Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «Аудиторська компанiя Варiанта»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33360313
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 89600, Закарпатська обл., м.Мукачево,вул. Митрака, буд.58А, кв.5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 3556, 31.05.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018
Думка аудитора безумовно позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Ми звертаємо Вашу увагу на те, що вплив економiчної кризи, полiтичної нестабiльностi та проведення бойових дiй на тимчасово окупованих окремих територiях (ООС – операцiя об’єднаних сил), якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства. У цих умовах, ми не має можливостi передбачити можливi майбутнi змiни та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Публiчного акцiонерного товариства «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя».
Номер та дата договору на проведення аудиту А 15/03/2019, 15.03.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту 18.03.2019 - 22.04.2019
Дата аудиторського висновку (звіту) 20.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 18500
Текст аудиторського висновку (звіту) ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (звiт незалежної аудиторської компанiї ТОВ «ВАРIАНТА») щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» 2018 рiк Думка Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» (надалi «компанiя»), що складається iз Балансу (Звiту про фiнансовий стан) - форма №1 на 31 грудня 2018 р., Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) - форма №2, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) - форма №3, Звiту про власний капiтал - форма №4, звiту про сукупний дохiд за фiнансовий рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан компанiї на 31 грудня 2018 р., її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Основа для думки Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Пояснювальний параграф Ми звертаємо Вашу увагу на те, що вплив економiчної кризи, полiтичної нестабiльностi та проведення бойових дiй на тимчасово окупованих окремих територiях (ООС – операцiя об’єднаних сил), якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства. У цих умовах, ми не має можливостi передбачити можливi майбутнi змiни та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Публiчного акцiонерного товариства «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя». Ключовi питання аудиту Ключовi питання аудиту – це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Ми видiлили наступнi питання, якi вимагали вiд нас значної уваги пiд час виконання аудиту (зони оцiненого пiдвищеного аудиторського ризику суттєвого викривлення; питання значних суджень управлiнського персоналу; вплив на аудит важливих подiй або операцiй) зокрема: - безперервнiсть дiяльностi; - значнi операцiї з пов’язаними особами Безперервнiсть дiяльностi (примiтка № х1); iнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Станом на 31 грудня 2018р. поточнi зобов’язання компанiї перевищують її загальнi активи на 94462 тис. грн. Цi обставини вказують на iснування невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть компанiї безперервно продовжувати дiяльнiсть. Як це питання вирiшувалось пiд час аудиту? ми обговорили це питання з управлiнським персоналом; Управлiнський персонал Компанiї вважає, що вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення безперервностi дiяльностi Компанiї.Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Значнi операцiї з пов’язаними сторонами (примiтка № х2); Ми вважаємо це питання ключовим для аудиту через ризики притаманнi операцiям з пов’язаними сторонами, зокрема iснування iмовiрностi їх здiйснення не на загальних ринкових умовах Основна дiяльнiсть товариства, зокрема 98% операцiй з продажу послуг вiдбувається на користь пов’язаних осiб, еквiвалент 722 тис. євро Як це питання вирiшувалось пiд час аудиту? ми iдентифiкували пов’язаних сторiн суб’єкта господарювання, включаючи змiни порiвняно з попереднiм перiодом; ми проаналiзували характер вiдносин мiж суб’єктом господарювання i цими пов’язаними сторонами встановили тип й цiлi операцiй в ходi аудиту встановлено що операцiї з пов’язаними сторонами носять звичайний характер Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Звiт про надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних суб'єкта господарювання Iнша iнформацiя товариства, яка включається до рiчного звiту суб’єкта господарювання складається iз : - Звiту про корпоративне управлiння Компанiї за 2018 рiк вiд 18.04.2019. Iнша iнформацiя Компанiї за 2018 р., що не є фiнансовою звiтнiстю при виконаннi цього завдання з аудиту розглядалася нами згiдно вимог Мiжнародного стандарту аудиту (МСА) 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї» та Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi (МСЗНВ) 3000 «Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї» Пiд час виконання завдання за аудиту ми розглянули, зокрема але не виключно iнформацiю що мiстить Звiт про корпоративне управлiння товариства. Вiдповiдальнiсть за складання iншої iнформацiї, що мiстять вищезгаданi звiти несе керiвництво товариства. Звiт про корпоративне управлiння. Звiт про корпоративне управлiння (пункти 1-4 частини 3 ст. 401 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 № 3480-IV.). Iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння товариства пiдготовлена вiдповiдно до вимог ст. 401 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 № 3480-IV. Звiтнi данi суб'єкта господарювання складаються з iнформацiї що мiстить Звiт про корпоративне управлiння Компанiї за 2018 рiк. