник вiд юридичної особи АО «Утенос трикотажас» є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. У своїй роботi керується Статутом Товариства, Положенням про ревiзiйну комiсiю , законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю Компетенцiя Наглядової Ради. Наглядова Рада вiдповiдно до Статуту визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Генеральним директором поточнi плани розвитку Товариства та звiти про їх виконання. Винагороду не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. В Товариствi не працює. Перебуває на посадi Фiнансовий директор АТ "Утенос Трикотажас» з 02.02.2015року.,до цього фiнансовий аналiтик Концерну SBA. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався.


1) посада Заступник голови Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Еймундас Мачулiс
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1971
5) освіта** Вища,Каунаський унiверситет
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Керiвник пiдроздiлу "Deltaco Baltic" UAB
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.12.2015, 3
9) опис Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних. Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ «Утенос Трикотажас» Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства. Заступник Голови наглядової ради представник вiд юридичної особи АО «Утенос трикотажас» , є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. У своїй роботi керується Статутом Товариства, Положенням про ревiзiйну комiсiю, законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю. Наглядова Рада вiдповiдно до Статуту здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Генеральним директором поточнi плани розвитку Товариства та звiти про їх виконання; б) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; в) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Генеральним директором; д) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Генеральним директором дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Генерального директора, або за згодою мiж Генеральним директором i Товариством, усуває Генерального директора вiд виконання ним обов'язкiв i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора; е) визначає умови оплати працi Генерального директора; з) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; Винагороду посадова особа не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. В Товариствi не працює. Загальний стаж трудової дiяльностi становить 22 роки. Попереднi посади: Керiвник пiдроздiлу "Deltaco Baltic" UAB. Керiвний стаж понад 17 рокiв.Призначений в члени Наглядової ради вiд юридичної особи "Утенос трикотажас" з 23.12.2015 р. замiсть вибувшого Гiнтаутаса Барейки . Нерезидент. Перебуває на посадi Генерального директора "Утенос Трикотажас", Литва, м. Утена, вул. Басанавiчуса,122. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член наглядової ради (Представник юридичної особи АТ "Утенос Трикотажас" )Андрiй Гробовд/н, д/н, д/н000000
Член наглядової радиЛорета Рибокенед/н, д/н, д/н11.9-71000
Член наглядової радиКучинскене Редад/н, д/н, д/н41400.0008074140000
Голова Наглядової РадиВашкiс Вiтаутасд/н, д/н, д/н11.9-71000
Головний бухгалтер/в.о. генерального директора Тетяна Iгорiвна Рощинад/н, д/н, д/н2236880.0436223688000
Голова Ревiзiйної комiсiїМарiя Iванiвна Бiгунд/н, д/н, д/н2539600.0495253960000
член ревiзiйної комiсiїТегзе Вiра Iванiвнад/н, д/н, д/н000000
член ревiзiйної комiсiїСолiган Любов Iванiвнад/н, д/н, д/н2539480.0495253948000
Заступник Голови Наглядової ради (Представник юридичної особи АТ "Утенос Трикотажас" )Еймундас Мачулiсд/н, д/н, д/н000000
Усього 735738 0.14340589 735738 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.