Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

2) Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Головний бухгалтер / в.о.Генерального директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тетяна Iгорiвна Рощина
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1966
5) освіта** Вища, Київський iнститут народного господарства, економiст
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ВАТ "МТФ "Мрiя", керiвник групи працi i заробiтної плати
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.10.2012, не визначено
9) опис Посадова особа ненадала згоду на розкриття паспортних даних Змiн в персональному складi посадової особи в звiтному роцi не було. Згiдно протоколу наглядової ради № 6/12 вiд 04.10.2012 р. призначена виконуючим обов'язки генерального директора по сувмiсництву посад головного бухгалтера . Термiн на посадi виконуючого обов'язки генерального директора по сувмiсництву посад головного бухгалтера продовжений згiдно протоколу Наглядової ради № 02/18 вiд 31.01.2018. Генеральний директор своїй роботi керується Статутом Товариства, Положенням про генерального директора , законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю. Генеральний директор : а) представляє без довiреностi Товариство у вiдносинах зi всiма без винятку державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, у вiдносинах з фiзичними особами; б) здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства; в) укладає та пiдписує вiд iменi Товариства господарськi та iншi договори, виступає розпорядником його коштiв та майна, видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства, з урахуванням обмежень викладених в цьому Статутi; г) подає Наглядовiй Радi пропозицiї щодо призначення та звiльнення з посади головного бухгалтера; д) розробляє поточнi плани дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання; ж) розробляє фонд оплати працi Товариства та подає його на затвердження Наглядовiй Радi; з) приймає рiшення про дату скликання та порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв, органiзовує їх проведення; и) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; к) використовує кошти цiльових фондiв Товариства згiдно затверджених Наглядовою Радою напрямкiв i розмiрiв їх використання; л) розробляє бюджет та подає його на затвердження Наглядовiй Радi; м) приймає будь-якi кадровi рiшення i укладає трудовi договори (контракти) з керiвниками та головними бухгалтерами дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства. Оклад, винагорода, як генерального директора згiдно штатного розпису. Посадова особа емiтента виконує обов'язки (головного бухгалтера) згiдно з Посадовою iнструкцiєю по веденню бухгалтерського i фiнансового облiку Товариства. Оклад (винагорода), як Головного бухгалтера, згiдно штатного розпису. Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтньої плати особа не надала. Винагороду в натуральнiй фомi не отримувала. Посад на будь яких iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалася. Загальний стаж трудової дiяльностi становить понад 35 роки, на керiвних посадах 21 рiк . попереднi посади: економiст, керiвник групи працi i заробiтної плати ПАТ "МТФ "Мрiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада* Голова наглядоворї ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вашкiс Вiтаутас
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1967
5) освіта** Вища, Каунаський технологiчний iнститут, магiстр по менеджменту i адмiнiстративного бiзнесу.
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
Заступник директора з управлiння ризику бiзнесу концерну СБА.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018, 3 роки
9) опис Посадова особа ненадала згоду на розкриття паспортних даних Обраний на посаду Голови наглядової ради згiдно протоколу № 08/18 вiд 27/04/2018 . Голова наглядової ради є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Компетенцiя Наглядової Ради. У своїй роботi керується Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду , законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю Наглядова Рада вiдповiдно до Статуту визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Генеральним директором поточнi плани розвитку Товариства та звiти про їх виконання. Наглядова Рада вiдповiдно до Статуту здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Генеральним директором поточнi плани розвитку Товариства та звiти про їх виконання; б) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; в) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Генеральним директором; д) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Генеральним директором дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Генерального директора, або за згодою мiж Генеральним директором i Товариством, усуває Генерального директора вiд виконання ним обов'язкiв i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора; е) визначає умови оплати працi Генерального директора; з) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства.Винагороду не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. В Товариствi не працює. Загальний стаж трудової дiяльностi становить понад 31р. Нерезидент. Голова наглядової ради Товариства з 2008 р. Згiдно Керiвний стаж понад 23 рокiв.Перебуває на посадi директора з управлiння ризику бiзнесу концерну СБА, Литва. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалася.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iнга Превелене
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1976
5) освіта** Каунаський технологiчний унiверситетий университет
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
Директор з виробництва " Утенос трикотажас "
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018, 3 роки
9) опис Посадова особа ненадала згоду на розкриття паспортних даних. Дана особа здiйснює свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ "Утенос Трикотажас» Литва.Член наглядової ради є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. У своїй роботi керується Статутом Товариства, Положенням про ревiзiйну комiсiю , законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю. Наглядова Рада вiдповiдно до Статуту визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Генеральним директором поточнi плани розвитку Товариства та звiти про їх виконання. Винагороду не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. В Товариствi не працює. Загальний стаж трудової дiяльностi понад 18 рокiв , на керiвних посадах7 рокiв. Працює на посадi директора з виробництва "Утенос трикотажас»(Литва). Дану посаду займає з 11/08/2017р. . До цього працювала з 2001 року на рiзних посадах "Утенос трикотажас»(Литва). Непогашена судимiсть вiдсутня. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня,до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалася. Нерезидент(Лтива).


