Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi та важливi аспекти облiкової полiтики
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року (в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше)

1. Iнформацiя про Компанiю та основнi напрямки її дiяльностi
ПАТ «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства. Основними видами дiяльностi є виробництво спiднього одягу, виробництво iншого верхнього одягу, виробництво iншого одягу й аксесуарiв, оптова торгiвля одягом i взуттям, роздрiбна торгiвля одягом у спецiальних магазинах. ПАТ «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» знаходиться: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Матросова, 13. Свiдоцтво Про державну реєстрацiю: Серiя АОО №610755 вiд 26.07.1994 р.

2. Умови функцiонування Компанiї в Українi
Пiсля 2013-2015 рокiв полiтичної та економiчної нестабiльностi, протягом 2016-2018 рокiв, на нашу думку, знизилися системнi ризики для українського фiнансового сектору, макроекономiчне середовище, як зовнiшнє, так i внутрiшнє, було сприятливе. В 2016 роцi економiка вперше продемонструвала ознаки вiдновлення, зокрема: вiдновилося зростання ВВП, iнфляцiя була контрольованою i в межах цiльового орiєнтира Нацiонального банку, значно скоротилися збитки банкiвського i корпоративного секторiв. У 2017-2018 роках тенденцiї росту економiки збереглися, однак економiка зростала повiльнiше вiд закладених у бюджетi показникiв.
Мiжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало зростання економiки України у 2019 2,9%. Мiжнародний валютний фонд залишив прогноз росту ВВП України у 2019 на рiвнi 2,7%. Очiкується, що економiка України покаже зростання в 3,0%, а iнфляцiя до кiнця 2019-го становитиме 7,4 %. Разом з тим Мiжнародний валютний фонд прогнозує зростання свiтового ВВП в 2019 роцi на 3,5%, що на 0,2 процентних пунктiв нижче попереднiх оцiнок. По країнах з ринком, що формується i країнам, що розвиваються, прогноз Мiжнародного валютного фонду теж знизився на 0,2 процентних пунктiв - 4,5% вiдповiдно.
Як бачимо зростання економiки України є недостатнiм та вiдстає вiд зростання свiтового ВВП та вiд прогнозного показника для країн, що розвиваються.
Основнi замовлення Компанiя отримує вiд нерезидентiв. Функцiонування компанiї, можливостi її розвитку та збiльшення оборотiв у значнiй мiрi залежить вiд стабiльностi курсiв валют України та валютного регулювання, що проводить Нацiональний банк.
Подальшi змiни економiчної ситуацiї в країнi можуть суттєво вiдрiзнятися вiд прогнозної оцiнки. Незважаючи на вищеперерахованi фактори, немає пiдстав для змiни прогнозiв чи стратегiї Компанiї.

3. Основи пiдготовки фiнансових звiтiв

3.1. Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), затвердженими Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), а також тлумаченнями, випущеними Комiтентом iз Тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ").

3.2. Основа подання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена на основi принципiв нарахування та iсторичної собiвартостi. Випадки вiдхилення вiд указаних принципiв розкриваються у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансової звiтностi.
На практицi сутнiсть операцiй та iнших обставин i подiй не завжди вiдповiдає тому, що витiкає з їх юридичної форми. Компанiя органiзувала та здiйснює облiк та вiдображає господарськi операцiї та iншi подiї не тiльки згiдно їх юридичної форми, але згiдно з їх змiстом та економiчною сутнiстю.

3.3. Функцiональна валюта та валюта представлення
Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня, що є валютою середовища, в якому здiйснюються основнi господарськi операцiї. Українська гривня не є повнiстю конвертованою валютою за межами територiї України. Фiнансову звiтнiсть складено в тисячах гривень з заокругленням до цiлих, якщо окремо не зазначено iнше.

3.4. Суттєвi судження, облiковi оцiнки та припущення керiвництва
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень та здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Облiковi оцiнки та припущення
Оцiнки та припущення керiвництва базуються на iнформацiї, яка доступна на дату складання фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки та припущення перiодично переглядаються i, в разi необхiдностi коригувань, такi коригування вiдображаються у складi фiнансових результатiв за той перiод, в якому про них стало вiдомо. Iнформацiю про найбiльш суттєвi облiковi оцiнки та припущення керiвництва Компанiї наведено нижче.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв та фiнансових зобов’язань, що визнаються в звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на основi даних активних ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових потокiв. У якостi вхiдних даних для цих моделей за можливостi використовується iнформацiя з ринкiв, що мають iнформацiю для спостережень, проте у тих випадках, коли така практична можливiсть вiдсутня, необхiдним є певна доля судження для встановлення справедливої вартостi. Судження включають врахування таких вхiдних даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик та волатильнiсть. Змiни в припущеннях вiдносно факторiв можуть спричинити вплив на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi створюється виходячи з оцiнки Компанiєю платоспроможностi конкретних дебiторiв. Якщо вiдбувається погiршення платоспроможностi якого-небудь iз великих дебiторiв або фактичнi збитки вiд невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцiнки Компанiї, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Нарахування (та вiдновлення) резерву на зниження вартостi дебiторської заборгованостi можуть бути iстотними.
Резерв оплати вiдпусток
Резерв оплати вiдпусток створюється виходячи з оцiнки Компанiєю витрат пов’язаних з наявнiстю невикористаних вiдпусток персоналом. Якщо персонал не використовує передбаченi законодавством вiдпустки, то фактичнi витрати вiд настання зобов’язань Компанiї по оплатi вiдпусток можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву вiдпусток може бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.
Податки
Стосовно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, а також сум та термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. З урахуванням довгострокового характеру операцiй Компанiї та складностi договiрних умов, рiзниця, що виникає мiж фактичними результатами та прийнятими припущеннями, або майбутнi змiни таких припущень можуть призвести до суттєвих коригувань у вже вiдображених сумах доходiв та витрат з податку на прибуток. Компанiя не створює резервiв спираючись на обґрунтованi припущення. Вiдстроченi податковi активи визнаються по усiм невикористаним податковим збиткам у тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподаткованого прибутку в рахунок якого можуть бути зарахованi податковi збитки.
Необхiднi суттєвi припущення керiвництва стосовно очiкуваних величин оподаткованого прибутку, термiнiв його отримання та стратегiї податкового планування для визначення суми вiдстрочених податкових активiв.
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень та здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Припущення щодо функцiонування Компанiї у найближчому майбутньому
У найближчому майбутньому Компанiя буде продовжувати пiдпадати пiд вплив нестабiльної економiки в країнi. У результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї й можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї, її здатнiсть обслуговувати й погашати свої зобов'язання в мiру настання строкiв їх оплати.
Фiнансову звiтнiсть Компанiї складено, виходячи iз припущення про її функцiонування у майбутньому, яке передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi могли б мати мiсце, якби Компанiя була не здатна продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому та якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi своєї звичайної дiяльностi.

