Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 25.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi та важливi аспекти облiкової полiтики
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року (в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше)

1. Iнформацiя про Компанiю та основнi напрямки її дiяльностi
ПАТ «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства. Основними видами дiяльностi є виробництво спiднього одягу, виробництво iншого верхнього одягу, виробництво iншого одягу й аксесуарiв, оптова торгiвля одягом i взуттям, роздрiбна торгiвля одягом у спецiальних магазинах. ПАТ «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» знаходиться: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Матросова, 13. Свiдоцтво Про державну реєстрацiю: Серiя АОО №610755 вiд 26.07.1994 р.

2. Умови функцiонування Компанiї в Українi
Пiсля 2013-2015 рокiв полiтичної та економiчної нестабiльностi , протягом року 2016 р., на нашу думку знизилися, системнi ризики для українського фiнансового сектору, макроекономiчне середовище, як зовнiшнє, так i внутрiшнє, було сприятливе. В 2016 роцi економiка вперше продемонструвала ознаки вiдновлення, зокрема: вiдновилося зростання ВВП, iнфляцiя була контрольованою i в межах цiльового орiєнтира Нацiонального банку, значно скоротилися збитки банкiвського i корпоративного секторiв. У 2017 тенденцiї росту економiки збереглися, однак економiка зростала значно повiльнiше вiд закладених у бюджетi показникiв. За даними державної служби статистики зростання ВВП за 2017 рiк склало 1,8% при закладеному в бюджетi на 2017 рiк показнику 3,5%.
Мiжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз зростання економiки України у 2018 3,2% (попереднiй прогноз був на рiвнi – 3%). Мiжнародний валютний фонд залишив без змiн економiчний прогноз для України на 2018 рiк. Очiкується, що економiка України покаже зростання в 3,2%, а iнфляцiя до кiнця 2018-го становитиме 7 %. Разом з тим Мiжнародний валютний фонд прогнозує зростання свiтового ВВП в 2018 роцi на 3,9%, що на 0,2 процентних пункту вище попереднiх оцiнок. По країнах з ринком, що формується i країнам, що розвиваються, прогноз Мiжнародного валютного фонду залишився колишнiм - 4,9% i 5% вiдповiдно.
Як бачимо зростання економiки України є недостатнiм та вiдстає вiд зростання свiтового ВВП та вiд прогнозного показника для країн, що розвиваються.
Основнi замовлення Компанiя отримує вiд нерезидентiв. Функцiонування компанiї, можливостi її розвитку та збiльшення оборотiв у значнiй мiрi залежить вiд стабiльностi курсiв валют України та валютного регулювання, що проводить Нацiональний банк.
Подальшi змiни економiчної ситуацiї в країнi можуть суттєво вiдрiзнятися вiд прогнозної оцiнки. Незважаючи на вищеперерахованi фактори, немає пiдстав для змiни прогнозiв чи стратегiї Компанiї.

3. Основи пiдготовки фiнансових звiтiв

3.1. Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), затвердженими Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), а також тлумаченнями, випущеними Комiтентом iз Тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ").

3.2. Основа подання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена на основi принципiв нарахування та iсторичної собiвартостi. Випадки вiдхилення вiд указаних принципiв розкриваються у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансової звiтностi.
На практицi сутнiсть операцiй та iнших обставин i подiй не завжди вiдповiдає тому, що витiкає з їх юридичної форми. Компанiя органiзувала та здiйснює облiк та вiдображає господарськi операцiї та iншi подiї не тiльки згiдно їх юридичної форми, але згiдно з їх змiстом та економiчною сутнiстю.

3.3. Функцiональна валюта та валюта представлення
Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня, що є валютою середовища, в якому здiйснюються основнi господарськi операцiї. Українська гривня не є повнiстю конвертованою валютою за межами територiї України. Фiнансову звiтнiсть складено в тисячах гривень з заокругленням до цiлих, якщо окремо не зазначено iнше.

