Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

1) Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2018
Кворум зборів** 98.95
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. Порядок денний
1.Обрання лiчильної комiсiї, секретаря та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2017 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора. Визначення основних напрямiв дiяльностi акцiонерного товариства у 2018 роцi.
3.Звiт Наглядової ради за 2017 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5.Затвердження рiчного звiту, (балансу ) Товариства за 2017р.
6. Визначення та затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за пiдсумками роботи у 2017р.
7. Про затвердження рiшень прийнятих Наглядовою радою в 2017 роцi
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рiшення про визначення кiлькiсного складу та членiв Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що можуть вчинятись акцiонерним товариством протягом не бiльше одного року з дати надання такого погодження (рiшення загальних зборiв).
По всiх питаннях порядку денного рiшення прийнятi.
Обраний новий склад Наглядової ради Товариства в кiлькостi 5 осiб.___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.