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї зi Звiту про управлiння. У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили iснування фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж Звiтом про корпоративне управлiння (зокрема , щодо iнформацiї яка розкривається вiдповiдно до пунктiв 1-4 частини 3 ст. 401 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 № 3480-IV) i фiнансовою звiтнiстю товариства та iншими нашими знаннями отриманими пiд час аудиту. Вiдповiдальнiсть за iнформацiю та складання Звiту про корпоративне управлiння несе керiвництво товариства. Звiт про корпоративне управлiння (пункти 5-9 частини 3 ст. 401 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 № 3480-IV.). Iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння товариства пiдготовлена вiдповiдно до вимог ст. 401 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 № 3480-IV. Звiтнi данi суб'єкта господарювання складаються з iнформацiї що мiстить Звiт про корпоративне управлiння Компанiї за 2018 рiк. Висловлення думки. При висловленнi думки щодо iнформацiї про предмет завдання та застосовних критерiїв – «На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нам не стало вiдомо про необхiднiсть будь-яких суттєвих коригувань оцiнки ключових показникiв дiяльностi для приведення їх у вiдповiднiсть до критерiїв, розкриття яких передбаченi пунктами 5-9 частини 3 ст. 401 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 № 3480-IV Висновок про надання впевненостi щодо рiчних Звiтних даних суб'єкта господарювання є наступним Аудитор не виявив фактiв суттєвої невiдповiдностi та викривлень у Звiтних даних суб'єкта господарювання за 2018 р., якi складенi Компанiєю у вiдповiдностi до вимог ст. 401 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 № 3480-IV та до даних фiнансової звiтностi Товариства за 2018 р., щодо якої висловлено думку у попередньому роздiлi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: • iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; • отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; • оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; • доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. • оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Ярослав Голубка (Номер Реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб’єктiв аудиторської дiяльностi Роздiл «Аудитори» № 101671; Сертифiкат Серiя А № 005892 виданий згiдно рiшення АПУ №143 вiд 17.01.05 р., продовжено згiдно рiшення АПУ № 307/3 29.01.2016р. до 29.01.2020 р.) Аудиторська компанiя ТОВ "Варiанта" Мiсто Мукачево, 22 квiтня 2019 року Ярослав Голубка _______________ ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ Й ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Нижченаведена заява, яку необхiдно розглядати разом з описом обов’язкiв незалежних аудиторiв, що мiстяться у вищенаведеному Звiтi незалежного аудитора, зроблена з метою розмежування вiдповiдальностi управлiнського персоналу Публiчного акцiонерного товариства «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» (надалi – "Компанiя") i зазначених незалежних аудиторiв, стосовно фiнансової звiтностi Компанiї. Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансове становище Компанiї станом на 31 грудня 2018 та її фiнансовi результати, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi за рiк, що минув на 31 грудня 2018 року у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ").. У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi управлiнський персонал Компанiї вiдповiдає за: - Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування; - Застосування обґрунтованих оцiнок i допущень; - Дотримання вiдповiдних МСФЗ й розкриття всiх iстотних вiдхилень у примiтках до фiнансової звiтностi; - Пiдготовку фiнансової звiтностi виходячи з допущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке допущення неправомiрне. Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за : - Розробку, впровадження й забезпечення функцiонування ефективної й надiйної системи внутрiшнього контролю; - Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє в будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове становище Компанiї та забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ; - Вживання заходiв, у межах своєї компетенцiї, для забезпечення збереження активiв Компанiї; - Запобiгання й виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань. ______________________________________________ (Пiдпис) ______________________________________________ (Пiдпис) В.О. ген. директора / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Рощина Тетяна Iгорiвна . (Посада / П.I.Б.) М.