3.4. Суттєвi судження, облiковi оцiнки та припущення керiвництва
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень та здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Облiковi оцiнки та припущення
Оцiнки та припущення керiвництва базуються на iнформацiї, яка доступна на дату складання фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки та припущення перiодично переглядаються i, в разi необхiдностi коригувань, такi коригування вiдображаються у складi фiнансових результатiв за той перiод, в якому про них стало вiдомо. Iнформацiю про найбiльш суттєвi облiковi оцiнки та припущення керiвництва Компанiї наведено нижче.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв та фiнансових зобов’язань, що визнаються в звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на основi даних активних ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових потокiв. У якостi вхiдних даних для цих моделей за можливостi використовується iнформацiя з ринкiв, що мають iнформацiю для спостережень, проте у тих випадках, коли така практична можливiсть вiдсутня, необхiдним є певна доля судження для встановлення справедливої вартостi. Судження включають врахування таких вхiдних даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик та волатильнiсть. Змiни в припущеннях вiдносно факторiв можуть спричинити вплив на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi створюється виходячи з оцiнки Компанiєю платоспроможностi конкретних дебiторiв. Якщо вiдбувається погiршення платоспроможностi якого-небудь iз великих дебiторiв або фактичнi збитки вiд невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцiнки Компанiї, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Нарахування (та вiдновлення) резерву на зниження вартостi дебiторської заборгованостi можуть бути iстотними.
Резерв оплати вiдпусток
Резерв оплати вiдпусток створюється виходячи з оцiнки Компанiєю витрат пов’язаних з наявнiстю невикористаних вiдпусток персоналом. Якщо персонал не використовує передбаченi законодавством вiдпустки, то фактичнi витрати вiд настання зобов’язань Компанiї по оплатi вiдпусток можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву вiдпусток може бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.
Податки
Стосовно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, а також сум та термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. З урахуванням довгострокового характеру операцiй Компанiї та складностi договiрних умов, рiзниця, що виникає мiж фактичними результатами та прийнятими припущеннями, або майбутнi змiни таких припущень можуть призвести до суттєвих коригувань у вже вiдображених сумах доходiв та витрат з податку на прибуток. Компанiя не створює резервiв спираючись на обґрунтованi припущення. Вiдстроченi податковi активи визнаються по усiм невикористаним податковим збиткам у тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподаткованого прибутку в рахунок якого можуть бути зарахованi податковi збитки.
Необхiднi суттєвi припущення керiвництва стосовно очiкуваних величин оподаткованого прибутку, термiнiв його отримання та стратегiї податкового планування для визначення суми вiдстрочених податкових активiв.
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень та здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Припущення щодо функцiонування Компанiї у найближчому майбутньому
У найближчому майбутньому Компанiя буде продовжувати пiдпадати пiд вплив нестабiльної економiки в країнi. У результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї й можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї, її здатнiсть обслуговувати й погашати свої зобов'язання в мiру настання строкiв їх оплати.
Фiнансову звiтнiсть Компанiї складено, виходячи iз припущення про її функцiонування у майбутньому, яке передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi могли б мати мiсце, якби Компанiя була не здатна продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому та якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi своєї звичайної дiяльностi.

4. Основнi положення облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики, якi використовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi наведено нижче.

4.1. Основнi засоби
Первiсна вартiсть основних засобiв складається з вартостi їх придбання, включаючи невiдшкодованi податки на придбання, а також будь-якi витрати, пов'язанi з приведенням засобiв у робочий стан та їх доставкою до мiсця використання.
Замiни та покращення, що суттєво продовжують термiн служби активiв, капiталiзуються, а витрати на поточне обслуговування вiдображаються в складi витрат у перiод їх виникнення.
Пiсля первiсного визнання основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Незавершене будiвництво включає витрати на будiвництво й реконструкцiю основних засобiв та на незавершенi капiтальнi вкладення. Незавершене будiвництво на дату складання фiнансової звiтностi вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Незавершене будiвництво не амортизується, поки актив не буде готовий до використання.
Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї, але не ранiше мiсяця, наступного за мiсяцем коли об'єкт почав використовуватися (введено в експлуатацiю).
Основнi засоби в бухгалтерському облiку класифiкуються за наступними групами:

