Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПАТ «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства. Основними видами дiяльностi є виробництво спiднього одягу, виробництво iншого верхнього одягу, виробництво iншого одягу й аксесуарiв, оптова торгiвля одягом i взуттям, роздрiбна торгiвля одягом у спецiальних магазинах. ПАТ «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» знаходиться: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Матросова, 13. Свiдоцтво Про державну реєстрацiю: Серiя АОО №610755 вiд 26.07.1994 р.
Вiдповiдно до законодавства та установчих документiв управлiння компанiєю та контроль за її дiяльнiстю в 2018 роцi здiйснювали генеральний директор , збори акцiонерiв , наглядова (спостережна) рада , ревiзiйна комiсiя . Вищим органом управлiння Товариства являються загальнi збори акцiонерiв, що скликаються не рiдше 1 разу на рiк. Оперативне управлiння за дiяльнiстю здiйснював генеральний директор . Нагляд та контроль за роботою генерального директора здiйснюють наглядова рада (з 5 осiб) та ревiзiйна комiсiя (з 3 осiб).
В склад пiдприємства входять такi основнi виробничi пiдроздiли: закрiйно-пiдготовчий цех, швейний цех та логiстика . На пiдприємствi створенi вiддiли та служби, якi забезпечують виробничий процес та господарську дiяльнiсть пiдприємства.
Основним постачальником сировини та покупцем готової продукцiї є компанiя , яка володiє 98,95% акцiй Товариства - АО "Утенос трикотажас " ( Литва , вул.Басанавичаус 122).
Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента В 2018 роцi середня чисельнiсть працiвникiв склала 160 чол.: iз них робочих - 143, спецiалiстiв i керiвникiв– 17 чол. Процент спецiалiстiв складає11%, робочих – 89%.
Кiлькiсть працiвникiв зменшилась на 4 чол.
Середня заробiтна плата одного працiвника в еквiвалентi повної зайнятостi 8240 грн., спецiалiста – 11307грн
Фонд оплати працi за 2018 р. склав 16,4 млн.грн.,що на 4,1 млн. бiльше нiж в 2017 р.
Головна мета пiдприємства в 2018 роцi забезпечити повну загрузку трудових ресурсiв ,пiдвищення продуктивностi працi в швейному цеху, пiдвищення рiвня квалiфiкацiїiї персоналу,формування органiзацiйної культури i лояльностi працiвникiв до Пiдприємства.
Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання Не належить
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності Не здiйснює
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтнього перiоду, не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) На пiдприємствi забезпечений належний рiвень органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку, дотримання єдиних принципiв, методiв та пiдходiв у вiдображеннi поточних операцiй в облiку та складаннi звiтностi вiдповiдно до порядку, визначеного Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" .Вiдповiдно до пункту 2 статтi 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р
. N 996-XIV з 01.01.2012 р. облiк у товариствi ведеться згiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та звiтнiсть згiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Фiнансова звiтнiсть складається на основi принципу iсторичної вартостi. Облiкова полiтика, затверджена наказом по пiдприємству № 47C вiд 25.12.2012 р.
Нарахування амортизацiї за основними засобами здiйснюється на основi лiнiйного метода. Справедливою вартiстю на дату балансу вважається залишкова вартiсть основних засобiв. Одиницею запасiв для цiлей бухгалтерського облiку вважається найменування запасiв. Застосовується перiодична система оцiнкизапасiв (матерiалiв, сировини (палива), комплектуючих виробiв i напiвфабрикатiв). При вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi оцiнка запасiв здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. При складаннi балансу здiйснюється оцiнка запасiв та вiдображається у бухгалтерському облiку та звiтностi за первiсною вартiстю. Транспортно-заготiвельнi витрати понесенi на придбання ТМЦ, здiйсненi за плату - безпосередньо включаються до собiвартостi таких засобiв. Облiк iнших витрат, що входить до первiсної вартостi запасiв, придбаних за плату щомiсяця вiдносити на вартiсть придбаних запасiв. На основi плану рахункiв використовується робочий план рахункiв та органiзований контроль за правильнiстю та безперервнiстю вiдображення всiх операцiй та достовiрною оцiнкою активiв, зобов"язань, капiталу в бухгалтерському облiку. Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi щорiчно проводиться аудиторська перевiрка незалежною аудиторською фiрмою.
Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї, але не ранiше мiсяця, наступного за мiсяцем коли об'єкт почав використовуватися (введено в експлуатацiю).
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 50% його вартостi та решти 50% вартостi у мiсяцi їх вилучення з активiв (списання з балансу) внаслiдок невiдповiдностi критерiям визнання активом.
Залишкова вартiсть, строк корисного використання й методи амортизацiї переглядаються й при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.
Первiсно запаси визнаються за собiвартiстю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до теперiшнього мiсця перебування та приведення у теперiшнiй стан. Пiд час вибуття (списання з балансу) запаси оцiнюються за методом ФIФО.
