Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АОО № 610755
3. Дата проведення державної реєстрації 26.07.1994
4. Територія (область)* Закарпатська область
5. Статутний капітал (грн) 5130458.71
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 160
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

14.14 - ВИРОБНИЦТВО СПIДНЬОГО ОДЯГУ

14.13 - ВИРОБНИЦТВО IНШОГО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ

14.19 - ВИРОБНИЦТВО IНШОГО ОДЯГУ ТА АКСЕСУАРIВ

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ"Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку 380805
3) Поточний рахунок 26001708934409
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ"Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку 380805
6) Поточний рахунок у іноземній валюті 26002385174