Група основних засобiв Термiн корисного використання, роки
Земля не амортизується
Будiвлi:
Будiвлi (за винятком житлових) 70
Жиловi будiвлi 70
Споруди 41
Дороги 15
Резервуары для води 15
Iншi 15
Мережi ,передавальнi пристрої:
Трубопроводи 15
Передавальнi мережi 15
Iншi 15
Технологiчне обладнання:
В’язальне 7-12
Фарбувальне 7-14
Оздоблювальне 7-14
Закрiйне 7-10
Швейне 7-10
Iнше виробниче обладнання:
Електроприлади 4-7
Сантехнiка 7
Вимiрювальнi та регулюючi (налаштовуючi) прилади 4-7
Обладнання для металообробки 7
Iншi прилади 4-7
Транспортнi засоби:
Легковi, 5
Грузовi автомобiлi, прицчпи та напiвпричепи, автобуси, 5-7
Прочее имущество (внутризаводской автотранспорт) 5
Офiсне обладнання:
Мебель,iнвентар 4
Битова електротехнiка 4
Коври, жалюзi 4
Iнше 5
Оргтехнiка:
Комп’ютери 3
Принтери 3
Телефони, факсовi апарати 3-5
Копiювальнi апарати 2-3
Обладнання для компьютерних мереж 3-6
Iнше 3-4
Iншi невиробничi:
Столова 5
Медпункт 4-5
Спортивний 4-7
Для вiдпочинку 5
Господарськi 4
Торговi 4
Iнше 4-5

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 50% його вартостi та решти 50% вартостi у мiсяцi їх вилучення з активiв (списання з балансу) внаслiдок невiдповiдностi критерiям визнання активом.
Залишкова вартiсть, строк корисного використання й методи амортизацiї переглядаються й при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.

4.2. Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи визнаються за собiвартiстю й амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи враховуються по їхнiй собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї, та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Нематерiальнi активи в бухгалтерському облiку класифiкуються за наступними групами:
Група нематерiальних активiв Термiн корисного використання, роки
Програмне забезпечення 2-4
Придбанi права 3
Iншi нематерiальнi 4

4.3. Зменшення корисностi активiв
Активи, що мають невизначений термiн служби, не пiдлягають амортизацiї щороку тестуються на предмет зменшення корисностi.
Активи, що пiдлягають амортизацiї, оцiнюються на предмет зменшення корисностi кожного разу, коли якi-небудь подiї або змiни обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу може перевищувати суму його очiкуваного вiдшкодування. Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти): справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або його вартостi використання. Для цiлей оцiнки активiв на предмет зменшення корисностi активи групуються в найменшi групи, для яких можна видiлити грошовi потоки, що окремо iдентифiкуються (одиницi, що генерують грошовi кошти).

4.4. Запаси
Первiсно запаси визнаються за собiвартiстю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до теперiшнього мiсця перебування та приведення у теперiшнiй стан. Пiд час вибуття (списання з балансу) запаси оцiнюються за методом ФIФО.
На дату звiту про фiнансовий стан запаси оцiнюються за меншою з двох вартостей: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних витрат, пов'язаних з реалiзацiєю.

4.5 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, депозити, що зберiгаються до вимоги в банках, банкiвськi овердрафти.