4. Основнi положення облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики, якi використовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi наведено нижче.

4.1. Основнi засоби
Первiсна вартiсть основних засобiв складається з вартостi їх придбання, включаючи невiдшкодованi податки на придбання, а також будь-якi витрати, пов'язанi з приведенням засобiв у робочий стан та їх доставкою до мiсця використання.
Замiни та покращення, що суттєво продовжують термiн служби активiв, капiталiзуються, а витрати на поточне обслуговування вiдображаються в складi витрат у перiод їх виникнення.
Пiсля первiсного визнання основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Незавершене будiвництво включає витрати на будiвництво й реконструкцiю основних засобiв та на незавершенi капiтальнi вкладення. Незавершене будiвництво на дату складання фiнансової звiтностi вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Незавершене будiвництво не амортизується, поки актив не буде готовий до використання.
Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї, але не ранiше мiсяця, наступного за мiсяцем коли об'єкт почав використовуватися (введено в експлуатацiю).
Основнi засоби в бухгалтерському облiку класифiкуються за наступними групами:

Група основних засобiв Термiн корисного використання, роки
Земля не амортизується
Будiвлi:
Будiвлi (за винятком житлових) 70
Жиловi будiвлi 70
Споруди 41
Дороги 15
Резервуары для води 15
Iншi 15
Мережi ,передавальнi пристрої:
Трубопроводи 15
Передавальнi мережi 15
Iншi 15
Технологiчне обладнання:
В’язальне 7-12
Фарбувальне 7-14
Оздоблювальне 7-14
Закрiйне 7-10
Швейне 7-10
Iнше виробниче обладнання:
Електроприлади 4-7
Сантехнiка 7
Вимiрювальнi та регулюючi (налаштовуючi) прилади 4-7
Обладнання для металообробки 7
Iншi прилади 4-7
Транспортнi засоби:
Легковi, 5
Грузовi автомобiлi, прицчпи та напiвпричепи, автобуси, 5-7
Прочее имущество (внутризаводской автотранспорт) 5
Офiсне обладнання:
Мебель,iнвентар 4
Битова електротехнiка 4
Коври, жалюзi 4
Iнше 5
Оргтехнiка:
Комп’ютери 3
Принтери 3
Телефони, факсовi апарати 3-5
Копiювальнi апарати 2-3
Обладнання для компьютерних мереж 3-6
Iнше 3-4
Iншi невиробничi:
Столова 5
Медпункт 4-5
Спортивний 4-7
Для вiдпочинку 5
Господарськi 4
Торговi 4
Iнше 4-5

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 50% його вартостi та решти 50% вартостi у мiсяцi їх вилучення з активiв (списання з балансу) внаслiдок невiдповiдностi критерiям визнання активом.
Залишкова вартiсть, строк корисного використання й методи амортизацiї переглядаються й при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.

4.2. Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи визнаються за собiвартiстю й амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи враховуються по їхнiй собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї, та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Нематерiальнi активи в бухгалтерському облiку класифiкуються за наступними групами:
Група нематерiальних активiв Термiн корисного використання, роки
Програмне забезпечення 2-4
Придбанi права 3
Iншi нематерiальнi 4

4.3. Зменшення корисностi активiв
Активи, що мають невизначений термiн служби, не пiдлягають амортизацiї щороку тестуються на предмет зменшення корисностi.
Активи, що пiдлягають амортизацiї, оцiнюються на предмет зменшення корисностi кожного разу, коли якi-небудь подiї або змiни обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу може перевищувати суму його очiкуваного вiдшкодування. Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти): справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або його вартостi використання. Для цiлей оцiнки активiв на предмет зменшення корисностi активи групуються в найменшi групи, для яких можна видiлити грошовi потоки, що окремо iдентифiкуються (одиницi, що генерують грошовi кошти).

4.4. Запаси
Первiсно запаси визнаються за собiвартiстю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до теперiшнього мiсця перебування та приведення у теперiшнiй стан. Пiд час вибуття (списання з балансу) запаси оцiнюються за методом ФIФО.
На дату звiту про фiнансовий стан запаси оцiнюються за меншою з двох вартостей: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних витрат, пов'язаних з реалiзацiєю.

4.5 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, депозити, що зберiгаються до вимоги в банках, банкiвськi овердрафти.