Фiнансовi активи, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, позики i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, та фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Номенклатура продукцiї, яку випускає пiдприємство, найрiзноманiтнiша. Практично це всi можливi види трикотажного одягу для дiтей i дорослих, вiд повзункiв до спортивних костюмiв. Виробництво є незалежним вiд сезонних змiн i здiйснюється згiдно оперативного планування. За умови роботи в даний час переважно на засадах давальницької сировини, що мало мiсце в звiтньому роцi, ринок збуту визначається замовником. Продукцiя виготовлена на нашому пiдприємствi, реалiзується майже в усiх країнах Європи. При виробництвi власної продукцiї на внутрiшнiй ринок реалiзацiя здiйснюється через торгову мережу згiдно договорiв. Сировина та матерiали закуповувались згiдно виробничих потреб на Українi та вiд партнерiв по спiльнiй виробничiй дiяльностi. Основний постачальник та замовник - компанiя "Утенос Трикотажас" (Литва).
Всього реалiзацiя продукцiї в 2018 роцi склала 22910 тис. грн. , що на 580 тис.грн. менше, нiж у 2017 роцi. Продаж готових виробiв на українському ринку 500 тис.грн.
Пiдприємство експортувало продукцiї на 722тис.Євро. Весь експорт з давальницької сировини до Литви . Об'єми експорту зменьшилися на 127 тис.Євро або на 15% в порiвняннi з 2017р.
В Українi пiдприємство продало продукцiї на 500тис. грн. Це складає 2,2 % вiд всiєї реалiзацiї.
Послуг по пошиву для iнших пiдприємств не надавалося .

Весь експорт з давальницької сировини до Литви .
Вартiсть послуг за виготовлення виробiв залежить вiд їх трудомiсткостi i обсягiв замовлень. У виробництвi використовується обладнання вiдомих фiрм Японiї, Нiмеччини, Iталiї, Англiї, США. На фабрицi працюють спецiалiсти-професiонали, якi мають вiдповiдну теоретичну пiдготовку i практичний досвiд роботи в умовах iнтенсивного виробництва.

Мета Пiдприємства на 2019 рiк
1.Реалiзацiя виробiв i послуг на суму 950000Евро., реалiзацiя послуг i виробiв на Українському ринку , забеспечити повну загрузку трудових ресурсiв i максимiлiзацiю доходiв пiдприємства.
2.Досягненнi рiвня якостi продукцiї для забеспечення вимог европейських замовникiв.
3.Подальший розвиток реалiзацiї готових виробiв на Українi i за кордон
4.Пiдвищення продуктивностi працi в швейному цеху.
5.Пiдвищення рiвня квалiфiкацiї персоналу.
6.Формування органiзацiйної культури i лояльностi працiвникiв до Пiдприємства.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування За останнi 5 рокiв ( 2032 - 2018 р.) зменшились активи пiдприємства за рахунок вибуття i зносу. Вартiсть необоротних активiв протягом 2018 року в загальному зменьшилась на 28 тис. грн. в основному за рахунок зносу i на 31 грудня 2018 року склала 19,672 млн. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась на 628 тис.грн.
за рахунок придбання. i. У 2017 роцi пiдприємство iнвестувало2748 тис. грн. в придбання основних засобiв , полiпшення та капiтальнi ремонти , придбання МШП в основному на кап.ремонт даху головного корпусу , ремонт будiвель, закуплено обладнання та запчастини для швейного цеху.
Iнвестицiї в 2018 роцi склали 663 тис. грн. , якi були спрямованi в основному на дотримання технiки безпеки будiвель i примiщень, полiпшення умов працi для працiвникiв, виконання вимог аудиту за стандартом SA 8000. Витрачено на системи пожежної безпеки 168 тис.грн., зроблений капiтальний ремонт запасних виходiв головного i адмiнiстративного корпусiв на суму 287 тис.грн., проведенi будiвельнi роботи на суму 76 тис.грн. Закуплено основнi засоби на суму 97 тис.грн. та спецодяг малоцiнний iнвентар на 35 тис.грн.
На 2019 рiк планується провести заходи по покращенню заходiв з технiки безпеки та пожежної безпеки , безпечних умов в виробничому цеху, ремонту будiвель.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Пiдприємство має на балансi власнi основнi засоби. Iнвентаризацiя проведена станом на 30.11.2018 р.На звiтну дату 31.12.2018 на балансi облiковуються основнi засоби за залишковою вартiстю в сумi 19571 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась на 628 тис. грн.: За звiтний перiод вiдбулося: зменьшення необоротних активiв на 28 тис. грн., зменшення за рахунок зносу основних засобiв , збiльшення за рахунок: придбання малоцiнних необоротних матерiальних активiв та придбання основних засобiв .
Плануються капiтальнi та поточнi ремонти виробничих будiвель та примiщень .
