Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 25.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21685166
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, м.Київ, 01033, вул. Жилянська, 43
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 185009
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.10.2012
Міжміський код та телефон (044)490 05 00; 0 800 300 050
Факс (044)490 05 00; 0 800 300 050
Вид діяльності депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв
Опис Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю: Серiя А01 № 370771, видане Голосiївською районною у мiстi Києвi адмiнiстрацiєю 02.03.1998 р., № 1 068 105 0030 005865 . Серiя АЕ № 185009, строк дiї з 08.10.2012 необмежений , видана Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на пiдставi рiшення № 876 вiд 02.10.2012р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, дв, м.Київ, 04071, Нижний Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) -377-7265, (044) 591-04-04
Факс (044) 279-1249, (044) 482-52-07
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Cкорочене найменування - ПАТ "НДУ"Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ -30370711; Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю - Серiя А01, №795373; Дата проведення державної реєстрацiї - 17.05.1999р.,номер запису -1 074 105 0016 010655; Орган, що видав свiдоцтво - Шевченкiвська районна державна адмiнiстрацiя у мiстi Києвi

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ «Аудиторська компанiя Варiанта»
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33360313
Місцезнаходження Україна, Закарпатська область, Мукачiвський, м.Мукачево, 89600, вул. Митрака, буд.58А, кв.5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 3556
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.03.2005
Міжміський код та телефон 38(03131) 32353
Факс 38(03131) 32353
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Органiзацiйно-правова форма товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33360313 Юридичне мiсцезнаходження Закарпатська 89600 м. Мукачево вул. Митрака, бу.58А, кв.5 Фактичне мiсцезнаходження Закарпатська 89600 м. Мукачево вул. Валенберга, 29/2 Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3556 видане рiшенням АПУ вiд 31 березня 2005 р. N 147/3. Сертифiкат Серiя А № 005892 виданий згiдно рiшення АПУ № 143 вiд 17.01.2015 продовжений АПУ № 307/3 29.01.2016р. до 29.01.2020 р. Назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ Видане згiдно рiшення Аудиторської палати України Дата видачi лiцензiї або iншого документа 31.03.2005 Мiжмiський код та телефон тел./факс+38(03131) 32353. zbc-audit.com.ua Вид дiяльностi Аудитор (аудиторська фiрма), що надає послуги Емiтентам