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сандра Вирейките
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1984
5) освіта** Вища, Шауляйський унiверситет
6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
АО „Жямайтийос пиенас“ („?emaitijos pienas“), Директор персоналу.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018, 3 роки
9) опис Посадова особа ненадала згоду на розкриття паспортних даних. Дана особа обрана членом наглядової ради Товариства на загальних зборах 26/04/2018р. Начальник вiддiлу персоналу "Утенос трикотажас " , Литва. Дану посаду займає з 02.11.2017. До цього працювала на посадах старшого спеацiалiста Адмiнiстрацiї Мажейкяйського району ,(Литва) керiвника персоналу ЗАО «Етернти Балтик» , АО « Жямайтийос пиенас» , Загальний стаж роботи – 13 рокiв. На керiвних посадах 11 рокiв .Непогашена судимiсть вiдсутня. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ "Утенос Трикотажас» Литва.Головним обов'язком членiв наглядової ради є контроль за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства та захист iнтересiв акцiонерiв Товариства. Керується у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, та рiшеннями зборiв Товариства. Для здiйснення своїх повноважень наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi; - iнiцiювати скликання загальних зборiв акцiонерiв; - залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства. Член наглядової ради є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.Наглядова Рада вiдповiдно до Статуту визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Генеральним директором поточнi плани розвитку Товариства та звiти про їх виконання. Винагороду не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. В Товариствi не працює. Перебуває на посадi начальника вiддiлу персоналу "Утенос трикотажас " , Литва. Нерезидент. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалася.


1) посада* Заступник Голови Наглядової ради (Представник юридичної особи АТ "Утенос Трикотажас» )
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Алгирдас Шабунас
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1974
5) освіта** Вища, Каунаський унiверситет В.Диджейо
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
Вiцепрезидент по фiнансах концерну SBA (Литва)
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018, 3 роки
9) опис Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних. Заступник Голови наглядової ради представник вiд юридичної особи АО «Утенос трикотажас» , є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. У своїй роботi керується Статутом Товариства, Положенням про ревiзiйну комiсiю , законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю .Наглядова Рада вiдповiдно до Статуту здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Генеральним директором поточнi плани розвитку Товариства та звiти про їх виконання; б) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; в) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Генеральним директором; д) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Генеральним директором дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Генерального директора, або за згодою мiж Генеральним директором i Товариством, усуває Генерального директора вiд виконання ним обов'язкiв i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора; е) визначає умови оплати працi Генерального директора; з) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; Винагороду посадова особа не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. В Товариствi не працює. Загальний стаж трудової дiяльностi становить 22 рокiв. Попереднi посади: вiцепрезидент по фiнансах концерну SBA. Керiвний стаж понад 11 рокiв. Призначений в члени Наглядової ради вiд юридичної особи "Утенос трикотажас" на загальних зборах Товариства 26/04/2018р. Нерезидент. Перебуває на посадi Генерального директора "Утенос Трикотажас", Литва, м. Утена. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався.