4.6. Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, позики i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, та фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу.
В момент первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї i, якщо це можливо i доцiльно, наприкiнцi кожного фiнансового року проводить аналiз таких активiв на предмет перегляду вiдповiдностi категорiї, до якої вони були вiднесенi.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi активи, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi активи оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за такими активами вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про сукупнi доходи.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим строком погашення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, якщо Компанiя має реальний намiр та здатнiсть утримувати їх до настання строку погашення. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, розрахованою за методом ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за iнвестицiями, утримуваними до погашення, вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при вибуттi або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про прибутки та збитки.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, є непохiдними фiнансовими активами, якi класифiковано як "доступнi для продажу" та, вiдповiдно, не вiднесено до жодної iншої категорiї фiнансових активiв, якi зазначено вище. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, доступнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю. При цьому, нереалiзованi прибутки чи збитки вiдображаються безпосередньо у складi капiталу (через визнання в складi iншого сукупного доходу) до моменту припинення визнання або зменшення корисностi таких активiв. При припиненнi визнання або визначеннi активiв, доступних для продажу, такими, кориснiсть яких зменшилася, накопиченi прибутки або збитки, ранiше вiдображенi в складi капiталу, включаються до звiту про прибутки та збитки.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, в Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або, де доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється, якщо строк дiї контрактних прав Компанiї на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчився.
Компанiя зберiгає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, але бере на себе контрактне зобов'язання сплатити цi грошовi потоки одному чи декiльком одержувачам повнiстю без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах "транзитної" угоди; та або (а) передала практично всi ризики та винагороди вiд володiння активом, або (б) не передала, але й не зберiгає за собою всi ризики та винагороди вiд володiння активом, але передала контроль над цим активом.
У випадку, якщо Компанiя передала контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, або уклала "транзитну угоду" та, при цьому, не передала, але й не зберегла в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, а також зберегла контроль над ним, такий актив продовжує визнаватися в межах подальшої участi Компанiї в цьому фiнансовому активi. При цьому, визнається вiдповiдне контрактне зобов'язання по сплатi отриманих грошових потокiв кiнцевим одержувачам.
Переданий фiнансовий актив та визнане зобов'язання оцiнюються на основi, яка вiдображає права та зобов'язання Компанiї, створенi або збереженнi при передачi активу.
Зменшення корисностi
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює чи є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу чи групи фiнансових активiв зменшилася. Кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується i збитки вiд зменшення корисностi виникають якщо, i тiльки якщо, є об'єктивне свiдчення зменшення корисностi внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання активу, i така подiя (або подiї) виникнення збитку впливає (впливають) на попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можна достовiрно оцiнити.
Об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу або групи активiв зменшилася, мiстить у собi спостережнi данi, якi привертають увагу утримувача активу до таких подiй виникнення збитку як значнi фiнансовi труднощi емiтента або боржника, порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань чи прострочення платежiв вiдсоткiв або основної суми, ймовiрнiсть того, що позичальник оголосить банкрутство чи iншу фiнансову реорганiзацiю. Також, до таких свiдчень вiдносяться спостережнi данi, що свiдчать про зменшення, яке можна оцiнити, попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв з часу первiсного визнання цих активiв, такi як негативнi змiни в станi платежiв позичальникiв у групi або нацiональнi чи локальнi економiчнi умови, якi корелюють iз невиконанням зобов'язань за активами у групi.
Фiнансовi активи, облiковуванi за амортизованою собiвартiстю
Стосовно фiнансових активiв, облiковуваних за амортизованою собiвартiстю, Компанiя спочатку оцiнює чи iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi окремо для фiнансових активiв, якi окремо є суттєвими, та (окремо або в сукупностi) для фiнансових активiв, якi не є окремо суттєвими. Якщо Компанiя визначає, що немає об'єктивного свiдчення зменшення корисностi для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд того, чи є вiн суттєвим), то такий актив включається у групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику та оцiнює їх на зменшення корисностi у сукупностi. Активи, якi окремо оцiнюють на зменшення корисностi i для яких збиток вiд зменшення корисностi визнається або продовжує визнаватися, не включається в сукупну оцiнку зменшення корисностi.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, суму такого збитку оцiнюють як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу (тобто, ефективною ставкою вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi). Якщо фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, мають змiнну ставку вiдсотка, то ставка дисконту для оцiнювання будь-якого збитку вiд зменшення корисностi є поточною ефективною ставкою вiдсотка (ставками вiдсотка), визначеною за контрактом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резервiв, а сума збитку вiд зменшення корисностi визнається в складi прибутку чи збитку за перiод. Пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдсотковий дохiд визнається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi
фiнансових доходiв. Фiнансовi активи разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу в разi вiдсутностi реальної перспективи їх вiдшкодування у майбутньому.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбулася пiсля зменшення корисностi (наприклад покращення кредитного рейтингу боржника), то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати шляхом коригування рахунку резервiв. Таке сторнування не повинне призводити до виникнення балансової вартостi фiнансового активу, що перевищувала б його амортизовану собiвартiсть, яка була б у разi невизнання зменшення корисностi. Суму сторнування слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу
Стосовно фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу, Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює наявнiсть об'єктивних свiдчень зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або групи фiнансових iнвестицiй.
У випадку, коли iнвестицiї в iнструмент власного капiталу класифiкованi як доступнi для продажу, об'єктивним свiдченням зменшення корисностi є значне чи тривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiї нижче її собiвартостi. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному прибутку, а також є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть активу зменшується, тодi кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному прибутку, виключається з власного капiталу i визнається в прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї, навiть якщо визнання фiнансового активу не припинялося. Сума кумулятивного збитку, який перекласифiковується, є рiзницею мiж вартiстю придбання iнструмента участi в капiталi та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у прибутку чи збитку для iнвестицiй в iнструмент власного капiталу, класифiкований як доступний для продажу, не слiд сторнувати з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
У випадку, коли борговi iнструменти класифiкованi як доступнi для продажу, наявнiсть об'єктивного свiдчення зменшення корисностi визначається аналогiчно до фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Але, сума визнаного збитку вiд зменшення корисностi фактично є кумулятивним збитком, який визначається як рiзниця мiж амортизованою собiвартiстю такого боргового iнструмента та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку.
Визнання вiдсоткового доходу, пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдбувається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi фiнансових доходiв. Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть такого боргового iнструменту збiльшується, i це збiльшення може бути об'єктивно пов'язаним iз подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у прибутку чи збитку, тодi збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати з визнанням суми сторнування у прибутку чи збитку.
4.7. Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання
Фiнансовi зобов'язання, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та позики, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, контракти фiнансової гарантiї або похiднi фiнансовi iнструменти, призначенi як iнструменти хеджування. В момент первiсного визнання фiнансових зобов'язань Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового зобов'язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають кредити та позики, а також торгову та iншу кредиторську заборгованiсть.
Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових зобов'язань при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi зобов'язання, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Кредити та позики
Пiсля первiсного визнання кредити та позики оцiнюються за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Прибутки та збитки за такими фiнансовими зобов'язаннями вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання, а також у процесi амортизацiї iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка.
Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Пiсля первiсного визнання торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеною датою погашення оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, яка розраховується iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка, з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Припинення визнання
Компанiя виключає фiнансове зобов'язання зi звiту про фiнансовий стан тодi, i тiльки тодi, коли його погашають, тобто, коли заборгованiсть, визначену в контрактi, погашено, анульовано або строк її дiї закiнчується.
Обмiн одного фiнансового зобов'язання на iнше на суттєво вiдмiнних умовах облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Подiбно до цього, значну змiну умов iснуючого фiнансового зобов'язання або його частини облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сплаченою компенсацiєю визнається в прибутку чи збитку.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках, на кожну звiтну дату визначається виходячи з ринкової цiни котирування.
Якщо ринок для фiнансового iнструменту не є активним, Компанiя встановлює справедливу вартiсть, застосовуючи метод оцiнювання. Методи оцiнювання охоплюють застосування останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструмента, який в основному є подiбним, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi моделi оцiнки.
Згортання фiнансових iнструментiв
Фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання згортається, а чиста сума подається в звiтi про фiнансовий стан якщо, i тiльки якщо, Компанiя має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум та має намiр погасити зобов'язання на нетто-основi або продати актив й одночасно погасити зобов'язання.
4.8. Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у гривнях за обмiнним курсом Нацiонального банку України ("НБУ"), що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у гривнi за офiцiйним курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Всi прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у ходi здiйснення операцiй та в результатi перерахунку активiв та зобов’язань, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати як курсовi рiзницi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються в гривнi за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
4.9. Визнання доходiв та витрат
Дохiд визнається, коли iснує впевненiсть, що економiчнi вигоди, якi випливають iз проведеної операцiї, будуть отриманi Компанiєю, i обсяг доходу може бути достовiрно визначений. Дохiд, за вирахуванням вiдповiдних податкiв, визнається в перiодi, коли покупцевi переданi iстотнi ризики й вигоди.
Вiдвантаженi товари i продукцiя, виконанi i прийнятi замовниками роботи, наданi послуги, переданi покупцям необоротнi активи та iншi активи на пiдставi умов договорiв, якi передбачають перехiд до покупцiв i замовникiв прав власностi та ризикiв - вважаються реалiзованими. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв послуг та продукцiї визнається за умови наявностi всiх наведених нижче умов: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi, пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами), сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Компанiї, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Аванси, отриманi вiд покупцiв або замовникiв за товари та продукцiю, в бухгалтерському облiку та звiтностi не включаються до складу доходiв вiд реалiзацiї до дати вiдвантаження товарiв або продукцiї.
Iншi доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi в момент їх виникнення (понесення) за принципами нарахування та вiдповiдностi незалежно вiд дати надходження чи сплати коштiв.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Доходи або витрати, що виявленi у звiтному перiодi, але вiдносяться до операцiй, проведених у минулих перiодах, зараховуються до фiнансових результатiв попереднiх перiодiв.
4.10. Фiнансовi доходи та витрати
В складi фiнансових доходiв вiдображаються доходи, якi отримує Компанiя в результатi використання iншими пiдприємствами її активiв (вiдсотковi доходи на iнвестованi кошти). Вiдсотковi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Всi вiдсотковi та iншi витрати, пов'язанi з отриманням позик та iнших видiв фiнансування, вiдносяться на витрати перiоду, в якому вони виникають у складi фiнансових витрат, за винятком витрат на позики, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу. Вiдсотковi витрати визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
4.11. Операцiї з пов’язаними сторонами
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. Таке визначення пов'язаної сторони може вiдрiзнятися вiд визначення згiдно законодавства України.
Згiдно з МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн", до пов’язаних сторiн вiдносять:
(а) пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства);
(б) асоцiйованi компанiї;
(в) фiзичнi особи, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує, i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близькi члени родини кожної такої фiзичної особи;
Пiд час розгляду кожного можливого випадку вiдносин зв’язаних сторiн увага має бути спрямована на суть цих вiдносин, а не юридичну форму.
4.12. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї на цю дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї суттєвi.

5. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї

Новi положення бухгалтерського облiку
Застосування нових або змiнених стандартiв та iнтерпретацiй.
Станом на звiтну дату Компанiя застосувала наступнi новiй МСФЗ, що є обов’язковими для застосування у звiтних перiодах, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати:

МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клiєнтами». МСФЗ 15 був випущений в груднi 2017 р. i передбачає нову модель, що застосовується щодо виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ 15 виручка визнається за сумою, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке суб’єкт господарювання очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнання виручки. Застосування нового стандарту призводить до покращення розкриття iнформацiї щодо виручки, стандарт надає рекомендацiї щодо облiку транзакцiй, якi ранiше не були розглянутi в повному обсязi та вдосконалює пiдхiд до облiку складних багатокомпонентних операцiй. Новий стандарт замiнює МСБО 18 «Дохiд». Компанiя застосовує цей стандарт до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року. Застосування цього стандарту не мало суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть за 2018 рiк.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти». У 2014 роцi Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», яка вiдображає результати всiх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i замiнює МСФЗ 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» i всi попереднi редакцiї. Завершений стандарт мiстить вказiвки щодо класифiкацiї та оцiнки, облiку ризикiв вiд зменшення корисностi та припинення визнання: МСФЗ 9 вводить новий пiдхiд до класифiкацiї фiнансових активiв, що базується на бiзнес-моделi, до якої вiдноситься даний актив, та характеристицi його грошових потокiв. Було запроваджено нову бiзнес-модель, яка дозволяє здiйснювати класифiкацiю деяких фiнансових активiв як такi, що оцiнюються «за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд» за певних обставин. · Вимоги до фiнансових зобов'язань переважно перенеслися без змiн у порiвнянi з МСБО 39. Проте була запроваджена опцiя щодо оцiнки за справедливою вартiстю фiнансових зобов'язань для вирiшення питання, яке стосується власного кредитного ризику. · Новий стандарт впроваджує єдину модель знецiнення очiкуваних кредитних збиткiв для оцiнки фiнансових активiв. СФЗ 9 зберiгає вимоги щодо припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань, якi наведенi у МСБО 39. МСФЗ 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно щодо класифiкацiї фiнансових iнструментiв, оцiнки кредитних збиткiв та визнання доходiв та витрати за фiнансовими iнструментами з деякими виключеннями та спрощеннями. А саме, порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод може не переобраховуватися, ретроспективне застосування не стосується статей, визнання яких уже припинене на дату переходу, та будь-якi рiзницi мiж балансовою вартiстю фiнансових iнструментiв за МСФЗ 9 та МСБО 39 станом на дату переходу визнаються у вхiдному сальдо статей капiталу. Компанiя застосовує цей стандарт до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року. Застосування цього стандарту не мало суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть за 2018 рiк.
Станом на звiтну дату опублiкованi новi МСФЗ, змiни та iнтерпретацiї, що є обов’язковими для застосування у звiтних перiодах, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, якi Компанiя не застосовувала до своєї фiнансової звiтностi, оскiльки не здiйснювала операцiї, на якi поширюються зазначенi стандарти:
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй»/ Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основi акцiй», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй по виплатах на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками пайовими iнструментами.
При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, проте дозволяється ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв.
Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переведення iнвестицiйної нерухомостi з категорiї в категорiю»/ Поправки роз'яснюють, коли органiзацiя повинна переводити об'єкти нерухомостi, включаючи нерухомiсть, що знаходиться в процесi будiвництва або розвитку, в категорiю або з категорiї iнвестицiйної нерухомостi. У поправках зазначено, що змiна характеру використання вiдбувається, коли об'єкт нерухомостi починає або перестає вiдповiдати визначенню iнвестицiйної нерухомостi i iснують свiдоцтва змiни характеру його використання. Змiна намiрiв керiвництва щодо використання об'єкта нерухомостi саме по собi не свiдчить про змiну характеру його використання.
Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки перспективно щодо змiн характеру використання, якi вiдбуваються на дату початку рiчного звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує поправки, або пiсля цiєї дати. Органiзацiя повинна повторно проаналiзувати класифiкацiю нерухомостi, утримуваної на цю дату, i, у разi необхiдностi, здiйснити переведення нерухомостi для вiдображення умов, якi iснують на цю дату.
Допускається ретроспективне застосування вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 8, але тiльки якщо це можливо без використання бiльш пiзньої iнформацiї. Поправки набули чинностi для рiчних перiодiв, що почалися 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати.
Данi поправки застосовуються ретроспективно i вступили в силу 1 сiчня 2018 року.
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» - видалення короткострокових звiльнень для органiзацiй, що вперше застосовують МСФЗ. Короткостроковi звiльнення, передбаченi пунктами E3-E7 МСФЗ (IFRS) 1, були видаленi, оскiльки вони виконали свою функцiю. Данi поправки вступили в силу з 1 сiчня 2018 року.
МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства» - Роз'яснення того, що рiшення оцiнювати об'єкти iнвестицiї за справедливою вартiстю через прибуток або збиток має прийматися окремо для кожної iнвестицiї
Поправки роз'яснюють наступне:
- Органiзацiя, яка спецiалiзується на венчурних iнвестицiях, або iнший продавець може прийняти рiшення оцiнювати iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Таке рiшення приймається окремо для кожної iнвестицiї при первiсному визнаннi.
- Якщо органiзацiя, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю, має частку участi в асоцiйованому пiдприємствi або спiльному пiдприємствi, якi є iнвестицiйними органiзацiями, то при застосуваннi методу участi в капiталi така органiзацiя може вирiшити залишити оцiнку за справедливою вартiстю, що застосована її асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, якi є iнвестицiйними органiзацiями, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях. Таке рiшення приймається окремо для кожної асоцiйованої органiзацiї або спiльного пiдприємства, що є iнвестицiйними органiзацiями, на бiльш пiзню з таких дат: (а) дату первiсного визнання асоцiйованого пiдприємства або спiльного пiдприємства, що є iнвестицiйними органiзацiями; (б) дату, на яку асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство стають iнвестицiйними органiзацiями; i (в) дату, на яку асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство, що є iнвестицiйними органiзацiями, вперше стають материнськими органiзацiями.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» разом з МСФЗ (IFRS) 4 «Страховi контракти»/ Данi поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку iз застосуванням нового стандарту щодо фiнансових iнструментiв, МСФЗ (IFRS) 9, до впровадження МСФЗ (IFRS) 17 «Страховi контракти», який замiнює собою МСФЗ (IFRS) 4. Поправки передбачають двi можливостi для органiзацiй, що випускають договори страхування: тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 i метод накладення. Тимчасове звiльнення вперше застосовується до звiтних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати.