4.6. Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, позики i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, та фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу.
В момент первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї i, якщо це можливо i доцiльно, наприкiнцi кожного фiнансового року проводить аналiз таких активiв на предмет перегляду вiдповiдностi категорiї, до якої вони були вiднесенi.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi активи, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi активи оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за такими активами вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про сукупнi доходи.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим строком погашення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, якщо Компанiя має реальний намiр та здатнiсть утримувати їх до настання строку погашення. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, розрахованою за методом ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за iнвестицiями, утримуваними до погашення, вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при вибуттi або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про прибутки та збитки.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, є непохiдними фiнансовими активами, якi класифiковано як "доступнi для продажу" та, вiдповiдно, не вiднесено до жодної iншої категорiї фiнансових активiв, якi зазначено вище. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, доступнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю. При цьому, нереалiзованi прибутки чи збитки вiдображаються безпосередньо у складi капiталу (через визнання в складi iншого сукупного доходу) до моменту припинення визнання або зменшення корисностi таких активiв. При припиненнi визнання або визначеннi активiв, доступних для продажу, такими, кориснiсть яких зменшилася, накопиченi прибутки або збитки, ранiше вiдображенi в складi капiталу, включаються до звiту про прибутки та збитки.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, в Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або, де доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється, якщо строк дiї контрактних прав Компанiї на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчився.
Компанiя зберiгає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, але бере на себе контрактне зобов'язання сплатити цi грошовi потоки одному чи декiльком одержувачам повнiстю без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах "транзитної" угоди; та або (а) передала практично всi ризики та винагороди вiд володiння активом, або (б) не передала, але й не зберiгає за собою всi ризики та винагороди вiд володiння активом, але передала контроль над цим активом.
У випадку, якщо Компанiя передала контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, або уклала "транзитну угоду" та, при цьому, не передала, але й не зберегла в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, а також зберегла контроль над ним, такий актив продовжує визнаватися в межах подальшої участi Компанiї в цьому фiнансовому активi. При цьому, визнається вiдповiдне контрактне зобов'язання по сплатi отриманих грошових потокiв кiнцевим одержувачам.
Переданий фiнансовий актив та визнане зобов'язання оцiнюються на основi, яка вiдображає права та зобов'язання Компанiї, створенi або збереженнi при передачi активу.
Зменшення корисностi
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює чи є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу чи групи фiнансових активiв зменшилася. Кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується i збитки вiд зменшення корисностi виникають якщо, i тiльки якщо, є об'єктивне свiдчення зменшення корисностi внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання активу, i така подiя (або подiї) виникнення збитку впливає (впливають) на попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можна достовiрно оцiнити.
Об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу або групи активiв зменшилася, мiстить у собi спостережнi данi, якi привертають увагу утримувача активу до таких подiй виникнення збитку як значнi фiнансовi труднощi емiтента або боржника, порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань чи прострочення платежiв вiдсоткiв або основної суми, ймовiрнiсть того, що позичальник оголосить банкрутство чи iншу фiнансову реорганiзацiю. Також, до таких свiдчень вiдносяться спостережнi данi, що свiдчать про зменшення, яке можна оцiнити, попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв з часу первiсного визнання цих активiв, такi як негативнi змiни в станi платежiв позичальникiв у групi або нацiональнi чи локальнi економiчнi умови, якi корелюють iз невиконанням зобов'язань за активами у групi.
Фiнансовi активи, облiковуванi за амортизованою собiвартiстю
Стосовно фiнансових активiв, облiковуваних за амортизованою собiвартiстю, Компанiя спочатку оцiнює чи iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi окремо для фiнансових активiв, якi окремо є суттєвими, та (окремо або в сукупностi) для фiнансових активiв, якi не є окремо суттєвими. Якщо Компанiя визначає, що немає об'єктивного свiдчення зменшення корисностi для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд того, чи є вiн суттєвим), то такий актив включається у групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику та оцiнює їх на зменшення корисностi у сукупностi. Активи, якi окремо оцiнюють на зменшення корисностi i для яких збиток вiд зменшення корисностi визнається або продовжує визнаватися, не включається в сукупну оцiнку зменшення корисностi.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, суму такого збитку оцiнюють як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу (тобто, ефективною ставкою вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi). Якщо фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, мають змiнну ставку вiдсотка, то ставка дисконту для оцiнювання будь-якого збитку вiд зменшення корисностi є поточною ефективною ставкою вiдсотка (ставками вiдсотка), визначеною за контрактом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резервiв, а сума збитку вiд зменшення корисностi визнається в складi прибутку чи збитку за перiод. Пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдсотковий дохiд визнається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi
фiнансових доходiв. Фiнансовi активи разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу в разi вiдсутностi реальної перспективи їх вiдшкодування у майбутньому.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбулася пiсля зменшення корисностi (наприклад покращення кредитного рейтингу боржника), то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати шляхом коригування рахунку резервiв. Таке сторнування не повинне призводити до виникнення балансової вартостi фiнансового активу, що перевищувала б його амортизовану собiвартiсть, яка була б у разi невизнання зменшення корисностi. Суму сторнування слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу
Стосовно фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу, Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює наявнiсть об'єктивних свiдчень зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або групи фiнансових iнвестицiй.
У випадку, коли iнвестицiї в iнструмент власного капiталу класифiкованi як доступнi для продажу, об'єктивним свiдченням зменшення корисностi є значне чи тривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiї нижче її собiвартостi. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному прибутку, а також є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть активу зменшується, тодi кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному прибутку, виключається з власного капiталу i визнається в прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї, навiть якщо визнання фiнансового активу не припинялося. Сума кумулятивного збитку, який перекласифiковується, є рiзницею мiж вартiстю придбання iнструмента участi в капiталi та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у прибутку чи збитку для iнвестицiй в iнструмент власного капiталу, класифiкований як доступний для продажу, не слiд сторнувати з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
