Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.04.2015
Кворум зборів** 98.95
Опис Порядок денний
1.Обрання лiчильної комiсiї, секретаря та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора. Визначення основних напрямiв дiяльностi акцiонерного товариства у 2015 роцi
3.Звiт Наглядової ради за 2014р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5.Затвердження рiчного звiту, (балансу ) Товариства за 2014р.
6.Визначення та затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за пiдсумками роботи у 2014р.
7.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї Товариства.
8.Прийняття рiшення про обрання кiлькiсного складу та членiв Наглядової ради Товариства.
9.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї.
10.Прийняття рiшення про обрання кiлькiсного складу та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11.Про затвердження рiшень прийнятих Наглядовою радою в 2014 роцi та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких правочинiв.
На загальних зборах 23.04.15р. вiдкликано органи управлiння Товариства та обрано: Члени наглядової ради 5 осiб. 1.Барейка Гiнтаутас - дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ "Утенос Трикотажас" Литва ; 2.Андрiй Гробов -дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ "Утенос Трикотажас " Литва ; 3.Вашкiс Вiтаутас ; 4. Кучинскене Реда; 5. Лорета Рибокене . Члени реаiзiйної комiсiї 3-и особи: 1.Бiгун Марiя Iванiвна, 2.Тегзе Вiра Iванiвна, 3.Солiган Любов Iванiвна. По всiм питанням порядку денного прийнятi рiшення. Затвердженi звiти генерального директора, наглядової ради,ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт та баланс за 2014 рiк.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.