Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 25.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 17439 19606 0 0 17439 19606
будівлі та споруди 15464 17599 0 0 15464 17599
машини та обладнання 1571 1617 0 0 1571 1617
транспортні засоби 53 43 0 0 53 43
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 351 347 0 0 351 347
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 17439 19606 0 0 17439 19606
Опис Iнвентаризацiя проведена станом на 30.11.2017р.На звiтну дату на балансi облiковуються основнi засоби за залишковою вартiстю в сумi 19606 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась на 2692тис. грн.: За звiтний перiод вiдбулося: збiльшення необоротних активiв на 2169 тис. грн., зменшення за рахунок зносу основних засобiв , збiльшення за рахунок: придбання малоцiнних необоротних матерiальних активiв та придбання основних засобiв .
Основнi засоби використовуються в виробництвi .
Пiдприємство застосовувало норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв передбаченi прямолiнiйним методом. Нараховано амортизацiї по основнiм засобам 578тис.грн. за 2017рiк Коефiцiєнт зносу основних засобiв дорiвнює 0,50. Такий рiвень зносу свiдчить про те, що основнi засоби на пiдприємствi знаходяться у доброму станi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -131292 -110845
Статутний капітал (тис.грн.) 5130 5130
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 5130 5130
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.
Висновок Порушенi вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вимагається приведення чистих активiв до вимог чинного законодовства.