У випадку, коли борговi iнструменти класифiкованi як доступнi для продажу, наявнiсть об'єктивного свiдчення зменшення корисностi визначається аналогiчно до фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Але, сума визнаного збитку вiд зменшення корисностi фактично є кумулятивним збитком, який визначається як рiзниця мiж амортизованою собiвартiстю такого боргового iнструмента та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку.
Визнання вiдсоткового доходу, пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдбувається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi фiнансових доходiв. Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть такого боргового iнструменту збiльшується, i це збiльшення може бути об'єктивно пов'язаним iз подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у прибутку чи збитку, тодi збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати з визнанням суми сторнування у прибутку чи збитку.
4.7. Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання
Фiнансовi зобов'язання, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та позики, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, контракти фiнансової гарантiї або похiднi фiнансовi iнструменти, призначенi як iнструменти хеджування. В момент первiсного визнання фiнансових зобов'язань Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового зобов'язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають кредити та позики, а також торгову та iншу кредиторську заборгованiсть.
Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових зобов'язань при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi зобов'язання, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Кредити та позики
Пiсля первiсного визнання кредити та позики оцiнюються за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Прибутки та збитки за такими фiнансовими зобов'язаннями вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання, а також у процесi амортизацiї iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка.
Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Пiсля первiсного визнання торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеною датою погашення оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, яка розраховується iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка, з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Припинення визнання
Компанiя виключає фiнансове зобов'язання зi звiту про фiнансовий стан тодi, i тiльки тодi, коли його погашають, тобто, коли заборгованiсть, визначену в контрактi, погашено, анульовано або строк її дiї закiнчується.
Обмiн одного фiнансового зобов'язання на iнше на суттєво вiдмiнних умовах облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Подiбно до цього, значну змiну умов iснуючого фiнансового зобов'язання або його частини облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сплаченою компенсацiєю визнається в прибутку чи збитку.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках, на кожну звiтну дату визначається виходячи з ринкової цiни котирування.
Якщо ринок для фiнансового iнструменту не є активним, Компанiя встановлює справедливу вартiсть, застосовуючи метод оцiнювання. Методи оцiнювання охоплюють застосування останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструмента, який в основному є подiбним, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi моделi оцiнки.
Згортання фiнансових iнструментiв
Фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання згортається, а чиста сума подається в звiтi про фiнансовий стан якщо, i тiльки якщо, Компанiя має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум та має намiр погасити зобов'язання на нетто-основi або продати актив й одночасно погасити зобов'язання.
4.8. Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у гривнях за обмiнним курсом Нацiонального банку України ("НБУ"), що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у гривнi за офiцiйним курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Всi прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у ходi здiйснення операцiй та в результатi перерахунку активiв та зобов’язань, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати як курсовi рiзницi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються в гривнi за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
4.9. Визнання доходiв та витрат
Дохiд визнається, коли iснує впевненiсть, що економiчнi вигоди, якi випливають iз проведеної операцiї, будуть отриманi Компанiєю, i обсяг доходу може бути достовiрно визначений. Дохiд, за вирахуванням вiдповiдних податкiв, визнається в перiодi, коли покупцевi переданi iстотнi ризики й вигоди.
Вiдвантаженi товари i продукцiя, виконанi i прийнятi замовниками роботи, наданi послуги, переданi покупцям необоротнi активи та iншi активи на пiдставi умов договорiв, якi передбачають перехiд до покупцiв i замовникiв прав власностi та ризикiв - вважаються реалiзованими. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв послуг та продукцiї визнається за умови наявностi всiх наведених нижче умов: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi, пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами), сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Компанiї, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Аванси, отриманi вiд покупцiв або замовникiв за товари та продукцiю, в бухгалтерському облiку та звiтностi не включаються до складу доходiв вiд реалiзацiї до дати вiдвантаження товарiв або продукцiї.
Iншi доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi в момент їх виникнення (понесення) за принципами нарахування та вiдповiдностi незалежно вiд дати надходження чи сплати коштiв.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Доходи або витрати, що виявленi у звiтному перiодi, але вiдносяться до операцiй, проведених у минулих перiодах, зараховуються до фiнансових результатiв попереднiх перiодiв.
4.10. Фiнансовi доходи та витрати
В складi фiнансових доходiв вiдображаються доходи, якi отримує Компанiя в результатi використання iншими пiдприємствами її активiв (вiдсотковi доходи на iнвестованi кошти). Вiдсотковi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Всi вiдсотковi та iншi витрати, пов'язанi з отриманням позик та iнших видiв фiнансування, вiдносяться на витрати перiоду, в якому вони виникають у складi фiнансових витрат, за винятком витрат на позики, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу. Вiдсотковi витрати визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
4.11. Операцiї з пов’язаними сторонами
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. Таке визначення пов'язаної сторони може вiдрiзнятися вiд визначення згiдно законодавства України.
Згiдно з МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн", до пов’язаних сторiн вiдносять:
(а) пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства);
(б) асоцiйованi компанiї;
(в) фiзичнi особи, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує, i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близькi члени родини кожної такої фiзичної особи;
Пiд час розгляду кожного можливого випадку вiдносин зв’язаних сторiн увага має бути спрямована на суть цих вiдносин, а не юридичну форму.
4.12. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї на цю дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї суттєвi.