П. ЗВIТ ПРО СУКУПНI ДОХОДИ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року (в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше) Примiтки 2018 2017 Чистий дохiд вiд реалiзацiї 7 22910 23490 Собiвартiсть реалiзацiї 8 (21158) (17729) Валовий прибуток 1752 5761 Iншi операцiйнi доходи 11 24197 1466 Адмiнiстративнi витрати 9 (4869) (3947) Витрати на збут 10 (676) (518) Iншi операцiйнi витрати 11 (17512) (21330) Операцiйний прибуток (збиток) 2892 (18568) Фiнансовi доходи 12 1 - Фiнансовi витрати 12 (1935) (1817) Iншi доходи 13 - 4 Iншi витрати 13 (81) (66) Прибуток (збиток) до оподаткування 877 (20447) Витрати з податку на прибуток 14 (-) (-) Чистий прибуток (збиток) за перiод 877 (20447) Iнший сукупний дохiд - - Переоцiнка основних засобiв - - Iнший сукупний дохiд, пiсля оподаткування - - Сукупний дохiд за перiод, пiсля оподаткування 15 877 (20447) Прибуток на акцiю: Базовий та понижений 0,00171 -0,03985 ______________________________________________ (Пiдпис) ______________________________________________ (Пiдпис) В.О. ген. директора / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Рощина Тетяна Iгорiвна . (Посада / П.I.Б.) М.П. ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН на 31 грудня 2018 року (в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше) Примiтки 31.12.2018 31.12.2017 АКТИВИ Необоротнi активи Основнi засоби 16 19571 19606 Нематерiальнi активи 16 9 Вiдстроченi податковi активи - - Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 85 85 19672 19700 Оборотнi активи Запаси 17 1757 1655 Торгова дебiторська заборгованiсть 18 50 101 Аванси виданi 19 50 169 Дебiторська заборгованiсть з бюджетом 20 228 361 Iнша дебiторська заборгованiсть 18 206 206 Грошовi кошти та їх еквiваленти 21 30 188 Iншi оборотнi активи 19 69 48 2390 2728 РАЗОМ AКТИВИ 22062 22428 КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Капiтал Акцiонерний капiтал 22 5130 5130 Додатковий капiтал 9039 9039 Резервний капiтал 16 16 Нерозподiлений прибуток (144600) (145477) (130415) (131292) Довгостроковi зобов'язання Довгостроковi фiнансовi зобов’язання 23 31714 33496 Довгостроковi забезпечення 1226 1053 Вiдстроченi податковi зобов’язання 3013 3013 35953 37562 Поточнi зобов’язання Короткострковi кредити та позики 23 - - Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями - - Торгова кредиторська заборгованiсть 24 71658 75645 Зобов’язання перед бюджетом 20 226 238 Зобов’язання зi страхування 93 150 Зобов’язання з оплати працi 551 556 Аванси отриманi 25 22259 18618 Резерви, забезпечення 25 - - Iнша кредиторська заборгованiсть 24 21737 20951 116524 116158 РАЗОМ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 22062 22428 ______________________________________________ (Пiдпис) ______________________________________________ (Пiдпис) В.О. ген. директора / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) М.П. ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року (в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше) 2018 2017 Операцiйна дiяльнiсть Грошовi надходження вiд клiєнтiв 26642 24111 Повернення податкiв 668 731 Цiльове фiнансування - - Отриманi аванси - - Отриманi вiдсотки 1 - Отриманi штрафи, пенi - - Грошовi надходження вiд оренди - - Грошовi надходження вiд страхових премiй - - Грошовi платежi постачальникам (5074) (5866) Грошовi платежi працiвникам (13390) (9815) Сплачений податок на прибуток - - Сплачений податок на додану вартiсть - - Вiдрахування на соцiальнi заходи (3625) (2661) Сплаченi iншi податки i збори (4469) (3562) Iншi надходження 521 364 Iншi витрачання (769) (620) Чистi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 505 2682 Iнвестицiйна дiяльнiсть Надходження вiд продажу необоротних активiв - 5 Отриманi вiдсотки - - Отриманi дивiденди - - Придбання необоротних активiв (628) (2696) Iншi надходження - - Iншi витрачання - - Чистi потоки грошових коштiв, використанi в iнвестицiйнiй дiяльностi (628) (2691) Фiнансова дiяльнiсть Поповнення статутного капiталу - - Отриманi позики - - Погашення позик (-) (-) Поступлення вiд нарахованих вiдсоткiв по рахунках в банках Сплаченi дивiденди (-) (-) Сплаченi вiдсотки (-) (-) Iншi платежi (-) (-) Чистi потоки грошових коштiв, використанi в фiнансовiй дiяльностi - - Чистий прирiст грошових коштiв та їх еквiвалентiв (123) (9) Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду 188 197 Вплив змiн валютних коштiв (35) - Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду 30 188 ______________________________________________ (Пiдпис) ______________________________________________ (Пiдпис) В.О. ген. директора / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) М.П. Звiт про змiни у власному капiталi За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року (в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше) Зареєстро- ваний капiтал Додатко-вий капiтал Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток Разом Станом на 31 грудня 2017 5130 9039 16 (145477) (131292) Виправлення помилок - - - - - Дооцiнка основних засобiв Чистий прибуток за перiод - - - 877 877 Виплата дивiдендiв - - Iнший сукупний дохiд - - - Перенесення амортизацiї - - - - - Амортизацiя об'єктiв державної власностi - - - - - Поповнення фонду розвитку виробництва - - - - - Поповнення резервного капiталу - - - - - Iншi змiни в капiталi - - - - - Станом на 31 грудня 2018 5130 9039 16 (144600) (130415) ______________________________________________ (Пiдпис) ______________________________________________ (Пiдпис) В.О. ген. директора / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Рощина Тетяна Iгорiвна (Посада / П.I.Б.) М.П.

д/н
д/н