1) посада* Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марiя Iванiвна Бiгун
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1957
5) освіта** Вища, Київський iнститут легкої промисловостi, iнженер-технолог
6) стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ПАТ "МТФ "Мрiя", заступник директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2015, 5 роки
9) опис Посадова особа ненадала згоду на розкриття паспортних даних . Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту Товариства. Матерiали перевiрок ревiзiйна комiсiя надає вищому органу Товариства та наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв ревiзiйної комiсiї вищий орган Товариства не має права затвердити рiчний баланс. Голова ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Посадова особа емiтента надiлена всiма повноваженнями Голови ревiзiйної комiсiї, щодо контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства вiдповiдно до Статуту ПАТ. Оклад (винагорода), як директора з виробництва, згiдно штатного розпису. Винагороду за посаду голови ревiзiйної комiсiї , в тому числi у натуральнiй фомi не отримувала. Посад на будь яких пiдприємствах не займає. Перебуває на посадi директора з виробництва. Загальний стаж трудової дiяльностi становить 42 роки. Попереднi посади: начальник цеху , начальник виробничого вiддiлу, заступник директора ВАТ "МТФ "Мрiя". Керiвний стаж понад 29 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалася.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Солiган Любов Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1959
5) освіта** Освiта середньо-спецiальна, Республiканський заочно-технологiчний технiкум м. Київ, 1983 року за фахом технiк-плановик з планування .
6) стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ПАТ "МТФ "Мрiя", голова профкому
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2015, 5 роки
9) опис Посадова особа ненадала згоду на розкриття паспортних даних Член ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.Посадова особа емiтента надiлена всiма повноваженнями члена ревiзiйної комiсiї, щодо контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства вiдповiдно до Статуту ПАТ. У своїй роботi керується Статутом Товариства, законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки вищому органу Товариства, матерiали перевiрок ревiзiйна комiсiя надає вищому органу Товариства та наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв ревiзiйної комiсiї вищий орган Товариства не має права затвердити рiчний баланс. Винагороду за посаду члена ревiзiйної комiсiї в тому числi у натуральнiй фомi не отримувала. Посад на будь яких пiдприємствах не займає. Перебуває на посадi пакувальника . Попереднi керiвнi посади: голова профкомi, член ревiзiйної комiсiї Оклад (винагорода), як пакувальника згiдно штатного розпису. Загальний стаж роботи понад 41 рокiв. Керiвний стаж понад 8 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалася.


1) посада* член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тегзе Вiра Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1964
5) освіта** Вища, Ужгородський державний унiверситет
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
Економiст ПАТ "МТФ "Мрiя"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2015, 5 рокiв
9) опис Посадова особа ненадала згоду на розкриття паспортних даних Член ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.Посадова особа емiтента надiлена всiма повноваженнями члена ревiзiйної комiсiї, щодо контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства вiдповiдно до Статуту ПАТ. У своїй роботi керується Статутом Товариства, законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки вищому органу Товариства, матерiали перевiрок ревiзiйна комiсiя надає вищому органу Товариства та наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв ревiзiйної комiсiї вищий орган Товариства не має права затвердити рiчний баланс. Винагороду за посаду члена ревiзiйної комiсiї в тому числi у натуральнiй фомi не отримувала. Посад на будь яких пiдприємствах не займає.Загальний стаж роботи 35 роки. Економiст ПАТ"МТФ "Мрiя" останнi 6 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалася.


1) посада* Член наглядової ради (Представник юридичної особи АТ "Утенос Трикотажас» )
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрiй Гробов
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1972
5) освіта** Вища,Вiльнюський унiверситет
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
Фiнансовий аналiтик Концерну SBA. Литва
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018, 3 роки
9) опис Посадова особа не ненадала згоду на розкриття паспортних даних. Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ «Утенос Трикотажас» Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства. Обраний членом Наглядової ради на загальних зборах Товариства 26/04/2018р. Член наглядової ради представник вiд юридичної особи АО «Утенос трикотажас» є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. У своїй роботi керується Статутом Товариства, Положенням про ревiзiйну комiсiю , законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю Компетенцiя Наглядової Ради. Наглядова Рада вiдповiдно до Статуту визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Генеральним директором поточнi плани розвитку Товариства та звiти про їх виконання. Винагороду не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. В Товариствi не працює. Загальний стаж роботи 24 роки. Перебуває на посадi фiнансового директор АТ "Утенос Трикотажас» з 02.02.2015року, до цього фiнансовий аналiтик Концерну SBA. Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Член наглядової ради (Представник юридичної особи АТ "Утенос Трикотажас" )Андрiй Гробовд/н0000
Член наглядової радиIнга Превеленед/н0000
Член наглядової радиСандра Вирейкитед/н0000
Голова Наглядової РадиВашкiс Вiтаутасд/н11.9-710
Головний бухгалтер/в.о. генерального директора Тетяна Iгорiвна Рощинад/н2236880.04362236880
Голова Ревiзiйної комiсiїМарiя Iванiвна Бiгунд/н2539600.04952539600
член ревiзiйної комiсiїТегзе Вiра Iванiвнад/н0000
член ревiзiйної комiсiїСолiган Любов Iванiвнад/н2539480.04952539480
Заступник Голови Наглядової ради (Представник юридичної особи АТ "Утенос Трикотажас" )Алгирдас Шабунасд/н0000
Усього 735738 0.14340589 735738 0