5. Стандарти виданi, якi ще не набули чинностi
МСФЗ(IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти». Ефективна дата застосування 01.01.2018 р. Не застосовується.
МСФЗ(IFRS) 16 «Оренда». Ефективна дата застосування 01.01.2019 р. Не застосовується.
МСФЗ(IFRS) 17 «Договори страхування». Ефективна дата застосування 01.01.2021 р. Не застосовується.
6. Пов’язанi сторони
Пов’язанi особи ПАТ «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» - Фiрма АТ «Утенос Трикотажас», Литва. Товариство продає, купує товарно-матерiальнi цiнностi, має дiючий кредитний договiр.
Концентрацiя балансiв з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2017 року:
Показники балансу Код рядка Баланси з пов'язаними сторонами Всього по статтi
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1125 - 101
Iншi довгостроковi зобов’язання 1515 33496 33496
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1615 75577 75645
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 18618 18618
Iншi поточнi зобов’язання 1690 20940 20951

Концентрацiя операцiй з пов'язаними сторонами за 2017 рiк
Показники звiту про прибутки i збитки Код рядка Операцiї з пов'язаними сторонами Всього по статтi
Виручка 2000 22893 23490
Iншi операцiйнi доходи 2120 1338 1466
Адмiнiстративнi витрати 2130 (3847) (3947)
Витрати на збут 2150 (505) (518)
Iншi операцiйнi витрати 2180 (20896) (21330)
Фiнансовi витрати 2250 (1817) (1817)
Iншi витрати 2270 (-) (66)

7. Виручка вiд реалiзацiї
Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
2017 рiк 2016 рiк
Виручка вiд реалiзацiї послуг - -
Виручка вiд реалiзацiї товарiв 495 586
Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї 22995 11671
Всього 23490 12257

8. Собiвартiсть реалiзацiї
Собiвартiсть вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
2017 рiк 2016 рiк
Собiвартiсть реалiзованих послуг - -
Собiвартiсть товарiв (208) (124)
Собiвартiсть готової продукцiї (17521) (10892)
Всього (17729) (11016)

Собiвартiсть реалiзацiї за видами витрат була представлена наступним чином:
2017 рiк 2016 рiк
Собiвартiсть матерiалiв та напiвфабрикатiв 325 398
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 13288 8152
Амортизацiя 526 454
Комунальнi послуги (опалення, освiтлення, водопостачання, iнше) 1214 1819
Iншi витрати 2376 193
Всього (17729) (11016)

9. Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:
2017 рiк 2016 рiк
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (1406) (1029)
Амортизацiя (49) (44)
Податки (1176) (1113)
Професiйнi послуги (-) (6)
Послуги зв'язку (-) (53)
Матерiальнi витрати (158) (131)
Страхування майна (-) (24)
Послуги банку (75) (72)
Юридичнi послуги, iнформацiйно-консультацiйнi,аудиторськi (-) (33)
Витрати на вiдрядження (46) (10)
Iншi (1037) 599)
Всього (3947) (3114)

10. Витрати на збут
Витрати на збут були представленi наступним чином:
2017 рiк 2016 рiк
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (510) (314)
Витрати тари та тарних матерiалiв (-) (-)
Транспортнi витрати (-) (-)
Амортизацiя (-) (-)
Матерiальнi витрати (-) (-)
Iнспекцiя ваги i вологостi, сертифiкацiя,затрати на експертизу (-) (-)
ПММ на збут (-) (-)
Митнi послуги (-) (1)
Витрати на вiдрядження (-) (-)
Iншi (8) (6)
Всього (518) (321)

11. Iншi операцiйнi доходи та витрати
Iншi операцiйнi доходи та витрати були представленi наступним чином:
2017 рiк
доходи Витрати
Доходи (витрати) вiд купiвлi-продажу iноземної валюти 27 (78)
Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди - -
Визнанi штрафи, пенi, неустойки - -
Доходи (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 3 -
Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi 1338 (20896)
Доходи вiд вiдшкодування ранiше списаних активiв - -
Витрави вiд списання, уцiнки активiв - (4)
Iншi доходи(витрати) 98 (233)
Утримання об’єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення - (119)
Всього 1466 (21330)

