Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

126.04.2018Загальнi збори Товариства57618.00022428.000256.900 Купiвля - продаж, поставка, вiдчуження майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг, укладання договорiв в тому числi додаткових договорiв.Продовження термiну договору позики № 1 вiд 21.11.2006р. на суму 1000тис.Евро . 27.04.2018www.mriya.pat.ua
Зміст інформації:
Загальнi збори Товариства , якi вiдбулися 26.04.2018р. приняли рiшення надати попередню згоду Наглядовiй радi Товариства на вчинення значних правочинiв якi будуть вчинятися акцiонерним Товариством i протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв товариства,.А саме:, купiвля - продаж, поставка, вiдчуження майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг, укладання договорiв в тому числi додаткових договорiв.Продовження термiну договору позики № 1 вiд 21.11.2006р. на суму 1000тис.Евро . Загальна сума правочинiв складає 57618 тис.грн (еквiвалент 1800тис. Евро.)Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 507902905 шт. Для участi у зборах зареєструвались акцiонери, якi володiють 507661254 голосуючими акцiями.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 507661254; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.