Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, усього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 19606 19571 0 0 19606 19571
будівлі та споруди 17599 17549 0 0 17599 17549
машини та обладнання 1616 1662 0 0 1616 1662
транспортні засоби 44 35 0 0 44 35
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 347 325 0 0 347 325
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 19606 19571 0 0 19606 19571
Опис Iнвентаризацiя проведена станом на 30.11.2018р.На звiтну дату 31.12.2018р. на балансi облiковуються основнi засоби за залишковою вартiстю в сумi 19571тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась на 628тис. грн.: За звiтний перiод вiдбулося: зменьшення необоротних активiв на 28 тис. грн., зменшення за рахунок зносу основних засобiв , збiльшення за рахунок: придбання малоцiнних необоротних матерiальних активiв та придбання основних засобiв .
Основнi засоби використовуються в виробництвi .
Пiдприємство застосовувало норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв передбаченi прямолiнiйним методом. Нараховано амортизацiї по основнiм засобам 687 тис.грн. за 2018рiк Коефiцiєнт зносу основних засобiв дорiвнює 0,50. Такий рiвень зносу свiдчить про те, що основнi засоби на пiдприємствi знаходяться у доброму станi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -130415 -131292
Статутний капітал (тис.грн.) 5130 5130
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 5130 5130
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.
Висновок Порушенi вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вимагається приведення чистих активiв до вимог чинного законодовства.