12. Фiнансовi доходи та витрати
Фiнансовi доходи та витрати були представленi наступним чином:
2017 рiк
доходи Витрати
Вiдсотки за кредит - (1817)
Iншi фiнансовi доходи - -
Всього - (1817)


13. Iншi доходи та витрати
Iншi доходи та витрати були представленi наступним чином:
2017 рiк
Доходи Витрати
Доходи (витрати) вiд не операцiйної курсової рiзницi - -
Доходи вiд безоплатно отриманих активiв - -
Iншi доходи (витрати) вiд звичайної дiяльностi 4 (66)
Всього 4 (66)

14. Податок на прибуток
Податковий Кодекс України був офiцiйно прийнятий в груднi 2010 року. Згiдно з Кодексом ставка податку на прибуток знижувалася з 25% в першому кварталi 2011 року до 18%. Сума податку на прибуток за пiдсумками 2017 року становить 0,00 гривень.

15. Чистий фiнансовий результат
За 2017 рiк Товариством понесено збиткiв на суму 20447 тис. грн.

16. Основнi засоби
Станом на 31 грудня 2017 р. основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:
Будинки, споруди та переда-вальнi пристрої Машини та облад-нання Транспорт-нi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Земельнi дiлянки Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть станом на поча-ток звiтного року 31472 8778 433 711 - - 372 41766
Придбано основних засобiв 2527 162 - - - - 52 2741
Вибуло - - - 45 - - 4 49
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 33999 8940 433 666 - - 420 44458
Накопичена амортизацiя станом на поча-ток звiтного року 24327

Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 574
Вибуло 49
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 24852
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 19606


17.Запаси
Запаси Товариства були представленi наступним чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Сировина i матерiали 34 59
Паливо 145 169
Тара i тарнi матерiали - -
Будiвельнi матерiали 2 2
Запаснi частини - -
Iншi матерiали - -
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети
Незавершене виробництво 319 291
Готова продукцiя 972 466
Товари 183 357
Всього 1655 1344

18. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть, нетто
Станом на 31 грудня 2017 року торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть були представленi таким чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю 101 111
Iнша дебiторська заборгованiсть 206 206
Всього 307 317

19. Передплати та iншi оборотнi активи, нетто
Станом на 31 грудня 2017 року передплати та iншi оборотнi активи були представленi таким чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Аванси постачальникам 169 153
Iншi оборотнi активи 48 57
Всього 217 210
Передплати, зробленi третiм сторонам, переважно являють собою передплати, зробленi за матерiали та енергоносiї.

20. Поточнi податковi активи та зобов’язання
Поточнi податковi активи та зобов'язання Товариства були представленi наступним чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Поточнi податковi активи, в т. ч.: 361 245
Податок на додану вартiсть 206 90
Мiсцевi податки та збори (вт.ч.податок на прибуток ) 155 155
Поточнi податковi зобов'язання , в т. ч. 238 185
Податок на додану вартiсть - -
Податок з доходiв фiзичних осiб 238 185
Ресурснi платежi та iнше - -

21. Грошовi кошти та короткостроковi депозити
Станом на 31 грудня 2017 року грошовi кошти були представленi наступним чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках 188 197
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на депозитних рахунках - -
Грошовi кошти в iноземнiй валютi на поточних рахунках - -
Грошовi кошти в дорозi в нацiональнiй валютi - -
Всього 188 197

22. Капiтал, який було випущено
Станом на 31 грудня 2017 року статутний капiтал Товариства становить 5 130 458,71 грн., роздiлений на 513045871 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна.
На початок 2017 року статутний капiтал Товариства становив 5 130 458,71 грн., роздiлений на 513045871 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна.

23. Позики
Станом на 31 грудня 2017 року Товариство має наступнi зобов'язання по позиках:
-позика вiд АТ “Утенос Трикотажас” в сумi 1000,0 тис. євро, еквiвалент 33495,4 тис. грн. (договiр позики №1 вiд 21.11.2006 р., додаткова угода №1 вiд 05.12.2007 строк погашення 12.12.2008 р., додаткова угода № 2 вiд 01.12.2008 р. строк погашення 14.12.2009 р., додаткова угода № 3 вiд 07.12.2009 р. термiн погашення 30.11.2012 р., додаткова угода №4 вiд 12.11.2012 термiн погашення 30.11.2016р. додаткова угода №5 вiд 20.11.2016р. термiн погашення 30.11.2018р.).

24. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня 2017 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були представленi наступним чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Заборгованiсть постачальникам за сировину, матерiали, послуги 75319 63589
Iнша кредиторська заборгованiсть за отримане обладнання та послуги 326 314
Всього 75645 63903

25. Передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов’язання
Станом на 31 грудня 2017 року передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов’язання були представленi наступним чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Передплати отриманi 18618 18099
Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 238 185
Кредиторська заборгованiсть по страхуванню 150 100
Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 556 385
Поточнi забезпечення - -
Всього 19562 18769

26. Умовнi та контрактнi зобов’язання
Операцiйне середовище
Економiка України демонструє деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi, вплив яких не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Оскiльки такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю.
Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. В результатi цього, дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.
Слiд зауважити, що українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Внаслiдок свiтової фiнансової кризи вiдбулося зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльнiсть на ринках капiталу, iстотне погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах, керiвництво вживає всi необхiднi заходи. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.
Оподаткування
У зв'язку з нестабiльною економiчною ситуацiєю в Українi, регiональне i загальнодержавне податкове законодавство постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не будуть вiдповiдати податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi.
Юридичнi питання
В процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучене в судовi розгляди i до нього не висуваються iншi претензiї.

27. Управлiння фiнансовими ризиками
У результатi своєї дiяльностi Компанiя пiддається впливу ряду фiнансових ризикiв, а саме кредитному ризику, ризику лiквiдностi та iншим ризикам, що є результатом фiнансових iнструментiв, якi вона має. Полiтика Компанiї по управлiнню ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв. Полiтики з управлiння кожним з цих ризикiв наведено нижче.
27.1. Кредитний ризик
Компанiя стикається iз кредитним ризиком, який визначається як ризик того, що контрагент не зможе погасити суму заборгованостi в повному обсязi при настаннi строку погашення. Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, в цiлому, вiдображається в балансовiй вартостi фiнансових активiв, яка наведена в звiтi про фiнансовий стан. Вплив можливих взаємозалiкiв активiв i зобов'язань на зменшення потенцiйного кредитного ризику незначний. Резерви на знецiнення створюються для покриття збиткiв, якi можуть бути понесенi на звiтну дату (при їх наявностi).
Полiтика Компанiї по управлiнню кредитним ризиком спрямована на те, щоб здiйснювати господарськi операцiї з контрагентами, якi мають позитивну репутацiю та кредитну iсторiю. Окрiм того, постiйно здiйснюється монiторинг дебiторської заборгованостi. У Компанiї немає суттєвої концентрацiї кредитного ризику.
27.2. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Компанiя може зiткнутися з труднощами при погашеннi своїх фiнансових зобов'язань. Причиною зростання рiвня ризику лiквiдностi може стати суттєва невiдповiднiсть мiж термiнами погашення фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань у випадку коли, термiни погашення фiнансових активiв перевищують термiни погашення фiнансових зобов'язань.
27.3. Ризик управлiння капiталом
Основна мета Компанiї в управлiннi капiталом – забезпечити безперервнiсть дiяльностi Компанiї з метою максимiзацiї прибутку, а також для фiнансування операцiйних i капiтальних витрат i пiдтримання стратегiї розвитку Компанiї.
Компанiя здiйснює управлiння структурою капiталу та коригує її вiдповiдно до змiн в економiчному середовищi, тенденцiях на ринку та стратегiї розвитку. Станом на 31 грудня 2017р. не було змiн до мети чи полiтики Компанiї з управлiння капiталом.

28. Подiї пiсля дати балансу
Пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску не вiдбулося суттєвих подiй якi б надавали додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, та якi необхiдно було б вiдображати у фiнансовiй звiтностi.

29. Фiнансова звiтнiсть у форматi передбаченому наказом мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 № 73
Фiнансова звiтнiсть у форматi передбаченому наказом мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 № 73 у складi: балансу (звiту про фiнансовий стан), звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про рух грошових коштiв та звiту про власний капiтал.

30. Затвердження фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк, була затверджена до надання керiвництвом Товариства 26 березня 2018 року.В.О. ген. директора _______________ Рощина Тетяна Iгорiвна


Головний бухгалтер _______________ Рощина Тетяна Iгорiвна

д/н

д/н

д/н