Органiзацiя може прийняти рiшення про застосування методу накладення, коли вона вперше застосовує МСФЗ (IFRS) 9, i застосовувати даний метод ретроспективно щодо фiнансових активiв, класифiкованих за рiшенням органiзацiї при переходi на МСФЗ (IFRS) 9. При цьому органiзацiя перераховує порiвняльну iнформацiю, щоб вiдобразити метод накладення, в тому i тiльки в тому випадку, якщо вона перераховує порiвняльну iнформацiю при застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та попередня оплата»/ У роз'ясненнi пояснюється, що датою операцiї для цiлей визначення обмiнного курсу, який повинен використовуватися при первiсному визнаннi активу, витрати або доходи (або його частини) у разi припинення визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що виникають в результатi надання або отримання попередньої оплати, є дата, на яку органiзацiя
спочатку визнає немонетарний актив або немонетарнi зобов'язання, що виникають в результатi надання або отримання попередньої оплати. Роз'яснення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати.
Станом на звiтну дату були опублiкованi наступнi новi стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для застосування у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2019 року та пiзнiших перiодах. Компанiя не застосовувала цi стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового застосування:
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством». Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що являють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, який виникає в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у iнших iнвесторiв в асоцiйованому пiдприємствi або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, проте органiзацiя, яка застосовує данi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявностi в угодi ознак оренди», Роз'яснення ПКТ (SIC) 15 «Операцiйна оренда - стимули» i Роз'яснення ПКТ (SIC) 27 «Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму оренди». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю i короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання по орендi), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування. Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певної подiї (наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування активу в формi права користування. Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСФЗ (IAS) 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову. Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17. МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Дозволяється застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення. У 2019 роцi Компанiя продовжить оцiнювати вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою окрему фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ (IFRS) 17 «Страховi контракти». В травнi 2017 року Рада з МСФЗ опублiкувала МСФЗ (IFRS) 17 «Страховi контракти», новий всеосяжний стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який розглядає питання визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, вiн замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 «Страховi контракти», який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всiх видiв договорiв страхування (тобто страхування життя i страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних гарантiй та фiнансових iнструментiв з умовами дискрецiйної участi. Є кiлька виняткiв зi сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданнi моделi облiку договорiв страхування, яка є бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. На вiдмiну вiд вимог МСФЗ (IFRS) 4, якi в основному базуються на попереднiх мiсцевих облiкових полiтиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебiчну модель облiку договорiв страхування, охоплюючи всi доречнi аспекти облiку. МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинностi починаючи з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати, при цьому вимагається розкриття порiвняльної iнформацiї. Дозволяється застосування до цiєї дати за умови, що органiзацiя також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 i МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування. Компанiя оцiнить ефект вiд застосування МСФЗ (IFRS) 17 на його окрему фiнансову звiтнiсть починаючи з дати його обов’язкового застосування.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на прибуток». Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певної подiї (наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування активу в формi права користування. Роз'яснення розглядає порядок облiку податку на прибуток, коли iснує невизначенiсть податкових трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз'яснення не застосовується до податкiв або зборiв, якi не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а також не мiстить особливих вимог, що стосуються вiдсоткiв i штрафiв, пов'язаних з невизначеними податковими трактуваннями. Органiзацiя повинна вирiшити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом з однiєю або декiлькома iншими невизначеними податковими трактуваннями. Необхiдно використовувати пiдхiд, який дозволить з бiльшою точнiстю передбачити результат розв'язання невизначеностi. Роз'яснення також зачiпає припущення, якi органiзацiя робить для розгляду трактувань податковими органами, а також як вона розглядає змiни в фактах i обставинах. Роз'яснення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Компанiя буде застосовувати роз'яснення з дати його вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бiзнесу» i МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльне пiдприємництво» - ранiше були частки участi в спiльних операцiях. Данi поправки мiстять роз'яснення щодо того, чи слiд переоцiнювати частки участi в спiльних операцiях (що складають бiзнес, як цей термiн визначено в МСФЗ (IFRS) 3) до справедливої вартостi, якщо:
- сторона угоди про спiльне пiдприємництво отримує контроль над спiльною операцiєю (МСФЗ (IFRS) 3);
- сторона, яка є учасником спiльних операцiй (але не має спiльного контролю), отримує спiльний контроль над спiльними операцiями (МСФЗ (IFRS) 11).
МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» - податковi наслiдки щодо виплат за фiнансовими iнструментами, класифiкованих як iнструменти капiталу. В даних поправках пояснюється, що органiзацiя повинна визнавати всi податковi наслiдки щодо дивiдендiв в прибутку чи збитку, iншого сукупного доходу або власного капiталу в залежностi вiд того, де органiзацiя визнала первiсну операцiю або подiю, якi генерували прибуток, що розподiляється, що є джерелом дивiдендiв. Допускається застосування до цiєї дати, при цьому органiзацiя повинна розкрити цей факт. Данi поправки повиннi спочатку застосовуватися до податкових наслiдкiв щодо дивiдендiв, визнаних на дату початку самого раннього порiвняльного перiоду або пiсля цiєї дати.

