Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2018
Кворум зборів** 98.95
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. Порядок денний
1.Обрання лiчильної комiсiї, секретаря та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2017 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора. Визначення основних напрямiв дiяльностi акцiонерного товариства у 2018 роцi.
3.Звiт Наглядової ради за 2017 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5.Затвердження рiчного звiту, (балансу ) Товариства за 2017р.
6. Визначення та затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за пiдсумками роботи у 2017р.
7. Про затвердження рiшень прийнятих Наглядовою радою в 2017 роцi
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рiшення про визначення кiлькiсного складу та членiв Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що можуть вчинятись акцiонерним товариством протягом не бiльше одного року з дати надання такого погодження (рiшення загальних зборiв).
По всiх питаннях порядку денного рiшення прийнятi.
Обраний новий склад Наглядової ради Товариства в кiлькостi 5 осiб.___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити): бюлетенями ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити): д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні