Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 25.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «Аудиторська компанiя Варiанта»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33360313
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 89600, закарпатська обл., м.Мукачево,вул. Митрака, буд.58А, кв.5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 3556, 31.05.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 25.04.2018 - 25.04.2018
Думка аудитора
Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту д/н, 25.04.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 25.04.2018 - 25.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 25.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 0
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежної аудиторської компанiї ТОВ «ВАРIАНТА») щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» 2017 рiк Вступ Незалежною Аудиторською компанiєю "ВАРIАНТА" (далi за текстом – "ми", або "аудитори") на пiдставi свiдоцтва про внесення до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов’язкового аудиту на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 02.04.2014 та договору на проведення аудиту № А09/2018 вiд 21 лютого 2018 року, з 26 лютого 2018 р. по 20 квiтня 2018 р., проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» (далi – "товариство" або "компанiя") за 2017 рiк в складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) - форма №1 станом на 31.12.2017 р., Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) - форма №2 за 2017р., Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) - форма №3 за 2017р., Звiту про власний капiтал - форма №4 за 2017р., Примiток до рiчної фiнансової звiтностi, важливих аспектiв облiкової полiтики. Звiтнiсть пiдготовлено бухгалтерською службою Товариства у вiдповiдностi iз принципами її складання викладеними в Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року №996-ХIV, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("надалi по тексту - МСФЗ"). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовий звiт Керiвництво компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi мають вiдношення до складання зазначеної фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансового звiту, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансового звiту. Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Аудиторська думка Висновок немодифiкований – безумовно позитивна думка. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» за 2017 рiк, в складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) - форма №1, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) - форма №2, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) - форма №3, Звiту про власний капiтал - форма №4, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi, важливих аспектiв облiкової полiтики та вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16 липня 1999 року №996-ХIV та Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi. Пояснювальний параграф Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на примiтку 15 у фiнансовiй звiтностi, в якiй зазначено, що компанiя зазнала чистого збитку в сумi 20447 тис. грн. протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017р., i станом на цю дату поточнi зобов’язання компанiї перевищують її загальнi активи на 93730 тис. грн. Цi обставини вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть компанiї безперервно продовжувати дiяльнiсть. До цього висновку додається наступна iнформацiя: • Звiт про сукупнi доходи • Звiт про фiнансовий стан • Звiт про рух грошових коштiв • Звiт про змiни у власному капiталi • Примiтки до фiнансової звiтностi та важливi аспекти облiкової полiтики Директор ТОВ « ВАРIАНТА» Голубка Я.В. _________________ Дата аудиторського висновку – 20.04.2018р. (сертифiкат Серiя А № 005892 виданий згiдно рiшення АПУ №143 вiд 17.01.05 р., продовжено згiдно рiшення АПУ № 307/3 29.01.2017р. до 29.01.2020 р.) 89600 Україна, Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Митрака, 58А/5 ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ Й ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Нижченаведена заява, яку необхiдно розглядати разом з описом обов’язкiв незалежних аудиторiв, що мiстяться у вищенаведеному Звiтi незалежного аудитора, зроблена з метою розмежування вiдповiдальностi управлiнського персоналу Публiчного акцiонерного товариства «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» (надалi – "Компанiя") i зазначених незалежних аудиторiв, стосовно фiнансової звiтностi Компанiї. Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансове становище Компанiї станом на 31 грудня 2017 та її фiнансовi результати, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi за рiк, що минув на 31 грудня 2017 року у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку ("НП(С)БО"). У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi управлiнський персонал Компанiї вiдповiдає за: - Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування; - Застосування обґрунтованих оцiнок i допущень; - Дотримання вiдповiдних НП(С)БО й розкриття всiх iстотних вiдхилень у примiтках до фiнансової звiтностi; - Пiдготовку фiнансової звiтностi виходячи з допущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке допущення неправомiрне. Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за : - Розробку, впровадження й забезпечення функцiонування ефективної й надiйної системи внутрiшнього контролю; - Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє в будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове становище Компанiї та забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам НП(С)БО; - Вживання заходiв, у межах своєї компетенцiї, для забезпечення збереження активiв Компанiї; - Запобiгання й виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань.