МСФЗ (IAS) 23 «Витрати на позики» - витрати на позики, якi пiдлягають капiталiзацiї. В даних поправках пояснюється, що коли квалiфiкований актив готовий до використання за призначенням або продажу i деякi позики, отриманi спецiально для придбання квалiфiкованого активу, залишаються непогашеними на цю дату, суму таких позик необхiдно включити в суму коштiв, якi органiзацiя запозичує на спiльнi цiлi. Допускається застосування до цiєї дати, при цьому органiзацiя повинна розкрити цей факт. Очiкується, що данi поправки не матимуть впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї.
МСФЗ 16 «Оренда». МСФЗ 16 був випущений в сiчнi 2016 року i застосовується до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2019 або пiсля цiєї дати. Дозволяється застосування до цiєї дати, якщо МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клiєнтами» також застосовується. МСФЗ 16 замiнює МСБО 17 «Оренда» i пов'язане з ним керiвництво по застосуванню. МСФЗ 16 встановлює принципи для визнання, оцiнки, подання та розкриття оренди, з метою забезпечення того, щоб орендарi та орендодавцi надавали вiдповiдну iнформацiю, яка достовiрно представляє цi операцiї. МСФЗ 16 застосовує модель, яка базується на наявностi контролю з метою iдентифiкацiї оренди, розрiзняючи операцiї з оренди або договори з надання послуг виходячи з того, чи контролюється актив орендарем. МСФЗ 16 запроваджує єдину модель облiку для орендаря i вимагає вiд орендаря визнавати активи та зобов'язання за всiма видами оренди строком бiльше 12 мiсяцiв, крiм випадкiв, коли базовий актив має низьку вартiсть. Орендар зобов'язаний визнати право використання активу, що представляє його право використовувати базовий орендований актив та орендоване зобов'язання, яке вiдображає його зобов'язання орендних платежiв. Орендар оцiнює право використання активiв аналогiчно iншим нефiнансовим активам (таким як нерухомiсть, обладнання) та зобов'язання з оренди подiбно до iнших фiнансових зобов'язань. Як наслiдок, орендар нараховує амортизацiю права використання активу та вiдсотки щодо зобов'язання з оренди, а також класифiкує грошовi потоки щодо зобов'язання з оренди на основну частину та проценти та представляє їх у звiтi про рух грошових коштiв. В даний час Компанiя почала оцiнювати вплив МСФЗ 16 i планує його застосувати на вiдповiдну дату набрання чинностi.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй» Рада з МСБО випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Платiж на основi акцiй», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов набуття прав на оцiнку операцiї з виплатами на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiї, платiж за якою здiйснюється на основi акцiй, з можливiстю проведення залiку для зобов'язань з податку, утримуваного з об’єкта оподаткування; облiк модифiкацiї строкiв та умов операцiї, платiж за якою здiйснюється на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками iнструментами власного капiталу. При прийняттi даних поправок суб’єкти господарювання не зобов'язанi здiйснювати перерахунок за попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i при дотриманнi iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Очiкується, що данi поправки не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
МСБО 28 Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства До МСБО 28 були внесенi змiни, щоб роз'яснити, що органiзацiя венчурного капiталу або пайовий фонд, траст чи подiбнi суб'єкти господарювання, в тому числi пов’язанi з iнвестицiями страховi фонди, може обрати щодо iнвестицiї, яка визначається на пiдставi iнвестицiйного пiдходу, облiк iнвестицiй в спiльнi пiдприємства i асоцiйованi компанiї або за справедливою вартiстю або за методом участi у капiталi. Поправка також наголошує, що обраний метод для кожної iнвестицiї повинен бути зроблений при первiсному визнаннi. Це щорiчне удосконалення застосовується ретроспективно до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Перехiднi звiльнення не передбаченi. Очiкується, що данi удосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
МСБО 12 "Податки на прибуток". Роз’яснення того, що всi податковi наслiдки дивiдендiв слiд визнавати у прибутках або збитках, незалежно вiд того, яким чином виникає податок. МСБО 23 Витрати на позики У поправках роз’яснюється, що якщо будь-якi визначенi позики залишаються невиплаченими пiсля того, як вiдповiдний актив стає готовим до його призначеного використання чи продажу, такi запозичення стають частиною коштiв, якi суб'єкт господарювання отримує звичайним чином при розрахунку ставки капiталiзацiї за загальними позиками. Цi щорiчнi вдосконалення набувають чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Очiкується, що данi удосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
6. Пов’язанi сторони
Пов’язанi особи ПАТ «Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» - Фiрма АТ «Утенос Трикотажас», Литва. Товариство продає, купує товарно-матерiальнi цiнностi, має дiючий кредитний договiр.
Концентрацiя балансiв з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року:
Показники балансу Код рядка Баланси з пов'язаними сторонами Всього по статтi
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1125 - 50
Iншi довгостроковi зобов’язання 1515 31714 31714
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1615 71585 71658
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 22259 22259
Iншi поточнi зобов’язання 1690 21729 21737

