Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 25.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о.Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Рощина Тетяна Iгорiвна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.04.2018

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00307253
4. Місцезнаходження Україна, 89600, Закарпатська область, Мукачiвський район, м. Мукачево, вул. Матросова, 13
5. Міжміський код, телефон та факс (03131) 23018, (03131) 23018
6. Електронна поштова адреса tatjana.roshchina@mriya.ut.lt


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.mriya.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.04.2018

(дата)