Пiдприємство застосовувало норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв прямолiнiйним методом . Коефiцiєнт зносу основних засобiв дорiвнює 0,50. Такий рiвень зносу свiдчить про те, що основнi засоби на пiдприємствi знаходяться у доброму станi. В швейних цехах працює швейне обладнання сучасне вiд свiтових фiрм JUKI, YAMATO, RIMOLDI, UNION SPECIAL, BROTHER, PFAFF, MAUSER SPECIAL, TEXTIMA, Koliz.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Серед iстотних проблем, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства, можна визначити: високий рiвень податкiв та нестабiльнiсть податкового законодавства, вiдсутнiсть низьковiдсоткового кредитування промислових пiдприємств. Значною проблемою для пiдприємства є збiльшення вартостi енергоносiїв , а також їх 100% передоплата .За умови роботи переважно на давальницькiй сировинi, ринок замовлень та збуту визначається замовником. До проблемних причин належать: криза перевиробництва товарiв легкої промисловостi на свiтовому ринку, розмiщення замовлень в країнах з бiльш сприятливими економiчними умовами, недостатня кiлькiсть в забезпеченнi квалiфiкованими швачками в межах мiста та району.
У результатi своєї дiяльностi Компанiя пiддається впливу ряду фiнансових ризикiв, а саме кредитному ризику, ризику лiквiдностi та iншим ризикам, що є результатом фiнансових iнструментiв, якi вона має. Полiтика Компанiї по управлiнню ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Для фiнансування дiяльностi пiдприємство використовує власнi кошти , отриманi в результатi своєї дiяльностi . Пiдприємство може погасити зовнiшнi борги лише за умови отримання грошових коштiв вiд дебiторiв, реалiзацiї запасiв, та можливо, реалiзацiї необоротних активiв. У результатi своєї дiяльностi Компанiя пiддається впливу ряду фiнансових ризикiв, а саме кредитному ризику, ризику лiквiдностi та iншим ризикам, що є результатом фiнансових iнструментiв, якi вона має. Полiтика Компанiї по управлiнню ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв. Полiтики з управлiння кожним з цих ризикiв наведено нижче.

Основна мета Компанiї в управлiннi капiталом – забезпечити безперервнiсть дiяльностi Компанiї з метою максимiзацiї прибутку, а також для фiнансування операцiйних i капiтальних витрат i пiдтримання стратегiї розвитку Компанiї.
Компанiя здiйснює управлiння структурою капiталу та коригує її вiдповiдно до змiн в економiчному середовищi, тенденцiях на ринку та стратегiї розвитку. Станом на 31 грудня 2018р. не було змiн до мети чи полiтики Компанiї з управлiння капiталом.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець 2018 року пiдприємство працювало згiдно укладених договорiв, порушення по їх виконанню вiдсутнi. Згiдно договорiв проводиться реалiзацiя продукцiї в середньому на суму 1800тис. грн. щомiсячно.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В 2019роцi планується :
1.Реалiзацiя виробiв i послуг на суму 30 млн. грн.(950тис.Евро), , реалiзацiя послуг i виробiв на Українському ринку - забезпечити повну загрузку трудових ресурсiв i максимiлiзацiю доходiв пiдприємства. 2.Досягненнi рiвня якостi продукцiї для забезпечення вимог європейських замовникiв.3.Подальший розвиток реалiзацiї готових виробiв на Українi i за кордоном.4.Пiдвищення продуктивностi працi в швейному цеху. 5. Пiдвищення рiвня квалiфiкацiї персоналу. 6. Формування органiзацiйної культури i лояльностi працiвникiв до пiдприємства.
В 2019 роцi планується реалiзувати 1,1млн. виробiв. Запланована структура реалiзацiї в 2019 роцi – 95 % на експорт в Утенос трикотажас i 5% на внутрiшнiй ринок.
Запланована середня чисельнiсть працiвникiв пiдприємства в 2019роцi -180 чоловiк, iз них допомiжних i службовцiв - 15%. Важливою метою пiдприємства являється пiдвищення квалiфiкацiї, компетенцiї i ефективностi роботи. Також формування резерву, його пiдготовки i утримання, залучення нових квалiфiкованих швей.
План дiяльностi затверджений на засiданнi наглядової ради 15.03.2019року.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Кошти на дослiдження та розробки у звiтньому роцi не видiлялися.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Чистий прибуток за 2018рiк згiдно звiту про прибутки (збитки) склав 877тис. грн. . В звiтному роцi пiдприємство отримало валовий прибуток в сумi 1752тис.грн. ,у попередньому 2017 роцi валовий прибуток склав 5761 тис.грн.
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi в 2018 роцi склав 2892 тис.грн. прибутку. На нього значно вплинула позитивна курсова рiзниця Євро / грн. , яка за рiк склала 6839 тис.грн.
Прибуток в 2019 роцi планується отримати за рахунок збiльшення реалiзацiї , економiї енергоресурсiв, зменшення неефективних затрат на виробництвi, пiдвищення продуктивностi працi всiх робiтникiв. Операцiйний прибуток 62000 Евро по поточному курсу валюти.
Чистий прибуток без врахування курсових рiзниць 10тис.Евро по поточному курсу валюти.