Концентрацiя операцiй з пов'язаними сторонами за 2018 рiк
Показники звiту про прибутки i збитки Код рядка Операцiї з пов'язаними сторонами Всього по статтi
Виручка 2000 22410 22910
Iншi операцiйнi доходи 2120 23856 24197
Адмiнiстративнi витрати 2130 (4763) (4869)
Витрати на збут 2150 (661) (676)
Iншi операцiйнi витрати 2180 (17130) (17512)
Фiнансовi витрати 2250 (1935) (1935)
Iншi витрати 2270 (-) (81)

7. Виручка вiд реалiзацiї
Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
2018 рiк 2017 рiк
Виручка вiд реалiзацiї послуг - -
Виручка вiд реалiзацiї товарiв 451 495
Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї 22459 22929
Всього 22910 23490

8. Собiвартiсть реалiзацiї
Собiвартiсть вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
2018 рiк 2017 рiк
Собiвартiсть реалiзованих послуг - -
Собiвартiсть товарiв (141) (208)
Собiвартiсть готової продукцiї (21017) (17521)
Всього (21158) (17729)

Собiвартiсть реалiзацiї за видами витрат була представлена наступним чином:
2018 рiк 2017 рiк
Собiвартiсть матерiалiв та напiвфабрикатiв 330 325
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 17572 13288
Амортизацiя 637 526
Комунальнi послуги (опалення, освiтлення, водопостачання, iнше) - 1214
Iншi витрати 2619 2376
Всього (21158) (17729)

9. Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:
2018 рiк 2017 рiк
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (1827) (1406)
Амортизацiя (51) (49)
Податки (1178) (1176)
Професiйнi послуги (-) (-)
Послуги зв'язку (-) (-)
Матерiальнi витрати (205) (158)
Страхування майна (-) (-)
Послуги банку (103) (75)
Юридичнi послуги, iнформацiйно-консультацiйнi,аудиторськi (-) (-)
Витрати на вiдрядження (63 ) (46)
Iншi (1442)
(1037)
Всього (4869) (3947)

10. Витрати на збут
Витрати на збут були представленi наступним чином:
2018 рiк 2017 рiк
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (658) (510)
Витрати тари та тарних матерiалiв (-) (-)
Транспортнi витрати (-) (-)
Амортизацiя (-) (-)
Матерiальнi витрати (3) (-)
Iнспекцiя ваги i вологостi, сертифiкацiя,затрати на експертизу (-) (-)
ПММ на збут (-) (-)
Митнi послуги (-) (-)
Витрати на вiдрядження (-) (-)
Iншi (15) (8)
Всього (676) (518)

11. Iншi операцiйнi доходи та витрати
Iншi операцiйнi доходи та витрати були представленi наступним чином:
2018 рiк
доходи Витрати
Доходи (витрати) вiд купiвлi-продажу iноземної валюти 28 (99)
Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди - -
Визнанi штрафи, пенi, неустойки - -
Доходи (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 1 -
Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi 23856 (16945)
Доходи вiд вiдшкодування ранiше списаних активiв 183 -
Витрави вiд списання, уцiнки активiв - (11)
Iншi доходи(витрати) 129 (313)
Утримання об’єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення - (144)
Всього 24197 (17512)

12. Фiнансовi доходи та витрати
Фiнансовi доходи та витрати були представленi наступним чином:
2018 рiк
доходи Витрати
Вiдсотки за кредит - (1935)
Iншi фiнансовi доходи 1 -
Всього 1 (1935)


13. Iншi доходи та витрати
Iншi доходи та витрати були представленi наступним чином:
2018 рiк
Доходи Витрати
Доходи (витрати) вiд не операцiйної курсової рiзницi - -
Доходи вiд безоплатно отриманих активiв - -
Iншi доходи (витрати) вiд звичайної дiяльностi - (81)
Всього - (81)

14. Податок на прибуток
Податковий Кодекс України був офiцiйно прийнятий в груднi 2010 року. Згiдно з Кодексом ставка податку на прибуток знижувалася з 25% в першому кварталi 2011 року до 18%. Сума податку на прибуток за пiдсумками 2018 року становить 0,00 гривень.

15. Чистий фiнансовий результат
За 2018 рiк Товариством отримано прибутку на суму 877 тис. грн.

16. Основнi засоби
Станом на 31 грудня 2018 р. основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:
Будинки, споруди та переда-вальнi пристрої Машини та облад-нання Транспорт-нi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Земельнi дiлянки Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть станом на поча-ток звiтного року 33999 8940 433 666 - - 420 44458
Придбано основних засобiв 435 182 - - - - 35 652
Вибуло - - - - - - 24 24
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 34434 9122 433 666 - - 431 45086
Накопичена амортизацiя станом на поча-ток звiтного року 24852

Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 687
Вибуло 24
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 25515
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 19571


17.Запаси
Запаси Товариства були представленi наступним чином:
31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року
Сировина i матерiали 175 34
Паливо 137 145
Тара i тарнi матерiали - -
Будiвельнi матерiали 2 2
Запаснi частини - -
Iншi матерiали - -
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети
Незавершене виробництво 92 319
Готова продукцiя 1189 972
Товари 162 183
Всього 1757 1655

18. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть, нетто
Станом на 31 грудня 2018 року торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть були представленi таким чином:
31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю 50 101
Iнша дебiторська заборгованiсть 206 206
Всього 256 307

19. Передплати та iншi оборотнi активи, нетто
Станом на 31 грудня 2018 року передплати та iншi оборотнi активи були представленi таким чином:
31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року
Аванси постачальникам 50 169
Iншi оборотнi активи 69 48
Всього 119 217
Передплати, зробленi третiм сторонам, переважно являють собою передплати, зробленi за матерiали та енергоносiї.