ЗВIТ ПРО СУКУПНI ДОХОДИ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року (в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше) Примiтки 2017 2016 Чистий дохiд вiд реалiзацiї 7 23490 12257 Собiвартiсть реалiзацiї 8 (17729) (11016) Валовий прибуток 5761 1241 Iншi операцiйнi доходи 11 1466 17244 Адмiнiстративнi витрати 9 (3947) (3114) Витрати на збут 10 (518) (321) Iншi операцiйнi витрати 11 (21330) (24922) Операцiйний прибуток (збиток) (18568) (9872) Фiнансовi доходи 12 - - Фiнансовi витрати 12 (1817) (1698) Iншi доходи 13 4 19 Iншi витрати 13 (66) (154) Прибуток (збиток) до оподаткування (20447) (11705) Витрати з податку на прибуток 14 (-) (-) Чистий прибуток (збиток) за перiод (20447) (11705) Iнший сукупний дохiд - - Переоцiнка основних засобiв - - Iнший сукупний дохiд, пiсля оподаткування - - Сукупний дохiд за перiод, пiсля оподаткування 15 (20447) (11705) Прибуток на акцiю: Базовий та понижений -0,03985 -0,02281 ______________________________________________ (Пiдпис) ______________________________________________ (Пiдпис) В.О. ген. директора / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Рощина Тетяна Iгорiвна . (Посада / П.I.Б.) М.П. ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН на 31 грудня 2017 року (в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше) Примiтки 31.12.2017 31.12.2016 АКТИВИ Необоротнi активи Основнi засоби 16 19606 17439 Нематерiальнi активи 9 7 Вiдстроченi податковi активи - - Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 85 85 19700 17531 Оборотнi активи Запаси 17 1655 1344 Торгова дебiторська заборгованiсть 18 101 111 Аванси виданi 19 169 153 Дебiторська заборгованiсть з бюджетом 20 361 245 Iнша дебiторська заборгованiсть 18 206 206 Грошовi кошти та їх еквiваленти 21 188 197 Iншi оборотнi активи 19 48 57 2728 2313 РАЗОМ AКТИВИ 22428 19844 КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Капiтал Акцiонерний капiтал 22 5130 5130 Додатковий капiтал 9039 9039 Резервний капiтал 16 16 Нерозподiлений прибуток (145477) (125030) (131292) (110845) Довгостроковi зобов'язання Довгостроковi фiнансовi зобов’язання 23 33496 28423 Довгостроковi забезпечення 1053 511 Вiдстроченi податковi зобов’язання 3013 3013 37562 31947 Поточнi зобов’язання Короткострковi кредити та позики 23 - - Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями - - Торгова кредиторська заборгованiсть 24 75645 63903 Зобов’язання перед бюджетом 20 238 185 Зобов’язання зi страхування 150 100 Зобов’язання з оплати працi 556 385 Аванси отриманi 25 18618 18099 Резерви, забезпечення 25 - - Iнша кредиторська заборгованiсть 24 20951 16070 116158 98742 РАЗОМ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 22428 19844 ______________________________________________ (Пiдпис) ______________________________________________ (Пiдпис) В.О. ген. директора / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) М.П. ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року (в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше) 2017 2016 Операцiйна дiяльнiсть Грошовi надходження вiд клiєнтiв 24111 15710 Повернення податкiв 731 244 Цiльове фiнансування - - Отриманi аванси - - Отриманi вiдсотки - - Отриманi штрафи, пенi - - Грошовi надходження вiд оренди - - Грошовi надходження вiд страхових премiй - - Грошовi платежi постачальникам (5866) (4091) Грошовi платежi працiвникам (9815) (6264) Сплачений податок на прибуток - - Сплачений податок на додану вартiсть - (72) Вiдрахування на соцiальнi заходи (2661) (1756) Сплаченi iншi податки i збори (3562) (2530) Iншi надходження 364 376 Iншi витрачання (620) (630) Чистi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 2682 987 Iнвестицiйна дiяльнiсть Надходження вiд продажу необоротних активiв 5 29 Отриманi вiдсотки - - Отриманi дивiденди - - Придбання необоротних активiв (2696) (1099) Iншi надходження - - Iншi витрачання - - Чистi потоки грошових коштiв, використанi в iнвестицiйнiй дiяльностi (2691) (1070) Фiнансова дiяльнiсть Поповнення статутного капiталу - - Отриманi позики - - Погашення позик (-) (-) Поступлення вiд нарахованих вiдсоткiв по рахунках в банках Сплаченi дивiденди (-) (-) Сплаченi вiдсотки (-) (-) Iншi платежi (-) (-) Чистi потоки грошових коштiв, використанi в фiнансовiй дiяльностi - - Чистий прирiст грошових коштiв та їх еквiвалентiв (9) (83) Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду 197 280 Вплив змiн валютних коштiв - - Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду 188 197 ______________________________________________ (Пiдпис) ______________________________________________ (Пiдпис) В.О. ген. директора / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) М.П. Звiт про змiни у власному капiталi За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року (в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше) Зареєстро- ваний капiтал Додатко-вий капiтал Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток Разом Станом на 31 грудня 2016 5130 9039 16 (125030) (110845) Виправлення помилок - - - - - Дооцiнка основних засобiв Чистий прибуток за перiод - - - (20447) (20447) Виплата дивiдендiв - - Iнший сукупний дохiд - - - Перенесення амортизацiї - - - - - Амортизацiя об'єктiв державної власностi - - - - - Поповнення фонду розвитку виробництва - - - - - Поповнення резервного капiталу - - - - - Iншi змiни в капiталi - - - - - Станом на 31 грудня 2017 5130 9039 16 (145477) (131292) ______________________________________________ (Пiдпис) ______________________________________________ (Пiдпис) В.О. ген. директора / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) М.П.
д/н
д/н