20. Поточнi податковi активи та зобов’язання
Поточнi податковi активи та зобов'язання Товариства були представленi наступним чином:
31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року
Поточнi податковi активи, в т. ч.: 228 361
Податок на додану вартiсть 73 206
Мiсцевi податки та збори (вт.ч.податок на прибуток ) 155 155
Поточнi податковi зобов'язання , в т. ч. 226 238
Податок на додану вартiсть - -
Податок з доходiв фiзичних осiб 226 238
Ресурснi платежi та iнше - -

21. Грошовi кошти та короткостроковi депозити
Станом на 31 грудня 2018 року грошовi кошти були представленi наступним чином:
31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках 30 188
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на депозитних рахунках - -
Грошовi кошти в iноземнiй валютi на поточних рахунках - -
Грошовi кошти в дорозi в нацiональнiй валютi - -
Всього 30 188

22. Капiтал, який було випущено
Станом на 31 грудня 2018 року статутний капiтал Товариства становить 5 130 458,71 грн., роздiлений на 513045871 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна.
На початок 2018 року статутний капiтал Товариства становив 5 130 458,71 грн., роздiлений на 513045871 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна.

23. Позики
Станом на 31 грудня 2018 року Товариство має наступнi зобов'язання по позиках:
-позика вiд АТ “Утенос Трикотажас” в сумi 1000,0 тис. євро, еквiвалент 31714,1 тис. грн. (договiр позики №1 вiд 21.11.2006 р., додаткова угода №1 вiд 05.12.2007 строк погашення 12.12.2008 р., додаткова угода № 2 вiд 01.12.2008 р. строк погашення 14.12.2009 р., додаткова угода № 3 вiд 07.12.2009 р. термiн погашення 30.11.2012 р., додаткова угода №4 вiд 12.11.2012 термiн погашення 30.11.2015р. додаткова угода №5 вiд 20.11.2015р. термiн погашення 30.11.2018р. додаткова угода №7 вiд 20.11.2018р. термiн погашення 30.11.2021р.).

24. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня 2018 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були представленi наступним чином:
31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року
Заборгованiсть постачальникам за сировину, матерiали, послуги 71350 75319
Iнша кредиторська заборгованiсть за отримане обладнання та послуги 308 326
Всього 71658 75645

25. Передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов’язання
Станом на 31 грудня 2018 року передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов’язання були представленi наступним чином:
31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року
Передплати отриманi 22259 18618
Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 226 238
Кредиторська заборгованiсть по страхуванню 93 150
Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 551 556
Поточнi забезпечення - -
Всього 23129 19562

26. Умовнi та контрактнi зобов’язання
Операцiйне середовище
Економiка України демонструє деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi, вплив яких не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Оскiльки такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю.
Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. В результатi цього, дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.
Слiд зауважити, що українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Внаслiдок свiтової фiнансової кризи вiдбулося зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльнiсть на ринках капiталу, iстотне погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах, керiвництво вживає всi необхiднi заходи. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.
Оподаткування
У зв'язку з нестабiльною економiчною ситуацiєю в Українi, регiональне i загальнодержавне податкове законодавство постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не будуть вiдповiдати податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi.
Юридичнi питання
В процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучене в судовi розгляди i до нього не висуваються iншi претензiї.

27. Управлiння фiнансовими ризиками
У результатi своєї дiяльностi Компанiя пiддається впливу ряду фiнансових ризикiв, а саме кредитному ризику, ризику лiквiдностi та iншим ризикам, що є результатом фiнансових iнструментiв, якi вона має. Полiтика Компанiї по управлiнню ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв. Полiтики з управлiння кожним з цих ризикiв наведено нижче.
27.1. Кредитний ризик
Компанiя стикається iз кредитним ризиком, який визначається як ризик того, що контрагент не зможе погасити суму заборгованостi в повному обсязi при настаннi строку погашення. Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, в цiлому, вiдображається в балансовiй вартостi фiнансових активiв, яка наведена в звiтi про фiнансовий стан. Вплив можливих взаємозалiкiв активiв i зобов'язань на зменшення потенцiйного кредитного ризику незначний. Резерви на знецiнення створюються для покриття збиткiв, якi можуть бути понесенi на звiтну дату (при їх наявностi).
Полiтика Компанiї по управлiнню кредитним ризиком спрямована на те, щоб здiйснювати господарськi операцiї з контрагентами, якi мають позитивну репутацiю та кредитну iсторiю. Окрiм того, постiйно здiйснюється монiторинг дебiторської заборгованостi. У Компанiї немає суттєвої концентрацiї кредитного ризику.
27.2. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Компанiя може зiткнутися з труднощами при погашеннi своїх фiнансових зобов'язань. Причиною зростання рiвня ризику лiквiдностi може стати суттєва невiдповiднiсть мiж термiнами погашення фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань у випадку коли, термiни погашення фiнансових активiв перевищують термiни погашення фiнансових зобов'язань.
27.3. Ризик управлiння капiталом
Основна мета Компанiї в управлiннi капiталом – забезпечити безперервнiсть дiяльностi Компанiї з метою максимiзацiї прибутку, а також для фiнансування операцiйних i капiтальних витрат i пiдтримання стратегiї розвитку Компанiї.
Компанiя здiйснює управлiння структурою капiталу та коригує її вiдповiдно до змiн в економiчному середовищi, тенденцiях на ринку та стратегiї розвитку. Станом на 31 грудня 2018р. не було змiн до мети чи полiтики Компанiї з управлiння капiталом.

28. Подiї пiсля дати балансу
Пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску не вiдбулося суттєвих подiй якi б надавали додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, та якi необхiдно було б вiдображати у фiнансовiй звiтностi.

29. Фiнансова звiтнiсть у форматi передбаченому наказом мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 № 73
Фiнансова звiтнiсть у форматi передбаченому наказом мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 № 73 у складi: балансу (звiту про фiнансовий стан), звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про рух грошових коштiв та звiту про власний капiтал.

30. Затвердження фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк, була затверджена до надання керiвництвом Товариства 15 березня 2019 року.
В.О. ген. директора _______________ Рощина Тетяна Iгорiвна


Головний бухгалтер _______________ Рощина Тетяна Iгорiвна

д/н

д/н

д/н